Български English Français
Начало » Практика » Задължителни предписания за 2015 г. » Задължително предписание от 27.03.2015 г. на „Лайфмедика” ЕООД в резултат на извършена последваща проверка

Задължително предписание от 27.03.2015 г. на „Лайфмедика” ЕООД в резултат на извършена последваща проверка

    
На основание чл. 10, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), във връзка с извършена последваща проверка във връзка със сигнал с вх.  ЗАП-26/27.02.2015 от Димитър Утев, приключила с констативен акт  КА-90/23.03.2015 г. и Решение на Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) от проведено редовно заседание на 27.03.2015 г., Комисията за защита на личните данни издава следното задължително предписание на „Лайфмедика" ЕООД, ЕИК 200900457 в качеството му на администратор на лични данни, както следва:
1. Да се въведат допълнителни технически и организационни мерки за обезпечаване на физическата защита на данните, посредством съхранение на досиетата, съдържащи лични данни на физически лица - клиенти на дружеството, в шкаф със заключващ механизъм.
Задължителното предписание следва да бъде изпълнено в едномесечен срок, считано от датата на получаването му, като за неговото изпълнение е необходимо писмено да се уведоми КЗЛД.
В случай на неизпълнение на задължителното предписание, ще бъде наложено административно наказание по реда на Глава осма от ЗЗЛД.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цветелин Софрониев /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Задължително предписание от 27.03.2015 г. на „Лайфмедика” ЕООД в резултат на извършена последваща проверка


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings