Български English Français
Начало » Практика » Решения на ВАС за 2015 г. » Решение на Върховния административен съд № 8043/ 01.07.2015

Решение на Върховния административен съд № 8043/ 01.07.2015


 

РЕШЕНИЕ
№ 8043
София, 01.07.2015
В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на тринадесети май в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

АННА ДИМИТРОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
ЕМАНОИЛ МИТЕВ

 
 

при секретар

Жулиета Славова

и с участието

на прокурора

Георги Камбуров

изслуша докладваното

от съдията

ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА

 

по адм. дело № 11714/2014.
 


Производството е по реда на чл. 208 и следв. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба Комисията за защита на личните данни срещу решение № 3716/04.06.2014г., постановено по адм. д. № 6965/2013г. на Административен съд София-град. По изложени доводи за неправилност на съдебния акт комисията иска неговата отмяна.
Ответникът-„Близу Медиа енд Броудбенд” ЕАД чрез юрк. Славчев оспорва касационната жалба като неоснователна.
Ответниците Ц.Н.Р. и „ЕОС Матрикс” ООД не вземат становище по жалбата.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба.
Върховният административен съд, състав на Пето отделение, за да се произнесе взе предвид следното:
Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211 АПК от страна с правен интерес от обжалването, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.
 С обжалваното решение първоинстанционният съд обявява нищожността на решение № 3499/2011г. от 17.06.2013г. на Комисията за защита на личните данни. За да постанови обжалвания правен резултат съдът приема, че с решение № 2386/19.02.2013г. по адм. д. № 7100/2012г. Върховният административен съд, Пето отделение отменя решение № 1520/21.03.2012 г., постановено по адм. д. № 10279/2011г., по описа на Административен съд София-град като вместо и вместо него постановява отмяна на решение № 3499/25.10.2011 г. на Комисията за защита на личните данни с което с което е оставена без уважение жалба с рег. № 3499/12.08.2011г., подадена от Ц.Н.Р. срещу „Близу Медиа енд Броудбенд” ЕАД. След като с касационното решение е отменено решението на Комисията за защита на личните данни и спорът е разрешен по същество без произнасяне на съда за връщане на преписката на административния орган със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, за последната не е налице правната възможност от ново произнасяне по същата жалба.
Решението е правилно.
Съгласно чл. 177, ал. 2 АПК, актове и действия на административен орган, извършени в противоречие с влязло в сила решение на съда са нищожни, като всеки заинтересован може винаги да се позове на нищожността или да поиска от съда да я обяви.
В случая несъмнено се установява наличието на влязло в сила решение, обективиращо отмяна на административния акт. Съгласно цитираната норма повторното административно решение е нищожно като противоречащо на влязло в сила решение, с което съдът е разрешил спора по същество.
По изложените съображения обжалваното решение като валидно, допустимо и правилно следва да бъде потвърдено с настоящото.
С оглед изхода на спора на ответната страна "Близу Медиа енд Броудбенд" ЕАД следва да бъдат присъдени разноск ипо делото в размер на 200 (двеста) лева, платими от КЗЛД.
Воден от горното, ВАС, Пето отделение
РЕШИ:
 
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 3716/04.06.2014г., постановено по адм. д. № 6965/2013г. на Административен съд София-град.
ОСЪЖДА Комисия за защита на личните данни да заплати на "Близу Медиа енд Броудбенд" ЕАД разноски по делото в размер на 200 (двеста) лева юрисконсултско възнаграждение.
Решението е окончателно.

 

Вярно с оригинала,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ Анна Димитрова

секретар:

ЧЛЕНОВЕ:

/п/ Виолета Главинова
/п/ Еманоил Митев


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение на Върховния административен съд № 8043/ 01.07.2015


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings