Начало » Профил на купувача » Публични покани - 2015 г. » ID № 9047905 / 20.11.2015 г. Извънгаранционно абонаментно обслужване на автомобили, собственост на Комисия за защита на личните данни и доставка на авточасти”

ID № 9047905 / 20.11.2015 г.
Извънгаранционно абонаментно обслужване на автомобили, собственост на Комисия за защита на личните данни и доставка на авточасти”

 ОДОБРЯВАМ:    /П/

 ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ
 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
 ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 
 
П У Б Л И Ч Н А   П О К А Н А
за  представяне  на  оферти
по реда на Глава осма „а” от  Закона за обществените поръчки (ЗОП).
Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчки под ID № 9047905/20.11.2015 г.
  
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
На основание Заповед № РД-14-268/20.11.2015 г. на Председателя на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД/Комисията) и съгласно разпоредбите на Глава осма „а”,чл. 101a и следващите от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви каним да представите Вашите оферти, които съдържат Техническо и Ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Извънгаранционно абонаментно обслужване на автомобили, собственост на Комисия за защита на личните данни идоставка на авточасти”.
  
РАЗДЕЛ І. ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител: Комисия за защита на личните данни
Адрес: Бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Град: София - 1592
Лице за контакт: г-н Илия Шиляшки
Телефон:  02/ 9153 516;   0895 57 57 77
E-mail: kzld@cpdp.bg
Факс: 02/ 9153 525
Интернет адрес/и на възложителя: https://www.cpdp.bg
Адрес на Профил на купувача: 
                              https://www.cpdp.bg/?p=element_view&aid=1734
 
РАЗДЕЛ ІІ
Обект на поръчката: Услуги
Кратко описание: Обезпечаване на целогодишно сервизно обслужване и ремонт (при необходимост) на автомобилната техника, собственост на Комисия за защита на личните данни, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности (без годишен технически преглед и без пътна помощ), по зададена от Възложителя Техническа спецификация.
 
Общ терминологичен речник (CPV):
основен код: код 50100000 - „Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване”
допълнителен код:
код 50112000 -  „Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили”
код 34300000- „Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства ”
 
РАЗДЕЛ ІІІ
Количество или обем: според нуждите на администрацията
Прогнозна стойност: до 66 000,00 (шестдесет и шест хиляди) лева без включен ДДС или до79 200,00 (седемдесет и девет хиляди и двеста) лева с включен ДДС.
Място на извършване: В сервизната база на Изпълнителя на поръчката.Код NUTS: BG412.
Изисквания за изпълнение на поръчката:
В Техническата спецификация за изпълнение на поръчката са описани марките, моделите и бройките на леките автомобили и микробуса, собственост на КЗЛД, необходимите дейности по извършване на сервизно обслужване и при ремонт на автомобилите, както и техническите изисквания към сервизната база, апаратурата и възможностите на Изпълнителя.  
При осъществяването на договорените дейности, избраният Изпълнител следва да влага само нови и неупотребявани резервни части.
Избраният Изпълнител следва да гарантира качеството на извършените от него сервизни и ремонтни дейностипо автомобилите, собственост на КЗЛД за срок не по-малък от гаранционния срок на вложените резервни части и материални средства.
Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, считано от 11.01.2016 г., като обслужването на автомобилите се извършва по график - за изпълнение на техническо (сезонно) обслужване и при възникнала необходимост от ремонтни дейности.
Възложителят си запазва правото, при придобиване на допълнителна автомобилна техника по време на действието на сключения договор, да я добавя към списъка с автомобили, собственост на КЗЛД.
Участниците следва да подават оферти за цялостно изпълнение на обществената поръчка, като впроцедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка чрез публична покана могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията на ЗОП, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), изискванията на Възложителя   и свързаните с изпълнение на поръчката нормативни актове. В процедурата може да участва всеки, който отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя:
Участниците  трябва да отговарят на изискванията, заложени в чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“-„д“, т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 5 от ЗОП.
Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, и/или да изпълнява и в момента, най - малко три договора с предмет сходен или еднакъв с предмета на настоящата поръчка.
Участникът трябва да разполага с необходимия екип от сервизни специалисти (технически лица), които ще са ангажирани с изпълнението на поръчката, като за удостоверяване на това обстоятелство, участникът представя Декларация - списък на лицата, отговарящи за изпълнението на услугата, предмет на обществената поръчка с приложени заверени копия от документи, удостоверяващи, че лицата отговарят на изискванията на Възложителя.
Участникът следва да разполага с необходимото минимално техническо оборудване за осигуряване на качественото изпълнение на извънгаранционно техническо обслужване на автомобилите, собственост на КЗЛД включително оборудване за изпитване и изследване, включващо минимум: Стенд за регулиране на преден и заден мост; Спирачен стенд; Стенд за електронна компютърна диагностика на двигатели и на електронни системи; Подемник за ремонт на ходова част; Апаратура за диагностика и зареждане на климатични инсталации, като за удостоверяване на това обстоятелство, участникът представя Декларация - списък на техническото оборудване, с което разполага - свободен текст.
Участникът следва да разполага с осигурена сервизна база, оборудвана с необходимите технически съоръжения за извършване на сервизно обслужване и ремонт на автомобили, на територията на гр. София или в радиус от 50 км от града, като  за удостоверяване на това обстоятелство, участникът представя Декларация за осигурена сервизна база и техническото й оборудване по образец. 
Участникът следва да представи: Декларация за съгласие с условията на проекта на договора; Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП; Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.
ВАЖНО!!! Участник, който не отговаря на някое от горните изисквания, или не представи съответните удостоверителни документи, ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 
 Критерий за възлагане:икономически най – изгодна оферта”
 Показатели за оценка на офертите:
Показателите за оценка на офертите са посочени в Методиката за оценка, неразделна част от Документацията на Възложителя
Срок за получаване на офертите: Дo 17:00 часа на 04.12.2015 г. 
Европейско финансиране: Не
 Допълнителна информация:
Пълен достъп до документацията за участие в процедурата и информация относно Публичната покана е осигурен и се съдържа на официалната интернет страница на Комисия за защита на личните данни, в Раздел „Профил на купувача“, Подраздел "Публични покани - 2015" -https://www.cpdp.bg/?p=element_view&aid=1734   и може да бъде изтеглена от там.
В „Профил на купувача“ Възложителят ще публикува и всички съобщения до участниците, както и разяснения по документацията за участие.
Офертите следва да бъдат изготвени и представени съгласно разпоредбите на чл. 101в от ЗОП и изискванията на Възложителя.
Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на 07.12.2015 г. от 11:00 часа в административната сграда на КЗЛД.
Условие за сключване на договор с участника определен за Изпълнител е същият да представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелствата по 
чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
 
РАЗДЕЛ  ІV
Срок на валидност на ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА (включително): 04.12.2015 г.
Приложение:  Документация за възлагане на обществената поръчка с 13 броя приложения.

Файлове за сваляне

Публична покана
Документация (DOC)
Документация (PDF)
Съобщение до средствата за масово осведомяване
Протокол от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите
Договор с ФУЛДА-БЪЛГАРИЯ ООД
Информация по чл 22б, т. 14 от ЗОП за м. януари 2016 г.
Информация по чл 22б, т. 14 от ЗОП за м. февруари 2016 г.
Информация по чл 22б, т. 14 от ЗОП за м. март 2016 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings