Български English Français
Начало » Практика » Задължителни предписания за 2015 г. » Задължително предписание от 13.05.2015 г. на Министерството на здравеопазването в резултат на извършена последваща проверка

Задължително предписание от 13.05.2015 г. на Министерството на здравеопазването в резултат на извършена последваща проверка

На основание чл. 10, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на личните данни, във връзка с извършена последваща проверка по повод сигнал с вх.  П 2093/16.03.2015 г. и Решение на Комисията за защита на личните данни, прието на редовно заседание, проведено на 13.05.2015 г., Комисията за защита на личните данни издава задължително предписание на Министерството на здравеопазването, в качеството му на администратор на лични данни, както следва:
Декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, публикувани на интернет страницата на министерството, без изричното съгласие на декларатора, следва да бъдат премахнати до изразяване на съгласие за това действие, с оглед спазването на изискванията на Закона за защита на личните данни и изразеното на 15.08.2014 г. становище на Комисията за защита на личните данни относно приложението на чл. 17, ал. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, касаещо публикуването на декларациите (https://www.cpdp.bg/?p=news_view&aid=701).
Задължителното предписание следва да бъде изпълнено в едномесечен срок, считано от датата на съобщаването му като за неговото изпълнение е необходимо писмено да се уведоми Комисията за защита на личните данни и да се предоставят доказателства относно изпълнението.
В случай, че задължителното предписание не бъде изпълнено в указания по-горе срок, ще бъдат предприети действия за налагане на административно наказание по реда на Глава VIII от Закона за защита на личните данни.
Съгласно чл. 38, ал. 6 от Закона за защита на личните данни, решението на Комисията за защита на личните данни подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от получаването му.
ЧЛЕНОВЕ:
  Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings