Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2016 г. » Становище на КЗЛД относно предоставяне на копия на жалби на граждани, изпратени до Общинските предприятия във връзка с тяхната дейност, на общински съветник

Становище на КЗЛД относно предоставяне на копия на жалби на граждани, изпратени до Общинските предприятия във връзка с тяхната дейност, на общински съветник

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
с рег. № П – 1687/09.03.2016 г.
гр. София, 31.03.2016 г.

  
ОТНОСНО: Предоставяне на копия на жалби на граждани, изпратени до Общинските предприятия във връзка с тяхната дейност, на общински съветник от Столичен общински съвет.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев и Мария Матевана заседание, проведено на 30.03.2016 г., разгледа преписка с рег. № П–1687 от 09.03.2016 г. по искане на г-жа М.Р.Г., в качеството си на общински съветник от Столичен общински съвет (СОС), при Столична община, поставя въпроси, свързани с дейността си на общински съветник, а именно получаване на копия на жалби на граждани в пълния им вид, изпратени до Общинските предприятия във връзка с тяхната дейност.
Г-жа М.Р.Г. информира КЗЛД, че на 12.11.2015 г. е положила клетва като общински съветник към Столичен общински съвет.
С Решение № 4 от 16.11.2015 г. на СОС за избор на ръководства и попълване поименния състав на постоянните комисии на Столичния общински съвет е избрана за член на следните комисии:
- Постоянна комисия по местно самоуправление и нормативна уредба;
- Постоянна комисия по европейските въпроси и връзки с гражданското общество;
 - Постоянна комисия по етика, граждански права, моли и жалби.
Във връзка с осъществяване на дейността си като съветник, г-жа М.Р.Г. е подписала всички изискуеми от закона документи.
В последствие с Решение № 154 от 11.02.2016 г. на СОС за приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, Комисията по европейските въпроси и връзки с гражданското общество се преименува на Комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество, а Комисията по етика, граждански права, молби и жалби на Комисия за връзки с гражданското общество, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, като поименният им състав е запазен.
Във връзка с горецитираното, г-жа М.Р.Г., моли КЗЛД да изрази писмено становище в потвърждение, че има право, при необходимост, във връзка с дейността си на общински съветник, да й бъдат предоставяни копия на жалбите на граждани в пълния им вид, изпратени до Общинските предприятия във връзка с тяхната дейност.
 Правен анализ по отношение на искането за становище:
Член 2, ал. 1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) определя понятието лични данни като „всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци”. С оглед посочените от г-жа М.Р.Г. мотиви, може да се предположи, че исканите документи съдържат информацията, която представлява съвкупност от данни, които биха могли да индивидуализират дадено физическо лице и следователно може да се определи като лични данни.
По смисъла на чл. 3 от ЗЗЛД, администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или на местното самоуправление, който сам или съвместно с друго лице определя целите и средствата за обработване на данните, както и който обработва лични данни, видът на които, целите и средствата за обработване се определят със закон. Общинските предприятия са администратори на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗЗЛД.
Предоставянето на жалбите на гражданите, както и друга информация, съдържаща лични данни представлява действие по обработване на лични данни по смисъла на параграф 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД, а именно - всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на лични данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване. Обработването на лични данни следва да се извършва в съответствие с принципите на законосъобразност, целесъобразност и пропорционалност на данните. Законосъобразните условия, при които се допуска обработването на лични данни са регламентирани в чл. 4 от ЗЗЛД. Според неговите разпоредби обработването на лични данни е законосъобразно, когато е налице поне едно от изчерпателно изброените условия за допустимост.
Съгласно разпоредбите на чл. 20 от ЗМСМА, политиката за изграждане и развитие на общината се определя от общинския съвет като колегиален орган, състоящ се от избраните общински съветници. В тази връзка е и правомощието на общинския съвет, да създава постоянни и временни комисии и да избира техните членове, отразено в чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА. Държавните органи, стопанските и обществените организации са длъжни да оказват съдействие на общинския съветник, както и да му предоставят сведения и документи, които са му необходими във връзка с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна (чл. 33, ал. 2 от ЗМСМА). В Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, публикуван на официалният сайт на Столична община, а именно в чл. 28, ал. 1, т. 4 е отразено, че при изпълнение на своите правомощия общинските съветници имат право да получават необходимата за тяхната дейност информация.
Предвид изложеното по-горе, от гледна точка на законосъобразното обработване на лични данни, може да намери приложение чл. 4, ал. 1, т. 1 от ЗЗЛД - обработването е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на администратора на лични данни.
От друга страна, правомерното обработване на лични данни е необходимо да се извършва в съответствие със заложените в чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД принципи на законосъобразност, целесъобразност и пропорционалност като данните:
1. се обработват законосъобразно и добросъвестно;
2. се събират за конкретни, точно определени и законни цели и да не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели; допълнително обработване на личните данни за исторически, статистически или научни цели е допустимо, при условие че администраторът осигури подходяща защита, като гарантира, че данните не се обработват за други цели с изключение на случаите, изрично предвидени в този закон;
3. бъдат съотносими, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които се обработват;
4. бъдат точни и при необходимост да се актуализират;
5. се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или непропорционални по отношение на целите, за които се обработват;
6. се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се обработват; личните данни, които ще се съхраняват за по-дълъг период за исторически, статистически или научни цели, се поддържат във вид, непозволяващ идентифицирането на физическите лица
 Преценката за наличие или липса на законово основание за предоставяне на лични данни на трети лица е в правомощието на администратора на лични данни, в зависимост от конкретния случай, като е необходимо да се следи за баланса между значимостта на обществения интерес, във връзка с който се извършва това обработване и степента, до която се засяга правото на неприкосновеност на личния живот на физическото лице, за което се отнасят данните. Това налага информацията, свързана с личните данни на физическите лица да се предоставя след преценка относно степента на гарантиране на справедливо обработване на данните, за да бъде постигната целта на ЗЗЛД - гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни.
Във връзка с изложеното и с оглед спазване на нормативните задължения, съгласно ЗМСМА, Правилника за организация и дейността на Столичния общински съвет и ЗЗЛД, администраторът на лични данни може да предоставя исканите документи.
Във връзка с горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на лични данни изразява следното
СТАНОВИЩЕ:
На основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на личните данни във връзка с чл. 33, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28, ал. 1, т. 4 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, е допустимо да бъдат предоставени на г-жа М.Р.Г. в качеството й на общински съветник от Столичен общински съвет, копия на жалби на граждани в пълния им вид, изпратени до Общинските предприятия във връзка с тяхната дейност.
Обработването на посочената информация следва да се осъществява при стриктно спазване на принципите за законосъобразност, пропорционалност и целесъобразност на обработването, визирани в чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Становище на КЗЛД относно предоставяне на копия на жалби на граждани, изпратени до Общинските предприятия във връзка с тяхната дейност, на общински съветник


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings