Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2016 г. » Решение по жалба рег. № Ж-85/29.02.2016 г.

Решение по жалба рег. № Ж-85/29.02.2016 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-85/2016 г.
гр. София, 04.11.2016 г.

 
Комисията за защита на личните данни в състав: председател – Венцислав Караджов и членове: Цветелин Софрониев и Веселин Целков на редовно заседание проведено на 05.10.2016 г., обективирано в протокол № 50, на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни разгледа жалба с рег. № Ж-85/29.02.2016 г. подадена от К.Х.Т. срещу „Топлофикация-София“ ЕАД за нарушаване на Закона за защита на личните данни.
В жалбата си г-жа К.Х.Т. твърди, че е установила чрез получаваните лично съобщения към фактури за топлинна енергия на „Топлофикация-София“ ЕАД, че същото дружество „ползва данни от фактурите на „Софийска вода“ АД за потреблението“ на топла вода в обитавания от жалбоподателката имот.
Жалбоподателката споделя, че е „убедена, че това е масова практика за размяна на лични данни на потребители и от двете търговски дружества, което е систематично и грубо нарушение на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)“ предвид липсата на съгласие от г-жа К.Х.Т. по отношение на използването и предоставянето на личните й данни от „Софийска вода“ АД.
В тази връзка в жалбата е заявено искането на жалбоподателката „Комисията да предприеме необходимите мерки и санкции срещу „Софийска вода“ АД, „Топлофикация-София“ ЕАД и „Бруната“ АД предвид дейността на последното дружество свързана с дяловото разпределение на топлинна енергия“. 
С писма изх. № П-5422/18.07.2016 г. и № П-6748/16.09.2016 г. на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД, Комисията), адресирани до представителите на „Топлофикация-София“ ЕАД и „Софийска вода“ АД, са изпратени заверени копия на жалба № Ж-85/29.02.2016 г. и е указан срок за представяне на становища по предмета й.
В отговор от страна на „Топлофикация-София“ ЕАД и „Софийска вода“ АД са изразени становища с писма № С-5899/05.08.2016 г. и С-779/29.09.2016 г.
С оглед задължението на административния орган за установяване на предпоставките за допустимост на искането, регламентирано в разпоредбата на чл. 27, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), с решение от 14.09.2016 г. КЗЛД е обявила редовността и допустимостта на жалба № Ж-85/29.02.2016 г. предвид съображенията за надлежност на страните, компетентност на КЗЛД, наличие на правен интерес на жалбоподателката, спазване на установения в чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД срок. С посоченото произнасяне са конституирани страните в административното производство: жалбоподател – К.Х.Т.; ответни страни – „Топлофикация-София“ ЕАД и „Софийска вода“АД.
Предвид изясняване на фактическата обстановка се разглежда представеното от „Топлофикация-София“ ЕАД становище № П-5899/05.08.2016 г.

В цитирания документ представителят на дружеството уведомява, че в изпълнение на задължението си по чл. 17 от ЗЗЛД „Топлофикация-София“ ЕАД е вписано като администратор на лични данни с идентификационен номер 411 издаден от КЗЛД и в това качество обработва личните данни на гражданите – клиенти на дружеството, предоставени във връзка с осъществяваната дейност при спазване изискванията на чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД.
Ответната страна е цитирала разпоредбата на чл. 58 от Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация-София“ ЕАД на клиенти в град София съгласно която клиентите се идентифицират по следния начин: с трите имена и адрес на обслужвания имот и адрес за кореспонденция, телефон, и/или електронен адрес. Набирането на други идентификационни данни може да се извършва съгласно изискванията на ЗЗЛД, ако клиентът доброволно е подписал декларация за предоставянето им.
В допълнение на становището категорично е заявено, че „между „Топлофикация-София“ ЕАД, „Софийска вода“ АД и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД по никакъв начин не се обменят лични данни на клиентите на което и да е от посочените дружества, тъй като: адресните бази на регистрираните клиенти не съвпадат, т. е. има различие в адресите; съществува различие в имената на клиентите на трите дружества, т. е. различни титуляри на партидите от съсобствениците на имота по нотариален акт; периодът на отчитане на посочените две дружества, „Топлофикация-София“ ЕАД, „Софийска вода“ АД е различен“.  

Посочва се още, че „в съответствие с промените в Закона за енергетиката и Наредба № 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването дяловото разпределение на топлинната енергия между отделните имоти в сграда-етажна собственост се извършва възмездно от „Топлофикация-София“ ЕАД чрез възлагане на лице, вписано в публичния регистър по чл. 139а, в случая фирма „Бруната“ ООД и подписан договор при Общи условия на договорите между „Топлофикация-София“ ЕАД и търговец за извършване на услугата дялово разпределение на топлинната енергия между потребителите в сграда-етажна собственост. Обмяната на данни между „Топлофикация-София“ ЕАД и „Бруната“ ООД е задължителен, в съответствие с разпоредбите на горецитираните нормативни документи“.    

В изразеното с рег. № С-779/29.09.2016 г. становище от представителя на „Софийска вода“ АД се отбелязва, че „в базата данни на „Софийска вода“ АД на името на К.Х.Т. е регистрирана индивидуална партида с клиентски № ******* за имот с адрес: *******, т. е. налице е валидно правоотношение във връзка с предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между „Софийска вода“ АД и г-жа К.Х.Т.“.
По отношение на твърдението на жалбоподателката за размяна на личните й данни между „Софийска вода“ АД „Топлофикация София“ ЕАД и „Бруната“ АД в разглежданото становище се сочи, че съобразно чл. 63 от действащите Общи условия на дружеството, срещу които жалбоподателката не е възразила в предвидения съгласно чл. 11, ал. 8 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги срок, обработването на личните й данни е само „във връзка с фактическите отношения по предоставяне на ВиК услуги“.
В този смисъл твърденията за незаконосъобразно обработване на личните данни на К.Х.Т. се счита за необосновано и неоснователно предвид което е изразена молбата за оставяне на жалбата без уважение.
С оглед предмета на жалбата са приложими съответните законови разпоредби.
В изпълнение на разпоредбата на чл. 1, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗЛД, този закон урежда защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни. Целта на закона е гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
Съгласно определението „лични данни“, законово регламентирано в разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД, трите имена и адресът на физическото лице съставляват лични данни.
На основание чл. 3 от ЗЗЛД, обработването на лични данни се извършва от администратор на лични данни, който е физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или на местното самоуправление, който сам или съвместно с друго лице определя целите и средствата за обработване на личните данни, както и когато целите и средствата за обработване се определят със закон.
В този смисъл с обработването на личните данни на г-жа К.Х.Т. „Топлофикация-София“ ЕАД и „Софийска вода“ АД се явяват администратори на лични данни.
С оглед договорните взаимоотношения между „Топлофикация-София“ ЕАД и „Бруната“ ООД по повод възлагане на дяловото разпределение на топлинната енергия съгласно изискванията на Закона за енергетиката и Наредба № 16-334 от 06.04.2007 г. и на основание чл. 24, ал. 1 от ЗЗЛД „Бруната“ ООД обработва личните данни на жалбоподателката законосъобразно в качеството му на обработващ лични данни.
Съгласно чл. 24, ал. 1 от ЗЗЛД администраторът може да обработва данните сам или чрез възлагане на обработващ данните. Когато е необходимо по организационни причини, обработването може да се възложи на повече от един обработващ данните, включително с цел разграничаване на конкретните им задължения.
На основание чл. 2, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД личните данни трябва да се обработват законосъобразно и добросъвестно, да бъдат съотносими, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които се обработват, както и да е налице поне едно от изброените в чл. 4, ал. 1 условия за допустимост на обработването.
Конкретното обработване на личните данни се свежда до събиране и съхраняване на личните данни на К.Х.Т. във връзка с идентифицирането й като клиент с трите имена и адрес на обслужвания имот. Видно от съдържанието на жалбата г-жа К.Х.Т. информира, че „обитава имота“ за който са изготвени фактурите.
Основание за събирането и съхраняването на данните се явява именно качеството „клиент“ на г-жа К.Х.Т.
Всеки собственик на имот има законово задължение за уведомяване при промяна в собствеността, с оглед определяне на длъжника по възникнали задължения към „Топлофикация-София“ ЕАД по повод ползване на топлинна енергия.
Правомощията на „Топлофикация София“ ЕАД като доставчик на топлинна енергия са уредени в разпоредбите на чл. 149, ал. 1, т. 6 и чл. 153, ал. 1 от Закона за енергетиката съгласно които продажбата на топлинна енергия се извършва на основата на писмени договори при общи условия, сключени между доставчика на топлинна енергия и клиентите в сграда – етажна собственост. Всички собственици и титуляри на вещно право на ползване в сграда – етажна собственост са клиенти на топлинна енергия и са длъжни да заплащат цена за топлинна енергия.
С оглед договорните отношения между „Софийска вода“ АД и К.Х.Т., в качеството й на клиент на дружеството с регистрирана индивидуална партида с клиентски № ******* е налице допустимост на обработването на личните данни на жалбоподателката от страна на дружеството.
Изводът, който се налага е, че за събиране на вземанията на клиенти потребители на топлинна енергия предоставена от страна на „Топлофикация-София“ ЕАД и „Софийска вода“ АД е налице законово основание за обработването на личните данни на г-жа К.Х.Т. с оглед идентифицирането й като клиент поради което е налице законосъобразност на действията на администраторите на лични данни.
Основанието за посочената законосъобразност е регламентираната в чл. 4, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗЗЛД допустимост на обработването на лични данни свързана с необходимост от изпълнение на нормативно установено задължение на администраторите на лични данни, както и необходимост от изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна.
По отношение твърдението на г-жа К.Х.Т., че „Топлофикация София“ ЕАД ползва данни от фактурите на „Софийска вода“ АД и е масова практика размяната на лични данни на потребители и от двете търговски дружества, което е грубо нарушение на ЗЗЛД“ се прави преценка за неговата необоснованост предвид липсата на доказателства.
Във връзка с изложеното и на основание чл. 38, ал. 2 от Закона за защита на личните данни е произнасянето на Комисията за защита на личните данни със следното
РЕШЕНИЕ:

Отхвърля като неоснователна жалба с рег. № Ж-85/29.02.2016 г. подадена от К.Х.Т. срещу „Топлофикация-София“ ЕАД и „Софийска вода“ АД предвид установената на основание чл. 4, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗЗЛД законосъобразност на обработването на личните данни на жалбоподателката – три имена и адрес, вписани във фактура за месечна сметка във връзка с изпълнение на нормативно установено задължение на администраторите на лични данни, както и необходимост от изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните е страна.

Решението на Комисията за защита на личните данни може да се обжалва пред Административен съд София – град в 14-дневен срок от получаването му.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цветелин Софрониев /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба рег. № Ж-85/29.02.2016 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings