Български English Français
Начало » Практика » Задължителни предписания за 2015 г. » Задължително предписание от 08.07.2015 г. на „Център за градска мобилност” ЕАД в резултат на извършена последваща проверка

Задължително предписание от 08.07.2015 г. на „Център за градска мобилност” ЕАД в резултат на извършена последваща проверка

На основание чл. 10, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на личните данни, във връзка с извършена последваща проверка и Решение на Комисията за защита на личните данни, прието на редовно заседание, проведено на 08.07.2015 г., Комисията за защита на личните данни издава задължително предписание на „Център за градска мобилност” ЕАД, ЕИК: 202218735, както следва:
1. Документите, удостоверяващи самоличността на придружителите, копията от пълномощните на упълномощени лица, както и от удостоверенията за определяне на настойник/попечител на правоимащо лице, да се събират еднократно само при първоначалното им предоставяне с цел издаване/зареждане на електронна карта, както и еднократно при промяна на документа за самоличност на придружителя или упълномощеното лице.
2. Данните от документите по т. 1 да се въведат в единната/централизирана информационна система на „Център за градска мобилност” ЕАД като се посочи качеството на представляващото лице (придружител, упълномощено лице, родител, настойник, попечител).
3. Срокът за съхранение на събраните копия на документите по т. 1, в т. ч. на въведените данни в единната/централизирана информационна система на „Център за градска мобилност” ЕАД, да е съобразен със срока им на валидност, след което да бъдат унищожени по предварително определен от „Център за градска мобилност” ЕАД ред.
4. Да се изготвят вътрешни правила/процедури, регламентиращи дейността по презареждане на превозни документи на електронен носител; предприетите технически и организационни мерки за защита на личните данни съгласно Наредба № 1 от 30 януари 2013 г.; предоставянето на лични данни на трети лица; сроковете за съхранение и действията след постигане на целите на обработване на личните данни в съответствие с изискванията на чл. 25 от ЗЗЛД.
Задължителното предписание следва да бъде изпълнено в едномесечен срок, считано от датата на съобщаването му като за неговото изпълнение е необходимо писмено да се уведоми Комисията за защита на личните данни и да се предоставят доказателства относно изпълнението.
В случай, че задължителното предписание не бъде изпълнено в указания по-горе срок, ще бъдат предприети действия за налагане на административно наказание по реда на Глава VIII от Закона за защита на личните данни.
Съгласно чл. 38, ал. 6 от Закона за защита на личните данни, решението на Комисията за защита на личните данни подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от получаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Задължително предписание от 08.07.2015 г. на „Център за градска мобилност” ЕАД в резултат на извършена последваща проверка


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings