Български English Français
Начало » Практика » Задължителни предписания за 2015 г. » Задължително предписание от 09.09.2015 г. на Фондация „Международна социална служба-България”, в резултат на извършена текуща проверка

Задължително предписание от 09.09.2015 г. на Фондация „Международна социална служба-България”, в резултат на извършена текуща проверка

З А Д Ъ Л Ж И Т Е Л Н О
П Р Е Д П И С А Н И Е
На основание чл. 10, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), във връзка с извършена текуща проверка на Фондация „Международна социална служба-България” (МСС-България), Булстат: 104599609, приключила с Констативен акт № КА-280/13.08.2015 и Решение на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), прието на редовно заседание, проведено на 09.09.2015 г., КЗЛД издава задължително предписание на Фондация „Международна социална служба-България”, в качеството на администратор на лични данни, както следва:
   1Да се унищожат съхраняваните във фондацията документи, съдържащи лични данни по случаите на деца с международен елемент.
2. При предоставянето на лични данни на трети лица или в трета държава, с оглед дейността на фондацията по случаите на деца с международен елемент, да се спазват разпоредбите на Глава 6 от ЗЗЛД.
3. Да се преустанови изискването за предоставяне на копие от документ за самоличност при назначаване на служители.
4. Да се унищожат съхраняваните копия на документи за самоличност на служителите.
5. Да се определи ниво на въздействие и съответното ниво на защита в Инструкцията по чл. 23 ал. 4 от ЗЗЛД, в съответствие с Наредба № 1 от 30.01.2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни.
Задължителното предписание следва да бъде изпълнено в 30-дневен срок от датата на получаването му, като за изпълнението следва да се уведоми КЗЛД с прилагане на относими към отговора писмени доказателства.
В случай, че задължителното предписание не бъде изпълнено в указания по-горе срок, ще бъдат предприети действия за налагане на административно наказание по реда на Глава VIII от ЗЗЛД.
ЧЛЕНОВЕ:
  Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/

Файлове за сваляне

Изтегли файла Задължително предписание от 09.09.2015 г. на Фондация „Международна социална служба-България”, в резултат на извършена текуща проверка


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings