Български English Français
Начало » Практика » Задължителни предписания за периода 2008 - 2011 г. » Задължително предписание до Министерство на правосъдието и Агенция по вписванията

Задължително предписание до Министерство на правосъдието и Агенция по вписванията

  ДО
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
1040 София,
ул. "Славянска" № 1
  ДО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА 1309 София,
бул."Александър Стамболийски" 239

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДПИСАНИЕ
 
На основание чл. 10, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), по повод постъпили сигнали с вх. № е-11/08.01.2008 г., вх. № е-16/08.01.2008 г., вх. № е-26/10.01.2008 г., вх. № е-28/10.01.2008 г., вх. № е-30/10.01.2008 г., вх. № е-34/11.01.2008 г., вх. № 28/10.01.2008 г. и решение на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) от редовно заседание, проведено на 16.01.2008 г., Комисията за защита на личните данни дава следното задължително предписание на Министерството на правосъдието в качеството му на администратор на лични данни, съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗЗЛД и на Агенцията по вписванията в качеството й на обработващ лични данни, съгласно чл. 24 и § 1, т. 3 от ДР на ЗЗЛД:
Да бъде преустановено сканирането на документи за самоличност, находящи се във фирмените дела, водени във фирмените отделения на окръжните съдилища на територията на Република България, извършвано при снемането на електронен образ на прономерованите фирмени дела в търговския регистър.
Задължителното предписание следва да бъде изпълнено незабавно след неговото получаване, като Комисията за защита на личните данни да бъде уведомена за предприетите организационни и технически мерки относно изпълнението му.
В случай на неизпълнение, ще бъде наложено административно наказание по реда на Глава VIII от Закона за защита на личните данни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
В. Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла PDF
Изтегли файла DOC


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings