Начало » Профил на купувача » Публични покани - 2015 г. » ID № 9043664 / 09.07.2015 г. Извършване на денонощна физическа охрана на сградата на Комисията за защита на личните данни, Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров” и паркинга пред нея, находяща се на бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, гр.София, Столична община, район „Младост“

ID № 9043664 / 09.07.2015 г.
Извършване на денонощна физическа охрана на сградата на Комисията за защита на личните данни, Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров” и паркинга пред нея, находяща се на бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, гр.София, Столична община, район „Младост“

ОДОБРЯВАМ:     /П/
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 
 

П У Б Л И Ч Н А   П О К А Н А

 

 за представяне на оферти по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки
Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчки под
ID  9043664 / 09.07.2015 г.
 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На основание сключено между Комисията за защита на личните данни и Институтът по отбрана „Проф. Цветан Лазаров” Споразумение, в което страните декларират общата си воля за стартиране на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана,  Заповед № РД-14-182/08.07.2015 г. на Председателя на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД/Комисията) и съгласно разпоредбите на Глава осма „а”, чл. 101a и следващите от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви каним да представите Вашите оферти, които съдържат Техническо и Ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет:„Извършване на денонощна физическа охрана на сградата на Комисията за защита на личните данни, Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров” и паркинга пред нея”, находяща се на бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, гр. София, Столична община, район „Младост“.
  

РАЗДЕЛ І. ВЪЗЛОЖИТЕЛ

 

Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител: Комисия за защита на личните данни
Адрес: Бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Град: София - 1592
Лицe за контакт: г-н Илия Шиляшки
Телефон: 02/ 9153 516
E-mail: kzld@cpdp.bg
Факс: 02/ 9153 525
Интернет адрес/и на възложителя: https://www.cpdp.bg
Адрес на Профил на купувача: https://www.cpdp.bg/?p=element_view&aid=1643
  

РАЗДЕЛ ІІ

 

Обект на поръчката: Услуги
Кратко описание: Извършване на денонощна физическа охрана на сградата, в която се помещават администрациите на Комисия за защита на личните данни и Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”, и паркингът пред нея.
Общ терминологичен речник (CPV):
основен код:79713000   Охранителни услуги
допълнителен код: 70000000   Услуги, свързани с недвижими имоти
  

РАЗДЕЛ ІІІ

 

Количество или обем: За срок от 1 (една) година, считано от датата на сключване на договора, участникът избран за Изпълнител следва да извършва денонощна физическа охрана на сградата, в която се помещават администрациите на Комисия за защита на личните данни и Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”, и паркингът пред нея, находяща се на бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, гр. София, Столична община, район „Младост“.
 Прогнозна стойност: Прогнозната стойност на поръчката е до 45 000,00 (четиридесет и пет хиляди) лева без включен ДДС или до 54 000,00 (петдесет и четири хиляди) лева с включен ДДС.
Място на извършване: гр. София, код NUTS BG411
Изисквания за изпълнение на поръчката:
В процедурата за възлагане нанастоящата обществена поръчка чрез публична покана могат да участват български иличуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията на ЗОП, Правилника заприлагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), изискванията наВъзложителя и свързаните с изпълнение напоръчката нормативни актове.
Юридическите лица се представляват от лицето или лицата с представителна властпо закон или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица.
Когато участникът e обединение, което не е юридическо лице се представя документ, подписан от лицата в обединението, в които задължително се посочва представляващият. Лице, което участва в обединение не може да представя самостоятелна оферта. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
Участниците трябва да отговарят на изискванията, заложени в чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“-„д“, т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 5 от ЗОП. При сключване на договора, участникът, определен за Изпълнител, следва да представи документи издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата най-малко 2 (два) договора с предмет сходен или еднакъв с предмета на настоящата поръчка.
Участникът трябва да притежава валидна към датата на подаване на офертата професионална застраховка „Отговорност към трети лица“ и полица за застраховане на служителите от охраната за срока на действие на договора.
Участникът трябва да притежава лиценз за извършване на частна охранителна дейност, издаден по реда на Закона за частна охранителна дейност (ЗЧОД).
Участникът трябва да декларира, че ще осигури квалифициран персонал по основно трудово правоотношение на длъжност „охранител“, отговарящ на изискванията на ЗЧОД.
Участникът да притежава валиден лиценз за собствена радиочестота за извършване на охранителна дейност Комисията за регулиране на съобщенията.
Участникът трябва да осигури техническо оборудване и технически системи за сигурност (специалните технически средства за комуникация и незабавна връзка с МВР и Възложителя, средствата за сигнализация, средствата за самозащита, униформено облекло, отличителни знаци, транспорт, и всички други средства и способи, които ще бъдат използвани от участника при изпълнение на поръчката).
Участникът да разполага с внедрена интегрирана система за управление на качеството на производителя ISO 9001:2008 или еквивалент.
Участникът да притежава валиден сертификат за система за управление на здравословни и безопасни условия при работа по OHSAS 18001:2007 или еквивалент.
Участникът трябва да притежава разрешение от ГДПБЗН - МВР за осъществяване на дейности по"Противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарна безопасност в обекти".
Участникът трябва да притежава Удостоверение за вписване на участника в регистрите на администраторите на лични данни.
Участникът следва да представи документи, удостоверяващи, че служителите му са преминали обучение по ЗЧОД, тествани са за физическа пригодност и могат да боравят с технически системи за сигурност, видеоохранителна, пожароизвестителна техника.
Участникът следва да представи: Декларация за извършен оглед на сградата и паркинга, обект на поръчката; Декларация за съгласие с условията на проекта на договора; Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП; Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС; Декларация за спазване на изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена труда и условията на труд. 
 ВАЖНО!!! Участник, който не отговаря на някое от горните изисквания, ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.
 
Критерий за възлагане: “икономически най-изгодна оферта”
Показатели за оценка на офертите: Показателите за оценка на офертите са посочени в Методиката за определяне на Комплексна оценка по показатели и относителната им тежест, част от Документацията за възлагане на обществената поръчка
Срок за получаване на офертите: Дo 17:00 часа на 23.07.2015 г. 
Европейско финансиране: Не
 
Допълнителна информация:
Пълен достъп до Документацията за участие в процедурата и информация относно Публичната покана е осигурен и се съдържа на официалната интернет страница на Комисия за защита на личните данни, в Раздел „Профил на купувача“, Подраздел "Публични покани - 2015" – https://www.cpdp.bg/?p=element_view&aid=1643  и може да бъде изтеглена от там.
В „Профил на купувача“, Възложителят ще публикува и всички съобщения до участниците, както и разяснения по Документацията за участие.
Офертите следва да бъдат изготвени и представени съгласно разпоредбите на чл. 101в от ЗОП и Изискванията на Възложителя.
Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на 24.07.2015 г. от 11:00 часа в административната сграда на КЗЛД – заседателна зала.
Условие за сключване на договор с участника определен за Изпълнител е същият да представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“-„д“ от ЗОП   и декларация/и за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
 
РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА (включително): 23.07.2015 г.
Приложение:  Документация за възлагане на обществената поръчка с 15 броя приложения.

 


Файлове за сваляне

Публична покана
Документация (DOC)
Документация (PDF)
Съобщение до средствата за масово осведомяване
Протокол от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти
Договор с АСО София ООД
Информация по чл 22б, т. 14 от ЗОП за м. септември 2015 г.
Информация по чл 22б, т. 14 от ЗОП за м. октомври 2015 г.
Информация по чл 22б, т. 14 от ЗОП за м. ноември 2015 г.
Информация по чл 22б, т. 14 от ЗОП за м. декември 2015 г.
Информация по чл 22б, т. 14 от ЗОП за м. януари 2016 г.
Информация по чл 22б, т. 14 от ЗОП за м. февруари 2016 г.
Информация по чл 22б, т. 14 от ЗОП за м. март 2016 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings