Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2016 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-241/17.06.2016 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-241/17.06.2016 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-241/2016 г.
София, 17.11.2016 г.

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев и Веселин Целков на заседание, проведено на 12.10.2016 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, разгледа по допустимост жалба № Ж-241/17.06.2016 г.
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Комисията за защита на личните данни е сезирана с жалба, подадена от А.А., Г.М., И.М., Г.С., М.С., В., В.Н., А.С., П.Б., М.З., И.Н., Д.Т., И.Ш., Е.Л. и Е.И., в която са изложени твърдения за неправомерно обработване на лични данни на ученици от 7 „е“ клас от СОУ „*****“ гр. София, на които твърдят, че са родители. 
Жалбоподателите информират, че на 08.06.2016 г. в предаване излъчено по „Нова телевизия“ с тема „Учениците на преподавател, изготвил матурите, масово с шестици“, проф. С.Г. – зам. Ректор на Висшето училище по застраховане и финанси коментирал резултатите от националното външно оценяване и показал пред камерите списък, в който се съдържат единен граждански номер (ЕГН) и три имена на учениците от 7 „е“ клас от СОУ „*****“ гр. София, като срещу всяко име били написани оценките по математика от националното външно оценяване.
Жалбоподателите молят Комисията да се произнесе по въпроса: „правомерно ли е разпространението от проф. С.Г. на личните данни (ЕГН, три имена и оценка по математика) на учениците в национален ефир в предаването на „Нова телевизия“ „Здравей България“ от 08.06.2016 г.
Изложени са твърдения за накърняване на доброто име на учениците и подценяване на положените от тях усилия и очаквания за поднесено публично извинение.
Жалбата е адресира и до Министерство на образованието и науката, Държавна агенция за закрила на детето, Комисията за защита от дискриминация, Нова телевизия, Висше училище по застраховане и финанси и Институт по математика и информатика на БАН.
Към жалбата не са приложени доказателства.
С оглед обстоятелството, че в жалбата са изложени твърдения за неправомерно обработване на личните данни на трети лица, различни от жалбоподателите, а именно неправомерно обработване на лични данни на ученици от 7 „е“ клас от СОУ „*****“ гр. София, за които твърдят, че са техни деца, жалбоподателите са уведомени, че в 7-дневен срок от получаване на писмото следва да представят доказателства за представителната си власт по отношение на лицата, чиито лични данни считат за неправомерно обработени, както и да индивидуализират същите.
Указано е, че при неизпълнение на указанията в посочения срок образуваното административно производство ще бъде прекратено. 
Писмото е изпратено на посочения в жалбата адрес за кореспонденция и видно от известие за доставка AR 5100016022520 e получено 07.2016 г. На 09.09.2016 г. писмото е изпратено и по електронен път на имейл адрес ***** съгласно разпоредбите на Гражданско процесуалния кодекс се счита за получено на 09.09.2016 г. с постъпването му в съответната информационна система. Дадените указания не са изпълнени, не са ангажирани доказателства за представителната власт на жалбоподателите по отношение на лицата, чиито лични данни считат за неправомерно обработени и лицата не индивидуализирани.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало на 07.10.2016 г. е свален запис на предаването „Здравей България“, излъчено на 08.06.2016 г. по „Нова телевизия“, което е свободно достъпно на сайта на телевизията. Видно от съдържанието му е, че в показания пред камерите списък не се различават, не се четат нито имена, нито единни граждански номера на лица-ученици от списъка, различават се само цифри – в графа оценки.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защита на лицата при обработването на личните им данни и при осъществяване на достъпа до тези данни, както и контрол по спазването на ЗЗЛД.
За да упражни правомощията си, Комисията следва да бъде валидно сезирана.
Жалба № Ж-241/17.06.2016 г. съдържа задължително изискуемите реквизити, посочени в разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация. Налице са данни за жалбоподателите, естеството на искането, дата и подпис, с оглед което същата е редовна.
Жалбата е процесуално недопустима.
Разпоредбата на чл. 27, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), вменява в задължения на административния орган при постъпване на искане да проверява за наличието на положителни процесуални предпоставки и липсата на отрицателни такива за допустимост на искането, с което е сезиран. Наличието на правен интерес на жалбоподателя е положителна предпоставка от кръга на абсолютните за допустимост на съответното искане (чл. 27, ал. 2, т. 5 от АПК), а по аргумент от противното липсата на правен интерес, респективно недоказан такъв правен интерес на жалбоподателя и/или встъпилите страни налага извода за недопустимост на искането.
Предвид обстоятелството, че в конкретния случай се твърди, че са нарушени права на трети лица, различни от жалбоподателите, а именно на ученици от 7 клас може да се предположи (тъй като от представения в предаването списък не се виждат единни граждански номера), че същите са непълнолетни или малолетни и по отношение на процесуалната им дееспособност са приложими разпоредбите на чл. 28, ал. 2 и 4 от Гражданско-процесуалния кодекс, съгласно които непълнолетните извършват процесуални действия лично, но със съгласието на родителите си, а малолетните се представляват от законните си представители - родители или настойници. Следователно жалбоподателите, които твърдят, че са родители на учениците чиито лични данни считат за неправомерно обработени, следва на първо място да индивидуализират лицата и на второ място да ангажират доказателства за представителната си власт по отношение на тях, с оглед изпълнение на процесуалните предпоставки за допустимост на жалбата, същите от категорията на абсолютните, за наличие на дееспособност на гражданите и наличие на правен интерес на заявителите/жалбоподателите. 
Въпреки дадени на жалбоподателите указания да представи доказателства за представителната си власт и да индивидуализират лицата, чийто права считат за нарушени, такива не са ангажирани, следователно правният интерес за жалбоподателите не е удостоверен и доказан по надлежния ред, като следва да се отбележи, че в тежест на жалбоподателите е да го докажат.
В тази връзка се налага извода за липса на правен интерес на жалбоподателите, от което следва, че жалбата е процесуално недопустима поради което Комисията за защита на личните данни следва я да остави без разглеждане и да прекрати образуваното административното производство.
Водима от горното и на основание чл. 27, ал. 2, т. 5 от АПК, във връзка с чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД, Комисията за защита на личните данни,
РЕШИ:
Оставя без разглеждане жалба рег. № Ж-241/17.06.2016 г., като процесуално недопустима – поради липса на правен интерес на жалбоподателите.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд - София - град.
  
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба с рег. № Ж-241/17.06.2016 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings