Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2016 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-508/26.11.2015 г.,

Решение по жалба с рег. № Ж-508/26.11.2015 г.,

РЕШЕНИЕ
№ Ж-508/2015 г.
гр. София,17.11.2016 г.

 
Комисията за защита на личните данни в състав: Председател Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 14.09.2016 г., обективирано в протокол № 40, на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, разгледа жалба с рег. № Ж-508/26.11.2015 г., подадена от А.Л.Р.
Комисията за защита на личните данни е сезирана с жалбa от А.Л.Р. Твърди, че работил във фирма „М.-1” ЕООД. Малко след като започнал работа там, на жалбоподателя се наложило да използва болнични, защото постъпил в лечебно заведение. Уведомил работодателя си, но се оказало, че след като се завърнал не бил допуснат до работното си място. От дружеството твърдят, че никога не е полагал труд за тях и няма сключен трудов договор. Била извършена проверка от ИА ГИТ. Жалбоподателят се обърнал и към телевизионното предаване „Съдебен спор” по Нова телевизия. Екипът на предаването го насочил да пусне жалба до КЗЛД, с оглед установяване на предпоставките, дали „М.-1” ЕООД обработват личните му данни, защото А.Л.Р. им бил предоставил свои снимки, за трудовото си досие. Смята, че същата снимка е качена и на сайта на „М.-1” ЕООД, без негово знание и разрешение. Към жалбата са приложени и екранни разпечатки от сайта на „М.-1” ЕООД, на които се вижда заснет клип с жалбоподателя и материали свързани с посещението на А.Л.Р. с екип на предаването на „Съдебен спор”
С писмо № П-88/07.01.2016 г. на Председателя на КЗЛД, г-н Д.Ж.Ф.Щ., в качеството му на представител на „Н.Б.Г.” АД е помолен да представи запис от предаването „Съдебен спор”, с участието на жалбоподателя А.Л.Р.
С писмо № П-79/07.01.2016 г. на Председателя на КЗЛД, г-н А.С., в качеството му на управител на „М.-1” ЕООД е уведомен на основание чл. 26 от АПК за образуваното административно производство. На основание чл. 36 от АПК в срок следва да предостави писмено становище и относими доказателства.
С писмо № П-78/07.01.2016 г. на Председателя на КЗЛД, г-н А.Л.Р. на основание чл. 26 от АПК е уведомен за образуваното административно производство. Информиран е, че може да предостави и други доказателства, подкрепящи и удостоверяващи изложените в жалбата твърдения.
В Комисията за защита на личните данни е постъпило становище от А.С., управител на „М.-1” ЕООД, заведено под рег. № С-22/13.01.2016 г. Твърди, че жалбоподателят не е работил в „М.-1” ЕООД, че дружеството е регистриран администратор на лични данни. Според него качените материали на сайта им не съдържат лични данни на жалбоподателя, а наличната снимка е от мрежа в Интернет, която е достъпна от цял свят. На сайта няма данни, които да индивидуализират лицето по пряк и непосредствен начин. Клипът с признанията на жалбоподателя е качен с негово знание и съгласие. Молят Комисията да отхвърли жалбата като неоснователна.
В отговор на писмото на Комисията с писмо рег. № П-220/13.01.2016 г. от Нова телевизия представят искания запис.
Чрез своя молба с рег. № М-42/22.01.2016 г. жалбоподателя представя 3 броя снимки, които моли да бъдат приобщени към административната преписка.
В свое писмо с рег. № П-2209/29.03.2016 г. жалбоподателя се интересува от развитието по жалбата.
С оглед задължението на административния орган за установяване на предпоставките за допустимост на искането, регламентирано в разпоредбата на чл. 27, ал. 2 от АПК, както и на основание чл. 38, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация, Kомисията се е произнесла с решение от 13.04.2016 г., с което е обявила жалбата за допустима, предвид съображенията за надлежност на страните, компетентност на КЗЛД, наличие на правен интерес на жалбоподателя, спазване на установения в чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД срок. Насрочена е за разглеждане на открито заседание на Комисията на 18.05.2016 г.
С писмо изх. № П-3054/20.04.2016 г. на Председателя на КЗЛД, г-н А.С., в качеството му на управител на „М.-1” ЕООД е уведомен за  насроченото заседание на КЗЛД, на което жалбата ще се разгледа по същество.
С писмо изх. № П-3053/20.04.2016 г. на Председателя на КЗЛД, г-н А.Л.Р., жалбоподател по Ж-508/26.11.2015 г. е уведомен за насроченото заседание на КЗЛД, на което жалбата ще се разгледа по същество.
С писмо изх. № П-3052/20.04.2016 г. на Председателя на КЗЛД, г-н Д.Ж.Ф.Щ., в качеството му на представител на „Н.Б.Г.” АД е уведомен за заседанието на КЗЛД, на което жалбата ще се разгледа по същество.
На проведеното открито заседание на 18.05.2016 г. жалбата е разгледана по същество. Жалбоподателят не се явява, не се представлява. За ответната страна „М.-1” ЕООД се явява адв. Д. с пълномощно. Сочи, че доколкото е информиран конкретната снимка е от социалната мрежа LinkedIn. Счита, че в конкретния случай няма извършено нарушение на ЗЗЛД. Моли жалбата да бъде оставена без уважение като неоснователна.
Жалбата е разгледана повторно и в закрито заседание на КЗЛД на 14.09.2016 г.
Комисията е сезирана с жалба, касаеща неправомерно публикуване на снимки и кадри с г-н А.Л.Р. на сайта на „М.-1” ЕООД в интернет. Жалбоподателят твърди, че не е давал съгласие негови снимки да бъдат публикувани и разпространявани от администратора на лични данни „М.-1” ЕООД.
След излъчения епизод на предаването „Съдебен спор” по Нова телевизия на 21.11.2015 г. „М.-1” ЕООД са публикували на сайта си различни новини свързани с развитието на излъчения репортаж в телевизионното предаване. От всичките материали, публикувани на интернет страницата, интерес за производството пред КЗЛД предизвиква снимката на жалбоподателя А.Л.Р., придобита от мрежата Linkedin и публикувания клип с признанията на г-н А.Л.Р.
Остава загадка, как г-н А.Л.Р. се е озовал в офиса на „М.-1” ЕООД, за да даде ексклузивното интервю, след като е напълно непознат за служителите на дружеството, а те търсят информация за името му и други изпатили си от неговите действия. И в по-ранните публикации демонстрират, че той е непознат за тях, предполагат че изповядва исляма и не разполагат с негови координати. Не е в компетентността на Комисията за защита на личните данни да коментира и вземе отношение относно твърденията на ответната страна, че жалбоподателят изповядва доктрината на джихад, в някоя от разнообразните й форми. Във видеоклипа, г-н А.Л.Р. явно разбира, че е заснет и говори пред камера. В производството не са ангажирани доказателства, дали е знаел как ще бъде разпространен клипът, но явно има одобрение от негова страна да бъде заснет.
Мрежата Линкедин е онлайн мрежа за търсене на работа и установяване на делови контакти. В своето становище, рег. № С-22/13.01.2016 г. управителя на „М.-1” ЕООД твърди, че публикуваната снимка на г-н А.Л.Р. е получена именно от сочената социална мрежа. Съгласно т. 2.5 от Споразумението за използване на мрежата публикуваните снимки и информация в Линкедин става публична и достъпна за останалите регистрирани потребители и посетители на сайта. Споделената информация може да бъде видяна, възпроизведена и използвана. Мрежата Линкедин си е поставила за цел да свързва професионалисти от различни професии, да разширява деловите контакти на ползващите я и да ги подпомага в търсенето на работа и професионално развитие. Няма доказателства по административната преписка, че А.Л.Р. е бил търсен от „М.-1” ЕООД с цел професионално развитие, обмяна на опит или разширяване на професионални контакти. Нещо повече – дружеството твърди, че не е работил за тях, дори един ден и е непознат за тях. Соченото съгласие на потребителя на мрежата в т. 2.5 от Споразумението касае делови отношения, за целите на услугите и възможностите предоставяни от Линкедин. Макар и публично достъпна, не е приемливо споделената информация да се използва произволно и за всякаква цел от администратори на лични данни, без съгласието на физическото лице, за което се отнася. Конкретната снимка представлява лични данни, тъй като от всички публикации на сайта на „М.-1” ЕООД и от публикуваното интервю, А.Л.Р. е можел да бъде идентифициран по пряк и непосредствен начин от посетителите на сайта. Администраторът на лични данни е имал възможността да изрази своята позиция във връзка с излъчения епизод на предаването „Съдебен спор”, да публикува и разпространи становището си по възникналия спор и препратки към предаването. Но публикуването на снимката на жалбоподателя, придобита от социална мрежа, със специална цел, надвишава тези цели. Администраторът на лични данни „М.-1”ЕООД не са разполагали със съгласието на физическото лице, за да обработват и разпространяват личните му данни. С това си действие администраторът на лични данни „М.-1” ЕООД е извършил нарушение на ЗЗЛД.
Водима от горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 във  връзка с чл. 38 от Закона за защита на личните данни,  Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
Обявява жалба с рег. № Ж-508/26.11.2015 г. подадена от А.Л.Р. за основателна по отношение на администратора „М.-1” ЕООД. Издава задължително предписание на администратора, в 3-дневен срок от получаване на Решението на КЗЛД да премахне всички материали от сайта си, свързани с А.Л.Р. За изпълнение на задължителното предписание администраторът да уведоми Комисията за защита на личните данни, като предостави съответните доказателства за премахване на материалите.
При неизпълнение на задължителното предписание следва предприемане на действия по реда на глава осма от ЗЗЛД.
Настоящото решение може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София – град.
  
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба с рег. № Ж-508/26.11.2015 г.,


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings