Български English Français
Начало » Практика » Задължителни предписания за 2015 г. » Задължително предписание от 25.02.2015 г. на „Център за градска мобилност” ЕАД в резултат на извършена последваща проверка

Задължително предписание от 25.02.2015 г. на „Център за градска мобилност” ЕАД в резултат на извършена последваща проверка

 На основание чл. 10, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), във връзка с извършена последваща проверка на Център за градска мобилност” ЕАД, Булстат: 202218735, приключила с Констативен акт № КА-66/20.02.2015 и Решение на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) от Протокол № 9/25.02.2015 г., КЗЛД издава задължително предписание на Център за градска мобилност” ЕАД, в качеството на администратор на лични данни, както следва:
· да се преустанови изискването да се представя  документ за самоличност на правоимащи лица с увреждания, в случаите на презареждане на превозни документи на електронен носител чрез надлежно упълномощено от тях лице.
Задължителното предписание следва да бъде изпълнено в двуседмичен срок, считано от датата на получаването му, като за изпълнението следва да се уведоми КЗЛД с прилагане на относими към отговора писмени доказателства.
В случай че задължителното предписание не бъде изпълнено в указания по-горе срок, ще бъдат предприети действия за налагане на административно наказание по реда на Глава VIII от ЗЗЛД.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Задължително предписание от 25.02.2015 г. на „Център за градска мобилност” ЕАД в резултат на извършена последваща проверка


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings