Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2016 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-286/08.07.2016 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-286/08.07.2016 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-286/2016 г.
гр. София, 04.11.2016 г.

 
Комисията за защита на личните данни в състав, председател – Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов и Веселин Целков на редовно заседание проведено на 20.10.2016 г. обективирано в протокол № 53 на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни разгледа жалба с рег. № Ж-286/08.07.2016 г. подадена от И.В.Г. за нарушение на Закона за защита на личните данни.
Предмет на жалба № Ж-286/08.07.2016 г. е твърдението на И.В.Г. за неправомерно обработване на личните й данни от „Банка ДСК“ ЕАД и ОТП „Ф.Б.“ ЕАД по повод сключен между г-жа И.В.Г. и банката потребителски заем.
Жалбоподателката информира, че без нейно знание и съгласие „Банка ДСК“ ЕАД е предоставила личните данни на ОТП „Ф.Б.“ ЕАД и от това дружество съответно чрез адвокат са ги предоставили на частен съдебен изпълнител (ЧСИ), който е образувал изпълнително дело в полза на ОТП „Ф.Б.“ ЕАД и е запорирана заплатата“.
В този смисъл г-жа И.В.Г. счита, че са нарушени правата й по ЗЗЛД поради което е изразила молба за изясняване на фактите и обстоятелствата по случая и произнасяне на административния орган по компетентност.
С писма № П-5844/03.08.2016 г. и № П-5867/03.08.2016 г. на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД, Комисията) са изпратени съответно до „Банка ДСК“ ЕАД и ОТП „Ф.Б.“ ЕАД заверени копия на жалба № Ж-286/08.07.2016 г. и е указан срок за представяне на становища по предмета й.
Видно от постъпилите по преписката документи с писма № П-6139/16.08.2016 г. и № П-6177/18.08.2016 г. представителите на дружествата са изразили становища.
Предвид задължението на административния орган за установяване на предпоставките за допустимост на искането, регламентирано в разпоредбата на чл. 27, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 38 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация, на 06.10.2016 г. Комисията се е произнесла относно допустимостта на жалбата с оглед съображенията за надлежност на страните, компетентност на КЗЛД, наличие на правен интерес на жалбоподателя, спазване на установения в чл. 38, ал. 1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) срок.
С посоченото произнасяне жалба № Ж-286/08.07.2016 г. е обявена за допустима, конституирани са страните в административното производство: жалбоподател – И.В.Г.; ответни страни – „Банка ДСК“ ЕАД и ОТП „Ф.Б.“ ЕАД и е определена дата за разглеждането й по същество.
Във връзка с нормативно установеното в чл. 17, ал. 1 от ЗЗЛД задължение на администраторите на лични данни за регистрация се отбелязва изпълнението му от ответните страни в настоящото административно производство.
Видно от направена справка в електронния регистър на администраторите на лични данни при КЗЛД „ОТП Ф.Б.“ ЕАД е вписано като администратор на лични с идентификационен номер 369339 и заявяването на 3 броя регистри, от които: „Длъжници“, „Персонал“, „Други съконтрагенти“.
По отношение на „Банка ДСК“ ЕАД се установява вписването на дружеството като администратор на лични данни с идентификационен номер 7302 и заявяването на 12 броя регистри.
С оглед изясняване на фактическата обстановка се разглеждат изразените от страните становища.
В становище № П-6177/18.08.2016 г. представено от изпълнителните директори на „Банка ДСК“ ЕАД се посочва, че „на 15.02.2008 г. Банка ДСК ЕАД е разрешила кредит за текущо потребление на И.В.Г. със срок на издължаване 120 месеца. Съгласно чл. 10 от Договора за кредит за текущо потребление от 15.02.2008 г. кредитополучателят И.В.Г. е декларирала, че с подписването на договора за кредит е информирана за обстоятелствата по чл. 19, ал. 2 от ЗЗЛД и е дала съгласие личните й данни да бъдат предоставени на трети лица и да бъдат обработвани от тях за нуждите на управление и събиране на вземанията и за други цели. Същевременно, в т. 24 от Общите условия към договора за кредит, подписани и приети от жалбоподателя (в края на стр. 2 от Общите условия, които г-жа И.В.Г. собственоръчно е подписала) е посочено, че кредиторът „Банка ДСК“ ЕАД има правото да прехвърли на трето лице правата си по договора за кредит. В тази връзка твърденията на г-жа И.В.Г., че личните й данни са предоставени и използвани без нейно съгласие се явяват неоснователни … Г-жа И.В.Г. не е изпълнила задължението си за погасяване на дължимите суми ведно с дължимите лихви по договора за кредит. „Банка ДСК“ ЕАД е подала заявление за издаване на Заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК и е образувано ч. гр. дело № 1357/2011 г. по описа на Ботевградски районен съд. На 22.08.2011 г. е издадена Заповед за незабавно изпълнение на парично задължение, а на 23.08.2011 г. и изпълнителен лист … По силата на Договор за покупко-продажба на вземания (цесия) от 10.12.2012 г. „Банка ДСК“ ЕАД е прехвърлила на ОТП Ф.Б.“ ЕАД в тяхната цялост и заедно с всички привилегии, обезпечения и други принадлежности, включително с изтеклите лихви, пакет от свои изискуеми вземания, в това число и вземането, произтичащо от Договор за кредит от 15.02.2008 г. сключен между „Банка ДСК“ ЕАД като кредитор и И.В.Г. като кредитополучател. За извършената смяна на кредитора и на основание чл. 99 от Закона за задълженията и договорите до г-жа И.В.Г. е изпратено уведомление от дата 18.12.2012 г. за извършената цесия с писмо с обратна разписка. Видно от обратната разписка към писмото, след като то е достигнало до посочения в договора за кредит от г-жа И.В.Г. адрес за кореспонденция, същото се е върнало с отбелязване „получателя се е преместил на друг адрес“. Г-жа И.В.Г. не е изпълнила задълженията си по чл. 13, т. 6 от Общите условия и не е уведомила банката за промяната на адреса си. Поради това г-жа И.В.Г. не може да претендира, че „Банка ДСК“ ЕАД не я е уведомила надлежно за извършената цесия.“
В подкрепа на изложеното са приложени следните документи: Договор за кредит за текущо потребление от 15.02.2008 г., ведно с Общи условия и погасителен план; „Информация по чл. 19, ал. 1 от ЗЗЛД“ предоставена от „Банка ДСК“ ЕАД на И.В.Г. при сключването на договора за кредит; Уведомително писмо за цесия от 18.12.2012 г. до И.В.Г., ведно с приложена информация по чл. 201 ал. 1 от ЗЗЛД; Обратна разписка към писмо на ОТП Ф.Б.“ ЕАД.
Предвид горепосоченото представителите на „Банка ДСК“ ЕАД са споделили виждането си, че не е извършено нарушение на разпоредбите на ЗЗЛД от банката, поради което е формирана молба за отхвърляне на жалбата като неоснователна.      
В становище с рег. № П-6139/16.08.2016 г. представителят на ОТП Ф.Б.“ ЕАД е отбелязал, че „по силата на договор за покупко-продажба на вземания (цесия) от 10.12.2012 г. „Банка ДСК“ ЕАД е прехвърлила на дружеството в тяхната цялост и заедно с всички привилегии, обезпечения и други принадлежности, включително с изтеклите лихви, пакети от свои изискуеми вземания, в това число и вземането произтичащо от Договор за кредит от 15.02.2008 г. сключен между „Банка ДСК“ ЕАД като кредитор и И.В.Г. като кредитополучател“.
Във връзка с точното изпълнение на задълженията по ЗЗЛД от ответните страни, се отбелязва приложението и към двете становища на Приложение № 2 – Декларация в съответствие с чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД, от чието съдържание се установява, че г-жа И.В.Г. собственоръчно е изписала личните си данни по документ за самоличност и се е подписала под текст за предоставяне на съгласие относно: предоставена информация по чл. 19, ал. 1 от ЗЗЛД; личните й данни да бъдат обработвани по смисъла на параграф 1, т. 3 от ДР на ЗЗЛД във връзка с обслужването и събирането на кредита, за сключване на застраховки и за други нужди; да бъдат предоставяни, заедно с информация за състоянието на кредита на трети лица и да бъдат обработвани от тях за нуждите на управление и събиране на вземанията, за издаване и обслужване на банкови карти и за други цели; „Банка ДСК“ ЕАД да изисква и да получава личните данни от информационните фондове на други администратори на лични данни; личните данни могат да бъдат обработвани за нуждите на директния маркетинг на банкови и свързани продукти с право да се възрази срещу това обработване на посочен телефон или e-mail.“.
В заключение на разгледаното становище е направено заключението за неоснователност на жалбата поради законосъобразното обработване на личните данни на г-жа И.В.Г. 
В изпълнение на разпоредбата на чл. 1, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗЛД, този закон урежда защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни. Целта на закона е гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
Съгласно определението за „лични данни“, законово регламентирано в разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД информацията, касаеща данни от документа за самоличност на И.В.Г. – трите имена, ЕГН, номер на лична карта, адрес, съдържащи се в Договор за кредит за текущо потребление от 15.02.2008 г. сключен между „Банка ДСК“ ЕАД и жалбоподателката съставлява лични данни.
Съгласно чл. 3 от ЗЗЛД обработването на лични данни се извършва от администратор на лични данни, който е физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или на местното самоуправление, който сам или съвместно с друго лице определя целите и средствата за обработване на личните данни, както и когато целите и средствата за обработване се определят със закон.
В този смисъл с обработването на посочените лични данни на г-жа И.В.Г. ответните страни в настоящото производство се явяват администратори на лични данни, извършили обработване в хипотезите на събиране, съхраняване и предоставяне по смисъла на параграф 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД.
Съгласно чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД обработването на лични данни е допустимо само в случаите, когато е налице поне едно от изброените в т. 1 – т. 7 на същата разпоредба условия.
Допустимостта на обработването на личните данни на жалбоподателката се установява с нормите на чл. 4, ал. 1, т. 2, т. 3 от ЗЗЛД съгласно които физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие; обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане.
По отношение на допустимостта на обработването на личните данни на И.В.Г. извършено в хипотезите на събиране, съхраняване и предоставяне от страна на „Банка ДСК“ ЕАД и „ОТП Ф.Б.“ ЕАД се посочва нормативното основание на чл. 4, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЗЛД предвид сключения договор за кредит с „Банка ДСК“ ЕАД и изрично изразеното съгласие на жалбоподателката за предоставяне на личните й данни на трети лица за целите на събиране на вземания по договора.
Следва да се отбележи, че уведомителното писмо по чл. 20, ал. 1 от ЗЗЛД съставляващо част от уведомлението за цесия, изпратено на жалбоподателката от„ОТП Ф.Б.“ ЕАД на 18.12.2012 г. и върнато в цялост с отметка „получателят се е преместил на друг адрес“ отговаря изцяло на изискването на чл. 20, ал. 1 от ЗЗЛД за предоставяне на необходимата информация на физическото лице когато личните данни не са получени от него.
Вследствие посочените приложими законови норми и подробно обсъдените доказателства КЗЛД приема жалбата за неоснователна.
Предвид изложеното и на основание чл. 38, ал. 2 от Закона за защита на личните данни е произнасянето на Комисията за защита на личните данни със следното
РЕШЕНИЕ:
Отхвърля като неоснователна жалба с рег. № Ж-286/08.07.2016 г. подадена от И.В.Г. срещу „Банка ДСК“ ЕАД и „ОТП Ф.Б.“ ЕАД с оглед установената законосъобразност на обработването на личните данни на жалбоподателката извършено в хипотезите на събиране, съхраняване и предоставяне във връзка с Договор за кредит за текущо потребление от 15.02.2008 г. сключен между „Банка ДСК“ ЕАД и жалбоподателката поради което е налице законовото основание на чл. 4, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЗЛД за допустимост на обработването на личните данни на И.В.Г. от ответните страни.
Решението на Комисията за защита на личните данни може да се обжалва пред Административен съд София – град в 14-дневен срок от получаването му.
  
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба с рег. № Ж-286/08.07.2016 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings