Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2016 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-105/17.03.2016 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-105/17.03.2016 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-105/2016 г.
София, 28.11.2016 г.

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 26.10.2016 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, постави за разглеждане жалба № Ж-105/17.03.2016 г., подадена от Д.И.Б.
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Комисията за защита на личните данни е сезирана с жалба, подадена от Д.И.Б., в която са изложени твърдения за нарушение на правата й по ЗЗЛД от „М.Ф.М.“ АД.
Жалбоподателката информира, че била страна по сключен с „Б.П.Б.“ АД договор за кредит № ****, който погасила изцяло. Допълва, че през април 2014 г. поискала от дружеството да й издаде удостоверение за липса на задължения, но след получаването му установила, че в същото е записано, че всички вземания на банката са прехвърлени на „М.Ф.М.“ АД по силата на сключен между дружествата договор за цесия от 09.09.2013 г.
Жалбоподателката твърди, че на 12.02.2016 г. нейни близки получили адресирано до нея писмо от „Агенция за забавени плащания и взимания“ за събиране на задължения и допълва, че от проведен по телефон разговор със служител на дружеството била уведомена, че личните й данни са предоставени на дружеството от „М.Ф.М.“ АД за събиране на вземане по договор за кредит сключен между нея и „Б.П.Б.“ АД, същото цедирано на „М.Ф.М.“ АД.
 Жалбоподателката сочи, че в тази връзка отправила до „М.Ф.М.“ АД заявление за достъп до лични данни и заличаването им поради отпаднало основание и допълва, че в получен на 29.02.2016 г. отговор на заявлението си дружеството не е отговорило на искането й за заличаване на личните й данни.
Госпожа Д.И.Б. счита, че е налице нарушение на правата й по ЗЗЛД и моли Комисията за съдействие.
Към жалбата са приложени относими доказателства.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства и изясняване на действителните факти от значение за случая, от „М.Ф.М.“ АД е изискано становище.  
В отговор е депозирано становище за неоснователност на жалбата, с приложени към него относими доказателства. От дружеството информират, че на 09.09.2013 г. „Б.П.Б.“ АД е цедирала на „М.Ф.М.“ АД вземането си към жалбоподателката произтичащо от Договор за предоставяне на кредит Транскарт по сметка № ****. Допълват, че на 28.05.2014 г., след подадено от г-жа Д.И.Б. заявление, същата е уведомена за обема от личните й данни които дружеството обработва, както и за целите и начините на обработването им.
От дружеството сочат, че обработването на личните данни на жалбоподателката е законосъобразно предвид наличието на разписаното в чл. 4, ал. 1, т. 3 от ЗЗЛД условие за допустимост на обработването, а именно наличието на валидни договорни отношения. Считат, че правното основание за обработване на личните данни на жалбоподателката не е отпаднало, а позоваването на жалбоподателката на изтекла в нейна полза погасителна давност намират за неотносимо към спора. От дружеството твърдят, че е налице „отпаднал интерес“ от подаване на жалбата и твърдят, че „още след първото заявление „М.Ф.М.“ АД е преустановило работата по събиране на дълга на жалбоподателката и по съхранение, обработване и предоставяне на личните й данни, като същите са заличени.“
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защита на лицата при обработването на личните им данни и при осъществяване на достъпа до тези данни, както и контрол по спазването на ЗЗЛД.
За да упражни правомощията си, Комисията следва да бъде валидно сезирана.
Жалба № Ж-105/17.03.2016 г. съдържа задължително изискуемите реквизити, посочени в разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация, а именно: данни за жалбоподателя, естеството на искането, дата и подпис, с оглед което същата е редовна.
Жалбата е процесуално допустима, подадена в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД от физическо лице с правен интерес. Същата има за предмет неправомерно обработване на личните данни на жалбоподателката от „М.Ф.М.“ АД, в хипотезата на употреба и съхранение на личните й данни, във връзка със цедирано на дружеството вземане на „Б.П.Б.“ АД към жалбоподателката произтичащо от договор за кредит – Транскарт. Предмет на жалбата е и подадено от жалбоподателката заявление за заличаване на лични данни и произтичащото от това задължение на дружеството по чл. 32, ал. 4 от ЗЗЛД. С жалбата е сезиран компетентен да се произнесе орган – КЗЛД, която съгласно правомощията си по чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по ЗЗЛД.
Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата. В конкретния случай жалбата е насочена срещу „М.Ф.М.“ АД, което безспорно притежава качеството на администратор на лични данни по отношение на жалбоподателката. 
От направена служебна справка в Електронния регистър на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри се установи, че дружеството е изпълнило задължението си по чл. 17, ал. 1 от ЗЗЛД и е регистрирано като администратор на лични данни с идент. № 53147 и заявени три регистъра.  
На проведено на 27.07.2016 г. заседание на Комисията, жалбата е приета за процесуално допустима и като страни в производството са конституирани: жалбоподател – Д.И.Б. и ответна страна – „М.Ф.М.“ АД.
На проведено на 31.08.2016 г. заседание на Комисията, жалбата е поставена за разглеждане по същество.
Жалбоподателката – редовно уведомена, представлява се от адвокат Е.Ф.
„М.Ф.М.“ АД – редовно уведомено, представлява се от юрисконсулт М.
Предвид изложените в заседанието твърдения и заявената от страните намерения, Комисията отлага разглеждането на жалбата по същество за следващо заседание, като указва на страните да представят допълнителни доказателства, а в хипотезата на сключено споразумение, да представят същото пред КЗЛД за одобрение.  
В хода на производство са депозирани молба № М-195/08.09.2016 г. и молба П-7300/13.10.2016 г. за оттегляне на жалбата и прекратяване на производството поради отпаднал правен интерес, в които г-жа Д.И.Б. и процесуалният й представител информират, че дружеството е преустановило съхранението и обработването на личните й данни, поради което молят производството да бъде прекратено.
Съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД, при нарушаване на правата му по този закон всяко физическо лице има право да сезира Комисията за защита на личните данни. В тази връзка и с оглед правомощията на Комисията по инициатива на Д.И.Б. пред КЗЛД е образувано административно производство по жалба № Ж-105/17.03.2016 г., подадена от г-жа Д.И.Б. срещу „М.Ф.М.“ АД, с твърдения за нарушение на правата на жалбоподателката по ЗЗЛД.
В хода на производството пред КЗЛД и в качеството си на страна, по чиято инициатива същото е образувано, жалбоподателката е упражнила правото си да поиска прекратяване на административно производство. С писмо № П-7300/13.10.2016 г. г-жа Д.И.Б. уведомява КЗЛД, че оттегля жалбата си и желае образуваното по случая административно производство да бъде прекратено. Писмото съдържа всички законово изискуеми реквизити, същото е надлежно подписано и в него жалбоподателката категорично и ясно е изразил волята си за десезиране на КЗЛД.
Предвид факта, че към датата на подаване на заявлението образуваното административно производство не е приключило и с оглед събраните по административната преписка доказателства и обстоятелството, че г-жа Д.И.Б. е активно легитимирано лице по смисъла на чл. 56, ал. 1 от АПК, Комисията намира че са налице визираните в разпоредбата предпоставки за прекратяване на административното производство по жалба Ж-105/17.03.2016 г. Съобразно цитираната разпоредба административният орган, пред който има висящо административно производство, следва да прекрати същото по искане на страната, по чиято инициатива то е започнало.
Водима от горното и на основание чл. 56, ал. 1 от АПК, Комисията за защита на личните данни,
РЕШИ:
Прекратява административното производство по жалба № Ж-105/ 17.03.2016 г., подадена от Д.И.Б., поради оттегляне на жалбата.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд - София - град.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба с рег. № Ж-105/17.03.2016 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings