Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки - 2015 г. » Обществена поръчка № 01039-2015-0002 Усъвършенстване и разширяване на електронните услуги, предоставяни на бизнеса и гражданите от Комисията за защита на личните данни и интегрирането им с Единния портал за достъп до електронни административни услуги

Обществена поръчка № 01039-2015-0002
Усъвършенстване и разширяване на електронните услуги, предоставяни на бизнеса и гражданите от Комисията за защита на личните данни и интегрирането им с Единния портал за достъп до електронни административни услуги

Дата на откриване на процедурата: 10.02.2015 г.
Срок за получаване на оферти: до 17.00 ч. на 23.03.2015 г.

Файлове за сваляне

Решение за откриване на процедурата
Обявление за обществена поръчка
Документация за възлагане на обществена поръчка (PDF)
Документация за възлагане на обществена поръчка (DOC)
Становище на АОП
Съобщение до средствата за масово осведомяване
Протокол № 1 от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите
Протокол № 2 от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите
Съобщение за отваряне на ценовите оферти
Протокол № 3 от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка
Договор с „ТЕХНОЛОГИКА” ЕАД
Информация по чл.22б т.9 от ЗОП
Информация по чл.22б т.14 от ЗОП
Информация по чл.22б т.14 от ЗОП - окончателно плащане
Информация по чл.22б т.15 от ЗОП


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings