Начало » Профил на купувача » Публични покани - 2015 г. » ID № 9047035 / 23.10.2015 г. Надграждане към нова версия на лицензиран софтуер NetBackup, доставка на допълнителен софтуер за защита на информацията и инсталирането им

ID № 9047035 / 23.10.2015 г.
Надграждане към нова версия на лицензиран софтуер NetBackup, доставка на допълнителен софтуер за защита на информацията и инсталирането им

  

ОДОБРЯВАМ:   /П/ 
ЦВЕТЕЛИН СОФРОНИЕВ 
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА  
ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
(съгласно Заповед № РД-14-244/15.10.2015 г. на Председателя на КЗЛД)
 
П У Б Л И Ч Н А   П О К А Н А
за  представяне  на  оферти
по реда на Глава осма „а” от  Закона за обществените поръчки (ЗОП).
Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчки под
ID № 9047035 /23.10.2015 г.
 
 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание Заповед № РД-14-251/23.10.2015 г. на Председателя на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД/Комисията)и съгласно разпоредбите на Глава осма „а”, чл. 101a и следващите от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви каним да представите Вашите оферти, които съдържат Техническо и Ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет “Надграждане към нова версия на лицензиран софтуер NetBackup, доставка на допълнителен софтуер за защита на информацията и инсталирането им”.

РАЗДЕЛ І. ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител: Комисия за защита на личните данни
Адрес: Бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Град: София - 1592
Лицe за контакт: г-н Димитър Върбанов
Телефон:  02/ 9153 570;   0894 601 115
 E-mail: kzld@cpdp.bg
Факс: 02/ 9153 525
Интернет адрес/и на възложителя: https://www.cpdp.bg
Адрес на Профил на купувача:  https://www.cpdp.bg/?p=element_view&aid=1715
 
РАЗДЕЛ ІІ
Обект на поръчката:Доставка
Кратко описание:Доставка, надграждане и внедряване на лицензиран софтуер (NetBackup) и допълнителен софтуер за защита на информацията с технически характеристики, подробно описани в Техническото задание, неразделна част от Документацията на Възложителя и осигуряване на стандартна техническа поддръжка от страна на производителя на доставените продукти.
 
Общ терминологичен речник (CPV):
основен код: 48700000  Софтуерни пакети за обслужващи цели
 допълнителни кодове:
48710000 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за  възстановяване на данни
48730000   Софтурни пакети за защита
 
РАЗДЕЛ ІІІ
Количество или обем:
Прогнозна стойност: до 66 000,00 (шестдесет и шест хиляди) лева без включен ДДС или до 79 200,00 (седемдесет и девет хиляди и двеста) лева с включен ДДС.
Място на извършване:гр. София, по седалище и административен адрес на Възложителя, 
код NUTS  BG411
 
Изисквания за изпълнение на поръчката:
В процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка чрез публична покана могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията на ЗОП, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и свързаните с изпълнение на поръчката нормативни актове. Юридическите лица се представляват от лицето или лицата с представителна властпо закон или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. Когато се представляват от друг, физическите лица представят нотариално заверено пълномощно за това. В процедурата може да участва всеки, който отговаря на предварително обявените Изисквания на Възложителя:
Участниците  трябва да отговарят на изискванията, заложени в чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“-„д“, т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 5 от ЗОП. При сключване на договора, участникът, определен за Изпълнител, следва да представи документи издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата най - малко 3 (три) доставки с предмет сходен или еднакъв с предмета на настоящата обществена поръчка.
Участникът трябва да има въведена система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008, или еквивалентeн с обхват по предмета на поръчката.
Участникът трябва да има внедрена система за предоставяне на качествени ИТ услуги съгласно стандарт ISO 20000:2011, или еквивалентен.
Участникът трябва да има внедрена система за управление на сигурността на информацията съгласно стандарт ISO 27001:2013, или еквивалентен с обхват по предмета на поръчката.
Участникът следва да е оторизиран от производителя, негов представител или оторизиран дистрибутор на територията на Република България, с права за продажба, внедряване и поддръжка на продуктите на производителя.
Участникът трябва да е минимум партньор тип „Silver Partner” на производителя.
Участникът следва да декларира, че в случай на излизане на пазара на нова версия на някой от предлаганите от него продукти, преди приключване на процедурата за избор на доставчик и до сключване на договор, в случай, че същият бъде избран за Изпълнител, ще предложи доставката и инсталирането на новата му версия.
Участникът следва да представи:Декларация за съгласие с условията на проекта на договора;Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП;Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.
ВАЖНО!!! Участник, който не отговаря на някое от горните изисквания, или не представи съответните удостоверителни документи, ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 
 
Критерий за възлагане: “най-ниска цена”
Срок за получаване на офертите: Дo 17:00 часа на 04.11.2015 г. 
Европейско финансиране: Не
 
Допълнителна информация:
Пълен достъп до документацията за участие в процедурата и информация относно Публичната покана е осигурен и се съдържа на официалната интернет страница на Комисия за защита на личните данни, в Раздел „Профил на купувача“, Подраздел "Публични покани - 2015" https://www.cpdp.bg/?p=element_view&aid=1715 и може да бъде изтеглена от там.
В „Профил на купувача“ Възложителят ще публикува и всички съобщения до участниците, както и разяснения по документацията за участие.
Офертите следва да бъдат изготвени и представени съгласно разпоредбите на чл. 101в от ЗОП и изискванията на Възложителя.
Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на 05.11.2015 г. от 11:00 часа в административната сграда на КЗЛД – заседателна зала.
Условие за сключване на договор с участника определен за Изпълнител е същият да представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
  
РАЗДЕЛ  ІV
Срок на валидност на ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА (включително): 04.11.2015 г.
Приложение:  Документация за възлагане на обществената поръчка с 11 броя приложения.

Файлове за сваляне

Публична покана
Документация (DOC)
Документация (PDF)
Съобщение до средствата за масово осведомяване
Протокол от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите
Договор с ТИМЕКС БГ
Информация по чл. 22б, т. 14 от ЗОП - авансово плащане
Информация по чл. 22б, т. 14 от ЗОП - окончателно плащане


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings