Български English Français
Начало » Практика » Задължителни предписания за 2015 г. » Задължително предписание от 22.05.2015 г. на Агенцията по геодезия, картография и кадастър в резултат на извършена последваща проверка

Задължително предписание от 22.05.2015 г. на Агенцията по геодезия, картография и кадастър в резултат на извършена последваща проверка

На основание чл. 10, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на личните данни, във връзка с извършена последваща проверка по повод сигнал с вх. № ЗАП 20/10.02.2015 г. и Решение на Комисията за защита на личните данни, прието на редовно заседание, проведено на 22.05.2015 г., Комисията за защита на личните данни издава задължително предписание на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, в качеството ѝ на администратор на лични данни, както следва:
1. Изпратените от собствениците на имоти в Столична община Район „Лозенец” документи за собственост, ведно с приложенията към тях, да бъдат заличени от електронната поща в портала abv.bg – kk_lozenec@abv.bg.
2. Да се предприемат необходимите технически и организационни мерки с оглед преустановяване възможността за изпращане и обработване на документи за собственост за създаване на кадастрална карта и кадастрален регистър на територията на страната на публични електронни пощи.
3. Незабавно да се предприемат необходимите технически и организационни мерки за закриване на електронната поща в портала abv.bg – kk_lozenec@abv.bg.
4. Да се предприемат необходимите действия за запознаване на трети лица, имащи качеството на „обработващ лични данни” по смисъла на § 1, т. 3 от Закона за защита на личните данни с мерките съгласно т. 2 на настоящото предписание.
 
Задължителното предписание следва да бъде изпълнено в 14 (четиринадесет) дневен срок, считано от датата на съобщаването му като за неговото изпълнение е необходимо писмено да се уведоми Комисията за защита на личните данни и да се предоставят доказателства относно изпълнението.
В случай, че задължителното предписание не бъде изпълнено в указания по-горе срок, ще бъдат предприети действия за налагане на административно наказание по реда на Глава VIII от Закона за защита на личните данни.
Съгласно чл. 38, ал. 6 от Закона за защита на личните данни, решението на Комисията за защита на личните данни подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от получаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Задължително предписание от 22.05.2015 г. на Агенцията по геодезия, картография и кадастър в резултат на извършена последваща проверка


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings