Български English Français
Начало » Практика » Задължителни предписания за 2015 г. » Задължително предписание от 04.11.2015 г. на „Агенцията за социално подпомагане“

Задължително предписание от 04.11.2015 г. на „Агенцията за социално подпомагане“

З А Д Ъ Л Ж И Т Е Л Н О
П Р Е Д П И С А Н И Е
На основание чл. 10, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), във връзка с докладна записка № ДЗ - 105/28.10.2015 г., както и решение на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) от редовно заседание, проведено на 04.11.2015 г. (Протокол № 47 от 04.11.2015 г.), Комисията за защита на личните данни издава следното задължително предписание на „Агенцията за социално подпомагане“, ЕИК 121015056 в качеството й на администратор на лични данни:
Да бъде премахнато Указание за организиране на работата по предоставяне на социалната услуга в общността "Дневен център за възрастни с увреждания", изх. № 9100 - 159 от 22.06.2006 г., публикувано в раздел "Указания" на официалната електронна страница на Агенцията за социално подпомагане на адрес: http://www.asp.government.bg.
Задължителното предписание следва да бъде изпълнено в 14 (четиринадесет) дневен срок, считано от датата на съобщаването му като за неговото изпълнение е необходимо писмено да се уведоми Комисията за защита на личните данни и да се предоставят доказателства относно изпълнението.
В случай, че задължителното предписание не бъде изпълнено в указания по - горе срок, ще бъдат предприети действия за налагане на административно наказание по реда на Глава VIII от Закона за защита на личните данни.
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Задължително предписание от 04.11.2015 г. на „Агенцията за социално подпомагане“


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings