Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2016 г. » Становище на КЗЛД относно искане от директор на Регионална здравна инспекция с молба за становище по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни

Становище на КЗЛД относно искане от директор на Регионална здравна инспекция с молба за становище по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
рег. № П - 164/ 2016 г.
гр. София, 10.03.2016 г.

ОТНОСНО: Искане с № П-164/11.01.2016 г. от д-р М.К., директор на Регионална здравна инспекция Смолян (РЗИ - Смолян)с молба за становище от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

 

Комисията за защита на личните данни в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов и Мария Матева на заседание, проведено на 09.03.2016 г., разгледа искане за становище от д-р М.К., директор на Регионална здравна инспекция Смолян (РЗИ - Смолян), в което посочва, че в РЗИ-Смолян е постъпило писмо от началника на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - к.к. Пампорово, МВР с искане за предоставяне на поименен списък на лицата, нуждаещи се от хемодиализа, пациенти с онкологични заболявания, болни от захарен диабет-инсулино зависим тип, други тежко болни лица и деца до 1 г. възраст, пребиваващи в с. Солища, с. Стойките, с. Широка лъка и с. Проглед.
Във връзка с горното е отправено искане за изразяване на становище от КЗЛД относно следното :
Законосъобразно ли е предварителното предоставяне на здравна информация на трети лица /общини, областни администрации, центрове за спешна медицинска помощ, органи за пожарна и аварийна безопасност и др./ с цел своевременно осигуряване на медицинско обслужване на съответните лица при нужда - бедствия аварии, катастрофи и др..
Искането е разгледано на заседание на Комисията, проведено на 10.02.2016 г. и е взето решение да бъде изискано цитирано в искането за становище писмо от МВР  - Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - к.к. Пампорово. Визираният документ е изискан с писмо изх. №  П - 1057/ 12.02.2016 г. В указания срок с писмо вх. №  П - 1261/22.02.2016 г. от РЗИ – Смолян изпращат копие на изискания документ - писмо № РЯ-ПБП-621/22.12.2015 г. на РС – „Пожарна безопасност и защита на населението“ - к.к. Пампорово. Текстът на писмото е следния: „Моля, да ни бъде предоставен поименен списък на лицата, нуждаещи се от хемодиализа, пациентите с онкологични заболявания, болните от захарен диабет – инсулинозависим тип, други тежко болни лица и деца до 1 годишна възраст, пребиваващи в с. Солища, с. Стойките,  с. Широка лъка и с. Проглед“.
Правен анализ:
Съгласно чл. 17, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), дейността по осигуряване на пожарна безопасност и защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации се осъществява от органите по пожарна безопасност и защита на населението, при условията и по реда на ЗМВР и на Закона за защита при бедствия (ЗЗБ).
В чл. 17, ал. 1 от Наредба № 8121з-758 от 22 октомври 2014 г. за осъществяване на превантивна дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи (Наредбата) са изброени правомощията на Главна дирекция „ПБЗН“ – МВР. Съгласно чл. 17, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Наредбата, ГДПБЗН – МВР „Разработва приоритетни насоки на дейността (концепции, стратегии, програми, проекти, инициативи и др.) за създаване на необходимите условия за формиране и провеждане на ефективна национална политика по превенция за пожари, бедствия и извънредни ситуации. Също така информира, координира и взаимодейства с органите на държавната власт, местното самоуправление, юридическите лица и гражданите за подготовка на населението за действия при пожари, бедствия и извънредни ситуации“.
Съгласно чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата, СДПБЗН и РДПБЗН при осъществяване на превантивна дейност „взаимодействат с териториалните структури на държавната власт, местното самоуправление, юридическите лица и гражданите и подпомагат дейността им в областта на ПБЗН със специализирани информационни материали“.;
Така направеният анализ на правомощията на органите наГДПБЗН – МВР следва да се отнесе към нормите, уреждащи защитата на личната неприкосновеност на физическите лица. На първо място, при анализа на изложения казус в контекста на защитата на личните данни, следва да се вземе предвид, че данните, които се изискват, касаят здравословното състояние на конкретни физически лица, т.е. същите имат качеството на така наречените „чувствителни лични данни” и попадат в приложното поле на чл. 5 от ЗЗЛД. Съгласно посочената разпоредба е забранено обработването на данни, които се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном,. В ал. 2 на чл. 5 от ЗЗЛД са посочени случаите, при които тази забрана не се прилага. Два от тях са:
- физическото лице, за което се отнасят тези данни, е дало изрично своето съгласие за обработването им, освен ако в специален закон е предвидено друго (чл. 5, ал. 2, т. 2 от ЗЗЛД); или
- обработването е необходимо за защита на живота и здравето на физическото лице, за което тези данни се отнасят, или на друго лице и състоянието на физическото лице не му позволява да даде съгласие или съществуват законни пречки за това (чл. 5, ал. 2, т. 3 от ЗЗЛД).
За да бъде налице правомерно обработване на лични данни, същото следва да се извършва само при наличие на поне едно от визираните в ЗЗЛД условия за допустимост на обработването, както и при стриктно спазване на принципите за тяхното обработване, посочени в чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД.
В чл. 27, ал. 1 от Закона за здравето (ЗЗ) е разписано определение за здравна информация. Това са личните данни, свързани със здравословното състояние, физическото и психическото развитие на лицата, както и всяка друга информация, съдържаща се в медицинските рецепти, предписания, протоколи, удостоверения и в друга медицинска документация.
В изложения казус личните данни по чл. 2 и данните за здравето, съгласно чл. 5, ал. 2 от ЗЗЛД, се включват в понятието здравна информация, по смисъла на чл. 27, ал. 1 от ЗЗ. Тук следва да се приложи правилото Lex specialis derogat legi generali - Специалният закон дерогира общия закон. Специалният закон в случая  - Законът за здравето - следва да дерогира общите правила, разписани в общия закон - Закона за защита на личните данни.
В чл. 28, ал. 1 от ЗЗ са посочени случаите, в които здравна информация може да бъде предоставяна на трети лица.
В чл. 28б., ал.2от ЗЗ е посочено, че пациентът има право да упълномощи писмено друго лице да се запознае с медицинските му документи, както и да направи копия от тях.
В тези изрично изчерпателно изброени случаи не попада разглежданата хипотеза. 
В конкретния случай следва да се има предвид, че искането от РС „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пампорово до РЗИ – Смолян не е мотивирано, т.е не е посочена причината, поради която тази информация се изисква. Не става ясно и какво се има предвид с израза „тежко болни лица“ и от РЗИ – Смолян следва по свое усмотрение да тълкуват цитирания израз. В искането за становище е посочена цел – своевременно осигуряване на медицинско обслужване на съответните лица при нужда (бедствия, аварии, катастрофи и др.), но такава не фигурира в искането на РС – „Пожарна безопасност и защита на населението“- к.к. Пампорово.
Предвид изложеното в искането за становище и представено писмо от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – к.к. Пампорово, обработването на лични данни - поименен списък и данни за здравето на посочени лица, нуждаещи се от от хемодиализа, пациенти с онкологични заболявания, болните от захарен диабет-инсулино зависим тип, други тежки болни лица и деца до 1 г. възраст, чрез предоставянето им, би могло да се осъществи на основание  в чл. 5, ал. 2, т. 2 от ЗЗЛД, а именно изричното съгласие на лицата.
Следва да се има предвид, че такава информация може да се предоставя и при възникнала заплаха за живота и здравето на даденото лице на основание чл. 28, ал. 1, т. 2 от специалния закон - Закона за здравето, така и на основание чл. 5, ал. 2, т. 3 от общия закон - Закона за защита на личните данни, но от наличните документи – искане за становище и писмо не може да се направи предположение, че към момента е възникнала и съществува такава.
Също така е възможно, при липса на изрично съгласие от лицата по смисъла на т. 13, параграф 1 от ДР на ЗЗЛД, Регионална здравна инспекция Смолян да предостави на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – к.к. Пампорово обща информация, в която лицата не са изброени поименно, а са посочени като брой пациенти със съответни заболявания и населените места, в които пребивават. 
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от ЗЗЛД, Комисията за защита на лични данни изразява следното
СТАНОВИЩЕ:
1. Поименен списък на лица, нуждаещи се от хемодиализа, пациенти с онкологични заболявания, болните от захарен диабет-инсулино зависим тип, други тежко болни лица и деца до 1 г. възраст, пребиваващи в с. Солища, с. Стойките, с. Широка лъка и с. Проглед, може да бъде предоставен за посочената цел - обслужване на съответните лица при нужда, при евентуално настъпване на бедствия, аварии, катастрофи и др. от страна на Регионална здравна инспекция Смолян на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – к.к. Пампорово, като част от структурата на МВР при наличие на визираното в чл. 5, ал. 2, т. 2 от ЗЗЛД условие за допустимост, а именно изрично съгласие на лицата по смисъла на т. 13, параграф 1 от ДР на ЗЗЛД.
2. В случай, че не може да бъде получено предварителното съгласие на посочените по-горе лица, Регионална здравна инспекция Смолян би могла да предостави на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – к.к. Пампорово обща информация, в която лицата не са изброени поименно, а са посочени като брой пациенти със съответни заболявания и населените места, в които пребивават.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Мария Матева /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Становище на КЗЛД относно искане от директор на Регионална здравна инспекция с молба за становище по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2