Български English Français
Начало » Практика » Задължителни предписания за периода 2008 - 2011 г. » Задължително предписание на “Център за градска мобилност” ЕООД

Задължително предписание на “Център за градска мобилност” ЕООД

На основание чл. 10, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), по повод постъпило искане с вх. № в – 714/22.04.2009 г. от М.Т.П. и решение на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) от редовно заседание, проведено на 10.06.2009 г., Комисията за защита на личните данни издава на “Център за градска мобилност” ЕООД в качеството му на администратор на лични данни съгласно чл. 3 от ЗЗЛД, следното задължително предписание:
 
1.     Да не бъде изискан ИТН номер, издаван от “Чез Разпределение България” АД от лица, желаещи да използват предлаганата услуга за платено преференциално паркиране на пътно превозно средство по постоянен адрес.
2.    Да бъдат унищожени събраните ИТН - номера, издавани от “Чез Разпределение България” АД от лица, желаещи да използват предлаганата услуга за платено преференциално паркиране на пътно превозно средство по постоянен адрес.
 
Задължителното предписание следва да бъде изпълнено в четиринадесет дневен срок след неговото получаване, като Комисията за защита на личните данни да бъде уведомена за предприетите организационни и технически мерки относно изпълнението му.
В случай на неизпълнение, ще бъде наложено административно наказание по реда на Глава VІІІ от Закона за защита на личните данни.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Мария Матева /п/
Валентин Енев /п/
Веселин Целков /п/


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings