Български English Français
Начало » Практика » Задължителни предписания за 2015 г. » Задължително предписание от 04.11.2015 г. на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в резултат на извършена последваща проверка

Задължително предписание от 04.11.2015 г. на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в резултат на извършена последваща проверка

З А Д Ъ Л Ж И Т Е Л Н О  
П Р Е Д П И С А Н И Е
На основание чл. 10, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на личните данни, във връзка с извършена последваща проверка по повод сигнал с вх.  СЛ 39/31.08.2015 г. и Решение на Комисията за защита на личните данни, прието на редовно заседание, проведено на 04.11.2015 г., Комисията за защита на личните данни издава задължително предписание на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в качеството му на администратор на лични данни, както следва:
Да се преустанови изискването на ЕГН при подаване на сигнал за нередност в „Портал за сигнали за нередности в транспорта”, достъпен на интернет адрес http://www.transportinfo.bg/bg/Bulgariq/report поради факта, че обработването му като реквизит в регистрационната форма е в обем, който надхвърля целта за обработването.
Задължителното предписание следва да бъде изпълнено в двуседмичен срок, считано от датата на съобщаването му като за неговото изпълнение е необходимо писмено да се уведоми Комисията за защита на личните данни и да се предоставят доказателства относно изпълнението.
В случай, че задължителното предписание не бъде изпълнено в указания по-горе срок, ще бъдат предприети действия за налагане на административно наказание по реда на Глава VIII от Закона за защита на личните данни.
Съгласно чл. 38, ал. 6 от Закона за защита на личните данни, решението на Комисията за защита на личните данни подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от получаването му.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Задължително предписание от 04.11.2015 г. на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в резултат на извършена последваща проверка


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings