Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2016 г. » Становище на КЗЛД относно въпроси, свързани със светофарните уредби в град София

Становище на КЗЛД относно въпроси, свързани със светофарните уредби в град София


СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
с рег. № П – 10185/03.12.2015 г.
гр. София, 19.02.2016 г.
 

 

ОТНОСНО: Въпроси, свързани със светофарните уредби в град София.

 

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матеваи проф. Веселин Целков на заседание, проведено на 17.02.2016 г., разгледа преписка с рег. № П – 10185 от 03.12.2015 г. по искане на В.К., в качеството му на директор на „И.Т.С.“ АД. Поставени са два въпроса, свързани с поддържането на светофарните уредби в гр. София по договор със Столична община.
1. Законосъобразните действия, които следва да се предприемат по повод обработването на лични данни по време на видеонаблюдение на светофарни уредби и кръстовищата в гр. София.
2. Формата на оповестителната табела, както и надписа на нея, известяващ гражданите за преминаването през зона с видеонаблюдение.
С оглед значимостта на поставените от г-н В.К. въпроси, беше изпратено писмо с молба да бъде предоставена допълнителна информация относно основните параметри на системата, поддържаща светофарните уредби, както и друга информация, свързана с извършване на дейността.
В КЗЛД бе получен отговор от страна на г-н В.К., заведен с вх. № П-863/ 05.02.2016 г., в който е описан предметът на дейност на „И.Т.С.“ АД, а именно „И.Т.С.“ АД е част от Консорциума Ю. (дружество по Закона за задълженията и договорите).
„И.Т.С.“ АД е спечелило търг по Закона за обществените поръчки за поддръжка на светофарните уредби в гр. София, които са собственост на Столична община.
Дейността на „И.Т.С.“ АД, в изпълнение на договора, сключен със Столична община, се заключава с поддръжка и отстраняване на повреди по светофарните уредби. Налични са технически екипи и координатори. Техническите екипи осигуряват извършването на техническите задачи, а координаторите приемат сигнали за повреди и координират дейността.
Сигнали се приемат по телефона, устно и от наблюдение на видеокамери. Видеокамерите са инсталирани на кръстовищата с цел наблюдение работата на светофарните уредби. Когато координаторите забележат нещо нередно на камерите, изпращат екип на кръстовището да го отстранят.
Светофарните уредби, инфраструктурата, камерите и останалото оборудване са собственост на Столична община.
 Правен анализ по отношение на искането за становище:
Акционерно дружество „И.Т.С.“ АД е вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с БУЛСТАТ ****, със седалище и адрес на управление: *****. Предметът на дейност на дружество е: дизайн, разработка, интеграция и управление на информационни технологии, продукти и системи за управление на трафика. Консултации и предлагане на решения за развитие на технологиите и системите за трафик сигурността. Консултиране, внедряване и управление на електронни интелигентни трафик системи. Консултиране, внедряване и управление на цялостни продукти и системи за управлението на градската среда и трафика. Търговско представителство, търговия с технологични системи. Компютърно програмиране, консултантска дейност по информационни технологии, управление и обслужване на компютърни средства и системи, други дейности в сферата на информационните технологии, информационна, програмна, импресарска дейности и всяка друга, незабранена от закона дейност. Дружеството е вписано в електронния регистър на администраторите на лични данни и водените от тях регистри към КЗЛД с идентификационен номер 418880.
По смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД),администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или на местното самоуправление, който сам или съвместно с друго лице определя целите и средствата за обработване на данните, както и който обработва лични данни, видът на които, целите и средствата за обработване се определят със закон.
Администраторът на лични данни може да обработва лични данни самостоятелно или чрез възлагане на обработващ данни. Когато е необходимо по организационни причини, обработването може да се възложи на повече от един обработващ данните, включително с цел разграничаване на конкретните им задължения (чл. 24, ал. 1 от ЗЗЛД).
Обработващ лични данни е физическо или юридическо лице, държавен орган или орган на местно самоуправление, който обработва лични данни от името на администратора на лични данни (§ 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД).Отношенията между администратора и обработващия лични данни се уреждат с нормативен акт, писмен договор или с друг акт на администратора, в който се определя обемът на задълженията, възложени от администратора на обработващия данните.
От предоставената информация от г-н В.К. относно сключения договор между Столична община и „И.Т.С.“ АД следва изводът, че в конкретно изложения казус Столична община е администратор на лични данни, който е възложил обработването им на „И.Т.С.“ АД, т. е. търговското дружество в случая е обработващ лични данни от името на администратора - Столична община. „И.Т.С.“ АД обработва лични данни от видеонаблюдението, извършвано при поддръжката на светофарните уредби, от името на администратора, а именно Столична община. Определянето на обработващ данните е свързано с осигуряване от страна на администратора на достатъчни гаранции за тяхната защита (чл. 24, ал. 2 от ЗЗЛД).
За целите на настоящия анализ следва да се посочи също така легалната дефиниция на понятието „обработване на лични данни“. Съгласно определението, посочено в §1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД, това е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.
Видеонаблюдението се характеризира със своето постоянно и системно упражняване, каквато и да е променливата продължителност на евентуалното съхраняване на записите. Следва да се подчертае, че разглежданият въпрос е свързан с вид фиксирана система за видеонаблюдение, която обхваща обществено пространство, като по този начин дава възможност да се идентифицират неопределен брой лица, без предварително да са уведомени за посоченото видеонаблюдение.
Във връзка с това, в практиката си КЗЛД приема (което се потвърждава и от съдебната практика), че задължението на администратора се смята за изпълнено, ако той заяви за вписване по чл. 10, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД или отделен регистър „Видеонаблюдение”, или в друг обявен регистър посочи, че обработването на личните данни в него ще се извършва чрез автоматични средства, както и ако администраторът е поставил съответни информационни табели за извършваното видеонаблюдение. Независимо от това, когато видеонаблюдение и запис на лични данни от него се осъществява за цели различни от посочените в съответния регистър, тези данни съставляват отделен регистър „Видеонаблюдение”. Столична община, в качеството си на администратор на лични данни, е вписана в електронния регистър на администраторите на лични данни и водените от тях регистри към КЗЛД с идентификационен номер 52258. Посочени са 67 регистъра за обработване на лични данни, като е заявен отделен регистър „Видеонаблюдение”.
В качеството си на администратор на лични данни Столична община, както и „И.Т.С.“ АД, в качеството си на обработващ лични данни, следва да обработват лични данни, на физически лица при съблюдаване и спазване на всички нормативни изисквания в тази сфера.
За да се приеме, че е налице законосъобразно обработване на лични данни чрез видеонаблюдението, следва да е налице  поне едно от изчерпателно изброените в чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД и дадени алтернативно условия за допустимост на обработването и при спазване на установените в чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД принципи за законосъобразност, пропорционалност и целесъобразност на тяхното обработване. 
При видеонаблюдение гражданите задължително се уведомяват чрез информационни табели, поставени на видно място, за използването на технически средства за наблюдение и контрол, без да е необходимо да се уточнява тяхното местоположение.Информационните табели по правило следва да съдържат като минимум следната информация: изображение (пиктограма) на видеокамера, обща информация относно целта на видеонаблюдението, в конкретния случай за целите на управлението на трафика и сигурността, данни за администратора (в случая Столична община), посочване на интернет сайт, където може да се намери детайлна информация за извършваното видеонаблюдение.
С оглед неголемия брой видеокамери – около 60, разпръснати из гр. София, би било удачно в близост до всяка да се поставят подходящи табели или стикери с горецитираната информация.
Във връзка с горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на лични данни изразява следното
СТАНОВИЩЕ:
1. В конкретния казус администратор на лични данни, съгласно разпоредбите на чл. 3, ал. 1 от Закона за защита на личните данни, е Столична община. Същата е възложила обработването на лични данни при извършване на видеонаблюдение на светофарните уредби на „И.Т.С.“ АД. На основание чл. 24, ал. 1 от Закона за защита на личните данни, търговското дружество се явява обработващ лични данни по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД.
2. Информационните табели за използването на технически средства за наблюдение и контрол следва да са поставени на видно място, без да е необходимо да се уточнява точното местоположение на камерите.Табелите следва да съдържат като минимум следната информация: изображение (пиктограма) на видеокамера, обща информация относно целта на видеонаблюдението, в конкретния случай за целите на управлението на трафика и сигурността, както и данни за администратора (в случая Столична община) с посочване на интернет сайт, където може да се намери детайлна информация за извършваното видеонаблюдение.  
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Становище на КЗЛД относно въпроси, свързани със светофарните уредби в град София


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2