Начало » Профил на купувача » Публични покани - 2015 г. » ID № 9041547 / 08.05.2015 г. Доставка, чрез покупка, на нов лек автомобил за нуждите на Комисия за защита на личните данни - нова процедура

ID № 9041547 / 08.05.2015 г.
Доставка, чрез покупка, на нов лек автомобил за нуждите на Комисия за защита на личните данни - нова процедура

ОДОБРЯВАМ:   /П/
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 
 
П У Б Л И Ч Н А   П О К А Н А
за представяне на оферти
по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
 
Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчки под ID № 9041547 / 08.05.2015 г.
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
На основание Заповед № РД-14-83/08.05.2015 г. на Председателя на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД/Комисията) и съгласно разпоредбите на Глава осма „а”, чл. 101a и следващите от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви каним да представите Вашите оферти, които съдържат Техническо и Ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доставка, чрез покупка, на нов лек автомобил за нуждите на Комисия за защита на личните данни”.
 
 
РАЗДЕЛ І. ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител: Комисия за защита на личните данни
Адрес: Бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Град: София - 1592
Лицe за контакт: г-н Илия Шиляшки
Телефон: 02/ 9153 516
E-mail: kzld@cpdp.bg
Факс: 02/ 9153 525
Интернет адрес/и на възложителя: https://www.cpdp.bg
Адрес на Профил на купувача: https://www.cpdp.bg/?p=element_view&aid=1610
 
 
РАЗДЕЛ ІІ
Обект на поръчката: Доставка
Кратко описание: Доставка на нов неупотребяван лек автомобил за нуждите на КЗЛД, съгласно предоставена от Възложителя Техническа спецификация - с минимални изисквания и технически характеристики на автомобила и в съответствие с изискванията на Възложителя.
Общ терминологичен речник (CPV):
основен код: 34110000 Леки автомобили
 
РАЗДЕЛ ІІІ
Количество или обем: Доставка на един брой нов неупотребяван лек автомобил съгласно предоставената от Възложителя Техническа спецификация и в съответствие с изискванията на Възложителя.
Прогнозна стойност: Прогнозната стойност на поръчката е до 66 000,00 (шестдесет и шест хиляди) лева без включен ДДС или до 79 200,00 (седемдесет и девет хиляди и двеста) лева с включен ДДС.
Място на извършване: гр. София, по адрес на представителството на Изпълнителя, код NUTS BG411
Изисквания за изпълнение на поръчката: В процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията на ЗОП, ППЗОП, изискванията на Възложителя и свързаните с изпълнение на поръчката нормативни актове.
Участниците трябва да отговарят на изискванията, заложени в чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“-“д“, т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 5 от ЗОП, като следва да удостоверят липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП с нарочна декларация по образец. При сключване на договора, участникът, определен за Изпълнител, следва да представи документи издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“-“д“ от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата най-малко 2 (две) доставки с предмет сходен или еднакъв с предмета на настоящата поръчка. Под „сходен или еднакъв с предмета на настоящата обществена поръчка” се разбира: изпълнение на дейности по доставка на нов неупотребяван автомобил. За удостоверяване на това обстоятелство, участникът представя Декларация - списък на доставките сходни или еднакви с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на офертата, по образец.
Участникът в процедурата следва да разполага с добре развита сервизна мрежа на територията на страната - минимум 5 оторизирани фирмени сервизи на територията на страната, най - малко един от които следва да се намира на територията на град София. За изпълнение на изискването, той може да използва ресурсите на трети лица, като докаже, че те ще са на разположение за целия срок на гаранционна поддръжка. За удостоверяване на това обстоятелство, участникът представя Декларация - списък на оторизирани фирмени сервизи на територията на страната, с които разполага за изпълнение на обществената поръчка, по образец.
Участникът в процедурата следва да изпълни изисквания за качество, задължителни, минимални и специфични изисквания съгласно действащи норми, стандарти и добри практики, както следва: Производителят да има внедрена система за управление на качеството на ISO 9001:2008, еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с обхват производство на моторни превозни средства; Участникът да има внедрена система за управление на качеството на ISO 9001:2008, еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с обхват доставка и сервизно поддържане на моторни превозни средства; Участникът да е официален вносител или представител на фирмата производител на съответната марка за България. За удостоверяване на тези обстоятелства, участникът следва да представи: Сертификат ISO 9001:2008, еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството на името на производителя – заверен препис и превод на български, в срок на валидност не по-кратък от срока на валидност на офертата на участника; Сертификат ISO 9001:2008, еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството на името на участника с обхват доставка и сервизно обслужване на моторни превозни средства – заверен препис и превод на български, в срок на валидност не по - кратък от срока на валидност на офертата на участника; Декларация, че участникът е официален вносител или представител на фирмата производител на съответната марка за България.
Участникът трябва да онагледи визуално / да презентира автомобила, който предлага да бъде доставен за нуждите на КЗЛД, чрез образци, каталози, сертификати и/или фотографски снимки на автомобила, който се предлага да бъде доставен.
ВАЖНО!!! Участник, който не отговаря на някое от горните изисквания, ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 
Критерий за възлагане: „икономически най-изгодна оферта”
Показатели за оценка на офертите: Показателите за оценка на офертите са посочени в Методиката за определяне на Комплексна оценка, част от Документацията за възлагане на обществената поръчка.
Срок за получаване на офертите: Дo 17:00 часа на 22.05.2015 г.
Европейско финансиране: Не
Допълнителна информация:
Пълен достъп до документацията за участие в процедурата и информация относно Публичната покана е осигурен и се съдържа на официалната интернет страница на Комисия за защита на личните данни, в Раздел „Профил на купувача“, Подраздел „Публични покани - 2015“ – https://www.cpdp.bg/?p=element_view&aid=1610 и може да бъде изтеглена от там.
В „Профил на купувача“ Възложителят ще публикува и всички съобщения до участниците, както и разяснения по документацията за участие.
Офертите следва да бъдат изготвени и представени съгласно разпоредбите на чл. 101в от ЗОП и изискванията на Възложителя.
Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на 25.05.2015 г. от 11:00 часа в административната сграда на КЗЛД – заседателна зала.
Условие за сключване на договор с участника определен за Изпълнител е същият да представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“-“д“от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
 
РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА (включително): 22.05.2015 г.
Приложение:  Документация за възлагане на обществената поръчка с 13 броя приложения.

Файлове за сваляне

Публична покана
Документация (DOC)
Документация (PDF)
Проекто-договор (DOC)
Проекто-договор (PDF)
Съобщение до средствата за масово осведомяване
Протокол от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите
Договор с ПОРШЕ-БГ
Плащане по договора


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings