Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2016 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-221/03.06.2016 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-221/03.06.2016 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-221/2016 г.
гр. София, 04.11.2016 г.

 
Комисията за защита на личните данни в състав, председател – Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов и Веселин Целков на редовно заседание проведено на 20.10.2016 г., обективирано в протокол № 53, на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни разгледа жалба с рег. № Ж-221/03.06.2016 г. подадена от К.Г.Г. за нарушаване на Закона за защита на личните данни.
В жалбата си г-жа К.Г.Г. твърди, че след извършена справка за актуалното състояние на всички трудови договори в Националната агенция по приходите (НАП) е установила, че личните й данни са били предоставени от Медицински център „А.“ ЕООД, гр. Пловдив на НАП за вписване на трудов договор.
Жалбоподателката информира, че не се е подписвала в подкрепа на съответната регистрация (вписване на трудов договор) и не е давала съгласие личните й данни да се обработват за посочената цел поради което счита, че е извършено нарушение на правата й по Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и желае упражняване на законовите правомощия от страна на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД, Комисията) по отношение на Медицински център „А.“ ЕООД, гр. Пловдив.
С писма изх. № П-5389/15.07.2016 г. и № П-5390/15.07.2016 г. на КЗЛД, адресирани съответно до представителите на Медицински център „А.“ ЕООД, гр. Пловдив и до НАП-Централно управление са изпратени заверени копия на жалба № Ж-221/03.06.2016 г. и е указан срок за представяне на становища по предмета й.
В отговор са постъпили писма № С-647/04.08.2016 г. и № С-641/27.07.2016 г.
На основание задължението на административния орган за установяване предпоставките за допустимост на искането, регламентирано в разпоредбата на чл. 27, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Комисията се е произнесла с решение от 06.10.2016 г. относно допустимостта на жалбата, предвид съображенията за надлежност на страните, компетентност на КЗЛД, наличие на правен интерес на жалбоподателката, спазване на установения в чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД срок.
С посоченото произнасяне жалба № Ж-221/03.06.2016 г. е обявена за допустима, конституирани са страните в административното производство: жалбоподател – К.Г.Г.; ответна страна – Медицински център „А.“ ЕООД, гр. Пловдив и е определена дата за разглеждане на жалбата по същество.
В резултат от събраните в административното производство доказателства и след анализ на относимите законови разпоредби КЗЛД се е произнесла с решение по същество на жалбата съобразно изложените по-долу мотиви.
В изпълнение на чл. 1, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗЛД, този закон урежда защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни. Целта на закона е гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
С нормата на чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД е регламентирана компетентността на административния орган да разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон.
В този смисъл образуването на административно производство пред КЗЛД е свързано с наличието на лице, което обработва лични данни в качеството му на администратор на лични данни. 
Тъй като не всяко лице, което обработва лични данни притежава качеството „администратор на лични данни“ с разпоредбата на чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗЛД е дадено легално определение на понятието, а именно: администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или на местното самоуправление, който сам или съвместно с друго лице определя целите и средствата за обработване на личните данни, както и когато видът, целите и средствата за обработване се определят със закон.
В този смисъл, и след установеното в производството обработване на личните данни на г-жа К.Г.Г. във връзка с постъпването й на работа на длъжност „рецепционист“, Медицински център „А.“ ЕООД, гр. Пловдив се явява администратор на лични данни.
Видно от изявленията на страните личните данни на жалбоподателката, съдържащи се в документа й за самоличност, са обработвани в хипотезите на събиране и предоставяне.
В тази връзка се разглежда становище № С-641/27.07.2016 г. изразено от Медицински център „А.“ ЕООД, гр. Пловдив.
В документа се посочва, че действително жалбоподателката се е явила в Медицински център „А.“ ЕООД, гр. Пловдив, за да кандидатства за длъжността „рецепционист“ като е предоставила собственоръчно заверено копие на личната си карта и медициско свидетелство за започване на работа.
Ответната страна информира, че на 12.05.2016 г. е предприела действия във връзка с регистрирането на трудов договор № 16/12.05.2016 г. в системата на ТД на НАП, гр. Пловдив като съобразно чл. 4, ал. 1, т. 1 от ЗЗЛД в изпълнение на задължението по чл. 62 от Кодекса на труда се счита, че обработването на личните данни е законосъобразно.
Видно от съдържанието на разглежданото становище се установят възникнали проблеми между Медицински център „А.“ ЕООД, гр. Пловдив като работодател и жалбоподателката като кандидат за работа, а и впоследствие като изпълнявала за известен период от около 20 дни длъжността „рецепционист“.
Противоречията между страните се свързват с различните им възприятия по отношение условията на трудовия договор, и основно, тези касаещи продължителността на работното време и заплащането. В жалбата се сочи, че на 02.05.2016 г., когато е постъпила на работа, г-жа К.Г.Г. е имала знанието за полагане на труд на пълно работно време от 8 часа дневен труд и основно месечно възнаграждение в размер на 420.00 лева с предварителната уговорка за предоставяне на уведомление за сключения договор в НАП в деня на започване на работа, а именно – 02.05.2016 г.
Успоредно със становището на ответната страна се разглеждат и твърденията в жалба № Ж-221/03.06.2016 г. предвид които г-жа К.Г.Г. информира, че когато е постъпила на работа на 02.05.2016 г. съответният представител на Медицински център „А.“ ЕООД, гр. Пловдив е уведомил, че няма да бъде предоставен трудов договор в същия ден, а след настояване от страна на К.Г.Г. документът е бил връчен на 25.05.2016 г.
Жалбоподателката посочва, че договорът който е получила не е отговарял на предварително уговорените условия, тъй като е съдържал клаузи за работа на 4 часов работен ден и възнаграждение в размер на 210.00 лева без подпис и печат на работодателя.
След като е отказала да подпише предложения договор със съдържащите се в същия условия на работа, г-жа К.Г.Г. е узнала от „изпълнителната директорка на Медицинския център, че няма как да не се подпише договорът, защото той е пуснат в НАП и ще последва глоба“.
В тази връзка на 27.05.2016 г. жалбоподателката е направила справка в НАП, при която е установила, че действително от страна на Медицински център „А.“ ЕООД, гр. Пловдив е предоставена информация по чл. 62 от Кодекса на труда за сключен трудов договор на 12.05.2016 г.
Поради твърденията на г-жа К.Г.Г. за липса на знание и съгласие от нейна страна и неподписване на трудов договор с работодателя жалбоподателката счита, че Медицински център „А.“ ЕООД, гр. Пловдив с предоставянето на личните й данни на НАП, Пловдив е нарушил правата й по ЗЗЛД.
Видно от приложенията към становище № С-641/27.07.2016 г. в т. 1 на същото е описано приложение на „копие от актуален трудов договор“ от който е видно, че трудов договор № 16/12.05.2016 г. сключен на 12.05.2016 г. между Медицински център „А.“ ЕООД, гр. Пловдив и К.Г.Г. не е подписан от г-жа К.Г.Г. в качеството й на служител.
Предвид изясняване на фактите и обстоятелствата по случая се разглежда становище № С-647/04.08.2016 г. изразено от ТД на НАП, Централно управление след изискване от страна на КЗЛД с писмо № П-5389/15.07.2016 г.        
В документа се упоменава, че на основание „чл. 3, ал. 1, т. 7 от Закона за Националната агенция по приходите е вменено задължението за водене на регистър на лицата, които работят по трудово правоотношение, създаването и поддържането на бази данни за тях, необходими за осъществяване на дейността й за нуждите на задължителното социално осигуряване. В изпълнение на посочената разпоредба Агенцията обработва информация, касаеща възникването и прекратяването на трудови правотношения в Република България, като регистърът на трудовите договори е надлежно заявен в КЗЛД. Предвид изложеното, предоставянето в НАП на лични данни на физически лица от техни работодатели във връзка с възникването и прекратяването на трудово правоотношение, респективно обработването на тези данни от страна на НАП, в качеството й на администратор на лични данни, се осъществява на основание чл. 4, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗЗЛД във връзка с чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда и с чл. 3, ал. 1, т. 7 от Закона за националната агенция по приходите. За конкретния случай, след извършена справка в информационната система на НАП на 25.07.2016 г. се установи, че на 12.05.2016 г. по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис, работодателят Медицински център „А.“ ЕООД, гр. Пловдив е подал уведомление по чл 62, ал. 5 от КТ за сключен трудов договор с К.Г.Г., а на 15.06.2016 г., също по електронен път, е подал уведомление за прекратяването му, като е посочена дата на прекратяване – 08.06.2016 г. Националната агенция по приходите, съобразно компетентността си, отразява в регистъра по чл. 3, ал. 1, т. 7 от ЗНАП данните от подадените от съответните работодатели уведомления, но не разполага с правомощия да следи и да се произнася по валидността на възникналите и прекратените трудови правоотношения.
Предвид фактическата обстановка свързана с предмета на жалба № Ж-221/ 03.06.2016 г. се посочва като относима нормата на чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда съгласно която в тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на НАП. Данните, които се съдържат в уведомлението и редът за неговото изпращане се определят с Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ на министъра на труда и социалната политика. Към уведомленията не се прилагат копия от актовете (договори, анекси и т. н.) въз основа на които възникват, изменят се или се прекратяват трудовите правоотношения.    
Обработването на личните данни на жалбоподателката от ответната страна в хипотезата на събиране е извършено на основание чл. 4, ал. 1, т. 3 от ЗЗЛД – обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане.
Приема се за безспорно, че в началото на месец май 2016 г. К.Г.Г. е постъпила на работа в Медицински център „А.“ ЕООД, гр. Пловдив на длъжност „рецепционист“ с оглед което е предоставила на дружеството собственоръчно заверено копие на личната си карта и медицинско удостоверение от личен лекар.    
В разглежданата хипотеза събирането на личните данни на г-жа К.Г.Г. е извършено законосъобразно по повод предстоящите договорни отношения между страните.
По отношение на втората хипотеза на обработване на личните данни на жалбоподателката от Медицински център „А.“ ЕООД, гр. Пловдив свързана с предоставянето им на НАП се разглежда относимостта на чл. 4, ал. 1, т. 1 от ЗЗЛД във връзка с чл. 62, ал. 3 от КТ.
В случая, обаче, не се установява наличие на сключен договор между Медицински център „А.“ ЕООД, гр. Пловдив, в качеството му на работодател, и К.Г.Г., в качеството й на служител, видно от приложен от ответната страна трудов договор № 16/12.05.2016 г., който не съдържа подписа на г-жа К.Г.Г.
В тази връзка се прави извод за липса на задължение на Медицински център „А.“ ЕООД, гр. Пловдив за изпращане на уведомление до ТД на НАП, гр. Пловдив.
Спорните отношения между страните в административното производство свързани с евентуално положен от г-жа К.Г.Г. труд в изпълнение на длъжността „рецепционист“ не са относими към предмета на жалбата, който разглежда въпроса с нарушаване на правата на жалбоподателката по ЗЗЛД и са извън компетентността на КЗЛД.
С оглед изложеното се прима виждането за нарушение на чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД от ответната страна предвид липсата на допустимост на обработването на личните данни на жалбоподателката, в хипотезата на тяхното предоставяне на ТД на НАП, гр. Пловдив, извършено с изпращане на уведомление за сключен трудов договор № 16/12.05.2016 г., поради липсата на подпис от г-жа Г. на същия документ.
Липсата на формален трудов договор между страните определя липсата на задължение от страна на работодателя да изпрати уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ до ТД на НАП, гр. Пловдив и съответно липса на законово основание за обработване на личните данни в същата хипотеза.
Във връзка с изложеното и на основание чл. 38, ал. 2 от Закона за защита на личните данни е произнасянето на Комисията за защита на личните данни със следното
РЕШЕНИЕ:
1. Уважава като основателна жалба с рег. № Ж-221/03.06.2016 г. подадена от К.Г.Г. срещу Медицински център „А.“ ЕООД, гр. Пловдив поради нарушение на чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД извършено с обработване на личните данни на жалбоподателката в хипотезата на тяхното предоставяне на НАП, гр. Пловдив без наличие на законово основание предвид липсата на формален трудов договор между страните.;
2. Издава задължително предписание на Медицински център „А.“ ЕООД, гр. Пловдив, в едномесечен срок от влизане на решението в сила, да предприеме действия в качеството му на администратор на лични данни въз основа на които да се заличи предоставената в НАП, гр. Пловдив информация свързана с личните данни на г-жа К.Г.Г. съдържащи се в трудов договор № 16/12.05.2016 г., за изпълнение на което да се представят доказателства пред административния орган.
Решението на Комисията за защита на личните данни може да се обжалва пред Административен съд София – град в 14-дневен срок от получаването му.
  
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба с рег. № Ж-221/03.06.2016 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings