Български English Français
Начало » Практика » Решения на ВАС за 2015 г. » Решение на Върховния административен съд № 6710/ 08.06.2015

Решение на Върховния административен съд № 6710/ 08.06.2015

 

РЕШЕНИЕ
№ 6710
София, 08.06.2015
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на двадесети май в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

АНДРЕЙ ИКОНОМОВ

ЧЛЕНОВЕ:

ДОНКА ЧАКЪРОВА
ИЛИАНА СЛАВОВСКА

 
 

при секретар

Николина Аврамова

и с участието

на прокурора

Вичо Станев

изслуша докладваното

от съдията

ИЛИАНА СЛАВОВСКА

 

по адм. дело №  11817/2014.
 


Производството е по реда на чл. 208 -228 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по касационна жалба, подадена от „Българска телекомуникационна компания” АД (БТК), със седалище и адрес на управление гр. София срещу решение № 4161 от 23.06.2014 г. по административно дело № 2953/2014 г. на Административен съд София-град (АССг). По наведени доводи за неправилност на решението, като постановено при неправилно приложение на материалния закон, при допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост се иска отмяната му и постановяване на ново по съществото на спора, с което обжалвания от дружеството административен акт бъде отменен.
Ответникът по касационната жалба – Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) чрез процесуалния си представител оспорва жалбата като неоснователна.
Ответникът - А.Н.В. не взема становище по касационната жалба.
Прокурорът от Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба.
Върховният административен съд (ВАС), състав на Пето отделение, при извършената служебно проверка на атакуваното решение по реда на чл. 218, ал. 2 АПК и предвид наведените в касационната жалба доводи, приема за установено следното:
Касационната жалба е подадена от активно легитимирана страна, в срока по чл. 211 АПК и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна, поради следните съображения:
Предмет на проверка за законосъобразност пред АССг е решение № Ж-386/20.02.2014 г. на КЗЛД. С него комисията постановява, че уважава жалбата на А.Н.В. срещу БТК за обработка на личните му данни в нарушение на чл. 4, ал., от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и на основание чл. 38, ал.2 и чл. 42, ал.1 ЗЗЛД налага на касатора имуществена санкция в размер на 15000 лв. Със същото решение КЗЛД обявява жалбата на А.Н.В. за неоснователна в частта й по отношение на „Фронтекс интернешънъл” ЕАД.
Съдът, след извършената проверка за законосъобразност приема, че оспореният пред него административен акт е издаден от компетентен орган, в предвидената от закона форма, при спазване на предвидените в закона административнопроизводствени правила и в съответствие на материалния закон и неговата цел.
Решението е правилно.
Съдът е изяснил фактите, като въз основа на събраните доказателства е извел законосъобразен извод.
Правилно в обжалваното решение е прието, че договорните отношения между "БТК" АД и А.Н.В. лице са прекратени на 30.03.2013 г. и на 22.04.2013 г. е върнато полученото от него оборудване. Независимо от това на 08.07.2013 г. от "БТК" АД е издадена фактура за дължимо плащане за това оборудване в размер на 177,30 лева, а "БТК" АД е предоставила данните му и на "Фронтекс Интернешънъл" ЕАД за събиране на тази сума. Обоснован и съответен на доказателствата е изводът на съда, че към момента на издаване на фактурата - 08.07.2013 г., на предоставяне на личните данни на клиента на "Фронтекс Интернешънъл" ЕАД - 11.07.2013г., както и към 22.04.2013 г., когато са предприети действия срещу него задължението на А.Н.В. е било погасено.
При така установените факти, за които няма спор между страните правилно в обжалваното решение е прието, че обработването на личните данни по смисъла на § 1, т. 1 ДР на ЗЗЛД на А.Н.В. е осъществено в нарушение на чл. 2, ал. 2, т. 1 и чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗЗЛД.
С обжалваното решение размерът на наложената на БТК имуществена санкция е намален до минималния размер, предвиден в чл. 42, ал. 1 ЗЗЛД. При безспорно установено нарушение, правилно съдът е намалил размера на санкцията, отчитайки поведението на БТК, което е възстановило сумата на А.Н.В.. Неоснователен е наведеният довод, че в случая решението е неправилно, тъй като за това лице не са налице вредни последици.Санкцията е наложена за извършеното административно нарушение от касатора и няма за цел да компенсира вредите, настъпили за лицето, чийто лични данни са обработвани в нарушение на закона.
Неоснователни са наведените доводи за допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост на акт. При извършената такива не се установиха, но и в жалбата липсва конкретно посочване на такива нарушения.
Решението е обосновано. При правилно установена фактическа обстановка, съдът е изложил подробно и аргументирано изводите си.
Предвид изложеното, настоящият съдебен състав на ВАС приема, че обжалваното решение, което е валидно и допустимо е правилно и следва да бъде оставено в сила, като постановено при отсъствие на касационни основания за отмяна.
По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2 АПК, Върховният административен съд, Пето отделение
РЕШИ:
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 4161 от 23.06.2014 г. по административно дело № 2953/2014 г. на Административен съд София-град.
Решението е окончателно.
Вярно с оригинала,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ Андрей Икономов

секретар:

ЧЛЕНОВЕ:

/п/ Донка Чакърова
/п/ Илиана Славовска


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение на Върховния административен съд № 6710/08.06.2015


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings