Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2016 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-167/25.04.2016 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-167/25.04.2016 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-167/2016 г.
София, 28.11.2016 г.

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев и Мария Матева на заседание, проведено на 09.11.2016 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, постави за разглеждане жалба № Ж-167/25.04.2016 г., подадена от Ю.К.Б.
 Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Комисията за защита на личните данни е сезирана с жалба, подадена от Ю.К.Б., в която са изложени твърдения за злоупотреба с личните й данни и използването им без нейно знание и съгласие за сключване на договор с „М.“ ЕАД за предоставяне на мобилни услуги. 
Жалбоподателката информира, че на 01.04.2016 г. при случайно посещение в офис на „М.“ ЕАД установила, че дружеството обработва личните й данни във връзка със сключен договор за мобилен интернет по който има задължения към мобилния оператор. Г-жа Ю.К.Б. твърди, че няма договорни отношения с дружеството, не ползва мобилен интернет и никога не е била клиент на „М.“ ЕАД. Счита, че е налице злоупотреба с личните й данни за сключване на договора и моли Комисията за съдействие. Допълва, че за случая е сезирала и Първо РУ на МВР – Варна.
Към жалбата са приложени относими доказателства. 
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства и изясняване на действителните факти от значение за случая, от „М.“ ЕАД е изискано писмено становище.
В отговор от дружеството изразяват становище за неоснователност на жалбата с приложени към него относими доказателства. Информират, че жалбоподателката е страна по сключени с дружеството два договора за предоставяне на електронни съобщителни услуги, а именно Договор № ***, сключен на 27.11.2012 г. и прекратен на 06.12.2013 г. и Договор № ***, сключен на 25.12.2013 г. за срок от две години. Допълват, че във връзка с втория договор г-жа Ю.К.Б. има задължения към мобилния оператор в размер на 145,71 лв. Считат, че дружеството обработва личните данни на жалбоподателката законосъобразно предвид договорните отношения между страните и молят Комисията да остави жалбата без уважение.
С оглед изясняване на случая от правна и фактическа страна и съобразно твърденията изложени в жалбата, от Първо РУ на МВР – Варна е изискана информация за образуваното производство по случая, както и данни за хода му, в отговор на което Комисията е уведомена, че на 05.06.2016 г. г-жа Ю.К.Б. е подала жалба с вх. № 433000-4465 в Първо РУ на МВР – Варна, но на 12.04.2016 г. преписката е изпратена за разглеждане по компетентност в ОДМВР-Бургас.
От ОДМВР – Бургас информират, че по случая е образувана преписка изх. № 6852/2016 г. по описа на Районна прокуратура – Бургас и допълват, че преписката е изпратена в Районна прокуратура – Бургас „за вземане на отношение по компетентност“.
От Районна прокуратура – Бургас сочат, че на 03.10.2016 г. преписката е изпратена за разглеждане по компетентност в Районна прокуратура – Поморие.
В хода на производството от Районна прокуратура – Поморие информират, че по случая е образувано досъдебно производство № 320 ЗМ-652/2016 г., по описа на РУП – МВР – Поморие срещу неизвестен извършител за деяние по чл. 309, ал. 1 от Наказателния кодекс, което не е приключило.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защита на лицата при обработването на личните им данни и при осъществяване на достъпа до тези данни, както и контрол по спазването на ЗЗЛД.
Подадената от г-жа Ю.К.Б. жалба съдържа задължително изискуемите реквизити, посочени в разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация , а именно: налице са данни за жалбоподателя, естеството на искането, дата и подпис, с оглед което същата е редовна.
От изложените в жалбата твърдения и от приложените доказателства може да се приеме, че същата е подадена в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД, от физическо лице с правен интерес. Жалбата е насочена срещу администратор на лични данни, следователно е от компетентността на КЗЛД, в чиито правомощия по чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД е да разглежда жалби срещу актове и действия на администратори на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по ЗЗЛД.
Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата. Разглежданата жалба е подадена срещу „М.“ ЕАД, което дружество безспорно притежава качеството на администратор на лични данни по отношение на жалбоподателката.
От направена служебна справка в Електронният регистър на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри се установи, че дружеството е изпълнило задължението си по чл. 17, ал. 1 от ЗЗЛД, регистрирано е като администратор на лични данни с идент. №  50151 и заявени пет регистъра – „База данни абонати“, „База данни персонал“, „Видеонаблюдение“, „Посетители“ и „Участници в рекламни кампании/промоции“.
С оглед събраните по административната преписка доказателства Комисията счита, че са налице предпоставките на чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК за спиране на образуваното пред КЗЛД административно производство Съгласно цитираната норма административният орган спира административното производство при наличие на друго административно или съдебно производство, когато издаването на акта не може да стане преди неговото приключване.
От събраните по административната преписка доказателства безспорно се установи, че жалбоподателката е страна по сключени с „М.“ ЕАД два договора за предоставяне на електронни съобщителни услуги, а именно Договор № ***, сключен на 27.11.2012 г. и Договор № ***, сключен на 25.12.2013 г. Г-жа Ю.К.Б. твърди, че е злоупотребено с личните й данни и същите са използвани за сключване на договорите без нейно знание и съгласие. Със случая е сезирана Районна прокуратура – Поморие, където е образувано досъдебно производство № 320 ЗМ-652/2016 г. срещу неизвестен извършител за извършено престъпление по чл. 309, ал. 1 от НК, което не е приключило.
Установяването на факта има ли извършено престъпление, както и идентифицирането на престъпния деец са от значение за развитието на образуваното пред Комисията производството и в последствие за постановяването на административен акт по съществото на жалбата. В зависимост от резултатите на предприетите следствени действия и установяването на инкриминираното деяние и извършителя му ще се установи дали обработването на свързаните с жалбоподателката лични данни може да се обвърже по категоричен начин с администратор на лични данни и да се ангажира административно-наказателната му отговорност по ЗЗЛД.
Водима от горното, Комисията за защита на личните данни,
РЕШИ:
1. Обявява жалба № Ж-167/25.04.2016 г. за допустима и конституира като страни в административното производство: жалбоподател – Ю.К.Б. и ответна страна – „М.“ ЕАД, в качеството му на администратор на лични данни.
2. На основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК спира административното производство, до отпадане на основанието за спиране. 
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд - София - град.
  
ЧЛЕНОВЕ:
  Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/

Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба с рег. № Ж-167/25.04.2016 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings