Начало » Профил на купувача » Публични покани - 2015 г. » ID № 9047904 /20.11.2015 г. Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги по стандарти GSM и UMTS за нуждите на Комисия за защита на личните данни

ID № 9047904 /20.11.2015 г.
Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги по стандарти GSM и UMTS за нуждите на Комисия за защита на личните данни

ОДОБРЯВАМ:   /П/

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 
П У Б Л И Ч Н А   П О К А Н А
за  представяне  на  оферти
по реда на Глава осма „а” от  Закона за обществените поръчки (ЗОП).
Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчки под
ID № 9047904 /20.11.2015 г.
 
 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 На основание Заповед № РД-14-267/20.11.2015 г. на Председателя на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД/Комисията) и съгласно разпоредбите на Глава осма „а”,чл. 101a и следващите от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви каним да представите Вашите оферти, които съдържат Техническо и Ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги по стандарти GSM и  UMTS за нуждите на Комисия за защита на личните данни”.
 
РАЗДЕЛ І. ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител: Комисия за защита на личните данни
Адрес: Бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Град: София - 1592
Лице за контакт: г-н Илия Шиляшки
Телефон:  02/ 9153 516;   0895 57 57 77
E-mail: kzld@cpdp.bg
Факс: 02/ 9153 525
Интернет адрес/и на възложителя: https://www.cpdp.bg
Адрес на Профил на купувача:
  
РАЗДЕЛ ІІ
Обект на поръчката: Услуги
Кратко описание: Избор на мобилен оператор, който да предоставя мобилни телефонни услуги за нуждите на Комисия за защита на личните данни, чрез обществена мобилна клетъчна мрежа по стандарти GSM и UMTS, на територията на Република България и извън нея, и допълнителни услуги, в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя.
 
Общ терминологичен речник (CPV):
основен код:  код 64200000 - „Далекосъобщителни услуги”
допълнителен код:код 64212000 -   „Мобилни радиотелефонни услуги”
РАЗДЕЛ ІІІ
Количество или обем: според нуждите на администрацията
Прогнознстойност: до 66 000,00 (шестдесет и шест хиляди) лева без включен ДДС или до79 200,00 (седемдесет и девет хиляди и двеста) лева с включен ДДС.
Място на извършване: Мястото на изпълнение на поръчката е територията на Република България и извън нея, чрез предоставяне на„роуминг” услуги. Код NUTS: BGZ.
Изисквания за изпълнение на поръчката:
Участникът избран за Изпълнител трябва да спазва всички нормативни актове на българското право и приложимите норми на правото на Европейския съюз, отнасящи се до предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена мобилна клетъчна мрежа по стандарти GSM и UMTS с национално покритие.
Услугата трябва да отговаря на БДС и на задължителните изисквания на Възложителя.
Предоставяната услуга следва да включва осигуряване на цифрови мобилни телефонни услуги по стандарти GSM и UMTS и свързани специализирани услуги по ползването на обществени електронни мобилни клетъчни мрежи на територията на Република България и чужбина, за минимум 75 (седемдесет и пет) абоната, с осигуряване на възможности за провеждане на: безплатни разговори между абонатите в групата в мрежата на оператора; безплатни разговори към други номера в мрежата на оператора извън абонатите от групата; безплатни разговори към други мобилни и фиксирани мрежи; международни разговори с мобилни и фиксирани мрежи; разговори в роуминг.
Всички предоставени и обслужвани от Изпълнителя СИМ-карти трябва да са включени в „затворена група”.
Териториалното покритие за предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга по стандарти GSM и UMTS следва да бъде минимум 95 % от територията на страната.
Участниците следва да предоставят без допълнително заплащане: необходимия брой СИМ-карти, съвместими с използваните апарати; възможност за запазване и преносимост на номерата, използвани от КЗЛД до този момент; първоначално свързване към мрежата на съответния мобилен оператор; подробно месечно извлечение за всеки от абонатите в групата; замяна на СИМ-карта в случай на кражба, загуба или механично увреждане; възможности за: - получаване на нов PUK-код, в случай на загуба; - временно спиране на достъпа до мрежата на СИМ-карта; - изпращане и получаване на кратки съобщения (SMS) на абонатите от групата; - смяна на тарифен план по искане на Възложителя; - изваждане и добавяне на абонати от затворената група и др.
Участниците трябва да предоставят на Възложителя: отстъпки за лоялен и корпоративен клиент; субсидия за мобилни телефони и СИМ-карти; възможности за осъществяване на гаранционен и следгаранционен сервиз за апаратите, закупени от Възложителя.
Участниците могат да предоставят на Възложителя и други допълнителни услуги (закупуване на GSM апарати на преференциални цени; определяне на различни месечни лимити на изходящите разговори на всяка заявена СИМ-карта; допълнително предлаганите услуги /MMS, WAP, GPRS, гласова поща, роуминг и др./, до които всеки абонат ще има достъп и пр.).
 В процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията на ЗОП, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), изискванията на Възложителя и свързаните с изпълнение на поръчката нормативни актове.
В процедурата може да участва всеки, който отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя:  Участникът трябва: да отговаря на изискванията, заложени в чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“-„д“, т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 5 от ЗОП; да е изпълнил през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, и/или да изпълнява и в момента, най - малко три договора с предмет сходен или еднакъв с предмета на настоящата поръчка; да е лицензирани оператор на далекосъобщителни услуги чрез обществена мобилна клетъчна мрежа по стандарти GSM и UMTS с национално покритие и да има териториално покритие, за предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга по стандарти GSM и UMTS, върху минимум 95 % от територията на страната.
Участникът следва да представи: Декларация за съгласие с условията на проекта на договора; Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП; Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.
ВАЖНО!!! Участник, който не отговаря на някое от горните изисквания, или не представи съответните удостоверителни документи, ще бъде отстранен от участие в процедурата.
 Критерий за възлагане:икономически най-изгодна оферта”
 
Показатели за оценка на офертите:
Показателите за оценка на офертите са посочени в Методиката за оценка, неразделна част от Документацията на Възложителя
Срок за получаване на офертите: Дo 17:00 часа на 02.12.2015 г. 
Европейско финансиране: Не
 
Допълнителна информация:
Пълен достъп до документацията за участие в процедурата и информация относно Публичната покана е осигурен и се съдържа на официалната интернет страница на Комисия за защита на личните данни, в Раздел „Профил на купувача“, Подраздел "Публични покани - 2015" -https://www.cpdp.bg/index.php?p=element_view&aid=1735   и може да бъде изтеглена от там.
В „Профил на купувача“ Възложителят ще публикува и всички съобщения до участниците, както и разяснения по Документацията за участие.
Офертите следва да бъдат изготвени и представени съгласно разпоредбите на чл. 101в от ЗОП и изискванията на Възложителя.
Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на 03.12.2015 г. от 11:00 часа в административната сграда на КЗЛД.
Условие за сключване на договор с участника определен за Изпълнител е същият да представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
Срокът за изпълнение на настоящата поръчка е 12 (дванадесет) месеца, считано от 08.01.2016 г.
 
РАЗДЕЛ  ІV
Срок на валидност на ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА (включително): 02.12.2015 г.
Приложение:  Документация за възлагане на обществената поръчка с 11 броя приложения.

Файлове за сваляне

Публична покана
Документация (DOC)
Документация (PDF)
Съобщение до средствата за масово осведомяване
Протокол от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите
Договор с БТК ЕАД
Информация по чл 22б, т. 14 от ЗОП за м. януари 2016 г.
Информация по чл 22б, т. 14 от ЗОП за м. февруари 2016 г.
Информация по чл 22б, т. 14 от ЗОП за м. март 2016 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings