Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2016 г. » Становище на КЗЛД относно предоставяне на удостоверения за наследници на починало лице, на основание чл. 107 от Кодекса за застраховането

Становище на КЗЛД относно предоставяне на удостоверения за наследници на починало лице, на основание чл. 107 от Кодекса за застраховането

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
с рег. № П – 2172/25.03.2016 г.
гр. София, 31.03.2016 г.
 
 

ОТНОСНО: Предоставяне на удостоверения за наследници на починало лице, на основание чл. 107 от Кодекса за застраховането.

 

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониеви Мария Матевана заседание, проведено на 30.03.2016 г., разгледа преписка с рег. № П–2171 от 25.03.2016 г. по искане на г-н Е.С., в качеството си на Секретар на Район „Централен“ - Община Пловдив е посочил, че в Район „Централен“ – Община Пловдив е постъпила молба с вх. № 7000-14236/18.03.2016 г. от юрисконсулт Р.И., процесуален представител на ЗК „Лев Инс“ АД. С постъпилото искане се отправя молба за предоставяне на удостоверение за наследници на лицето Г.Г.Б., на основание чл. 107 от Кодекса за застраховането (КЗ).
Съгласно чл. 106, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР), данните от ЕСГРАОН се предоставят на: 1. българските и чуждестранни граждани, както и на лицата без гражданство, за които се отнасят, а също така и на трети лица, когато тези данни са от значение за възникване, съществуване, изменение или прекратяване на техни законни права и интереси; 2. държавни органи и институции, съобразно законоустановените им правомощия; 3. български и чуждестранни юридически лица – въз основа на закон, акт на съдебната власт или разрешение на Комисията за защита на личните данни.
Предвид гореизложеното, г-н Е.С. моли КЗЛД за становище на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) относно законосъобразните предпоставки за предоставяне на изисканите данни, включително и до колко предоставянето на удостоверение за наследници на починалия е свързано с установяването на застрахователното събитие и на вредите, причинени от него – основанията по чл. 107, ал. 1 от КЗ.
Към молбата са приложени следните документи:
1. Копие на молба от юрисконсулт Р.И. – процесуален представител на ЗК „Лев Инс“ АД до Община Пловдив.
2. Копие на пълномощно на юрисконсулт Р.И. – процесуален представител на ЗК „Лев Инс“ АД.
3. Копие от Удостоверение с № 0049031 на ЗК „Лев Инс“ АД за вписване в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри“ при КЗЛД.
4. Копие от доклад по щета с № 0002-5060-12-302976/1.
5. Копие от постановление за прекратяване на наказателно производство гр. Бургас, 04.02.2014 г.
Правен анализ по отношение на искането за становище:
 Законът за гражданската регистрация урежда условията и реда за гражданската регистрация на физическите лица в Република България. Гражданската регистрация е вписване на събитията раждане, брак и смърт в регистрите за гражданско състояние и вписване на лицата в регистрите на населението. На всички лица, подлежащи на гражданска регистрация, се съставя личен регистрационен картон и запис в Национална база данни „Население". Регистърът на населението на Република България се състои от всички общински регистри и компютърният му еквивалент е Националната база данни „Население“.
Съгласно чл. 107, ал. 1 от Кодекса за застраховането, за нуждите на установяване на застрахователното събитие и на вредите, причинени от него, застрахователят, лицето, което търси обезщетение, Гаранционният фонд или Националното бюро на българските автомобилни застрахователи има право да получи необходимата информация, съхранявана от органите на Министерството на вътрешните работи, разследващите органи, другите държавни органи, личния лекар, лечебните и здравните заведения и лицата, които имат право да удостоверяват настъпването на обстоятелства, както и заверени преписи от документи. Когато исканата информация е част от материалите по предварителното производство, прокурорът разрешава достъпа до нея.
Предоставянето от един администратор (община Пловдив – Район „Централен“) на друг администратор (в случая ЗК „Лев Инс“ АД) на лични данни на физически лица, съдържащи се в Локална база данни „Население“, която се поддържа на общинско ниво от община Пловдив, представлява „Обработване на личните данни“, което се извършва чрез предоставяне на данните, съгласно легалната дефиниция, посочена в § 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД. Това е „..всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като .. разкриване чрез предаване…. предоставяне“.
В изложения казус следва да намерят приложение разпоредбите на чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД, който урежда алтернативни основания, при наличието на които се допуска обработването на лични данни.
В случая може да намери приложение хипотезата на чл. 4, ал. 1, т. 6 от ЗЗЛД, съгласно която обработването е необходимо за упражняване на правомощия, предоставени със закон на администратора или на трето лице, на което се разкриват данните. Съгласно разпоредбите на чл. 4, ал. 1, т. 1, община Пловдив има също така и нормативно установено задължение да предоставя изисканата информация. 
Кодексът за застраховането е специалният нормативен акт, който установява нормативните предпоставки, при наличието на които администраторът (община Пловдив) може да предостави данни по гражданската регистрация на трети лица. Съгласно  чл. 107, ал. 1, от КЗ, за нуждите на установяване на застрахователното събитие и на вредите, причинени от него, застрахователят, лицето, което търси обезщетение, Гаранционният фонд или Националното бюро на българските автомобилни застрахователи има право да получи необходимата информация, както и заверени преписи от документи.
Законът за гражданската регистрация (ЗГР) е специалният закон, който установява нормативните предпоставки, при наличието на които администраторът (община Пловдив) може да предостави данни по гражданската регистрация на трети лица. Съгласно  чл. 106, ал. 1, т. 3 от ЗГР, данните от ЕСГРАОН могат да се предоставят на български и чуждестранни юридически лица въз основа на закон, акт на съдебната власт или разрешение на Комисията за защита на личните данни.
Съгласно Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, удостоверения се издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, както и на техните наследници.Удостоверения могат да се издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно.
Следователно, във връзка с изпълнение на законоустановените правомощия от страна на ЗК „Лев Инс“ АД, община Пловдив – Район „Централен“ може да предостави Удостоверение за наследници на лицето Г.Г.Б. – трите имена, ЕГН и точен адрес на лицата, описани като наследници.
Във връзка с горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на лични данни изразява следното
СТАНОВИЩЕ:
1. Община Пловдив, Район „Централен“, може да предостави на ЗК „Лев Инс“ АД Удостоверение за наследници на лицето Г.Г.Б. – трите имена, ЕГН и точен адрес на лицата, описани като наследници, на основание чл. 4, ал. 1, т. 1 и т. 6 от Закона за защита на личните данни, във връзка с чл. 107, ал. 1 от Кодекса за застраховането и Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, за нуждите на установяване на застрахователно събитие и на вредите, причинени от него.
2. На основание чл. 20 от Закона за защита на личните данни, община Пловдив, Район „Централен“ следва да уведоми предварително лицата, включени в удостоверението за наследници, за предоставянето на техните лични данни на ЗК „Лев Инс“ АД.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Становище на КЗЛД относно предоставяне на удостоверения за наследници на починало лице, на основание чл. 107 от Кодекса за застраховането


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings