Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2014 г. » Становище на КЗЛД по приложението на ЗЗЛД във връзка с автоматизирана информационна система „Видеозаснемане на пътен контрол” в Министерство на вътрешните работи

Становище на КЗЛД по приложението на ЗЗЛД във връзка с автоматизирана информационна система „Видеозаснемане на пътен контрол” в Министерство на вътрешните работи

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
гр. София, 12 декември 2014 година

ОТНОСНО: Искане от Ивайло Кънов – директор на дирекция „Комуникационни и информационни системи“ към МВР, за становище на Комисията за защита на личните данни по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни във връзка с автоматизирана информационна система „Видеозаснемане на пътен контрол” в Министерство на вътрешните работи.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и Членове: Цанко Цолов и Цветелин Софрониев, на заседание, проведено на 12.12.2014 година, разгледа преписка във връзка с писмо с вх. № П-8999/11.12.2014 год. от Ивайло Кънов – директор на дирекция „Комуникационни и информационни системи“ към МВР, с което информира, че съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), министърът на вътрешните работи е издал заповед УРИ: 8121з-960/09.12.2014 год. за утвърждаване на Организационно – технологични правила за работа с автоматизирана информационна система „Видеозаснемане на пътен контрол“ (заповедта и правилата са приложени към искането). Във връзка с изложеното, директорът на дирекция „КИС“ на МВР се обръща към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), съобразно вменените със ЗЗЛД компетенции, за становище по представените документи.
 
ПРАВЕН АНАЛИЗ:
Действията по отношение обработването на видео информация от автоматизираната информационна система „Видеозаснемане на пътен контрол ” (АИС „ВПК”) за попаднали в обсега на средствата за заснемане: лица – служители на МВР, извършващи проверка за спазване на правилата за движение по пътищата; лица – обект на проверка за спазване на правилата за движение по пътищата, както и превозни средства – обект на проверка за спазване на правилата за движение по пътищата, представляват „Обработване на лични данни”, съгласно легалната дефиниция, посочена в § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД.
За да е законосъобразно обработването, следва да са налице условията на чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД. Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 6 от ЗЗЛД обработването на лични данни се допуска, ако е необходимо за упражняване на правомощия, предоставени със закон на администратора на лични данни.
В конкретната ситуация са относими разпоредбите на два специални закона, които предпоставят законосъобразността на обработването от страна на администратора на лични данни – министъра на вътрешните работи.
В чл. 25, ал. 1 от Закона за министерството на вътрешните работи (ЗМВР) е посочено, че за изпълнение на дейностите си органите на МВР могат да обработват лични данни. В чл. 26 от същия закон е допълнено, че при обработване на лични данни, свързани с дейностите по защита на националната сигурност, противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и провеждане на наказателното производство, органите на МВРмогат да не искат съгласието на физическото лице, могат да не информират физическото лице преди и по време на обработването на личните му данни, съхраняват данните в срокове, определени от администратора на личните данни и предоставят личните данни само на органите за защита на националната сигурност и обществения ред, на органите на съдебната власт за нуждите на конкретно наказателно производство, както и на чуждестранни полицейски органи по силата на международен договор, по който Република България е страна. Следователно, в тези законови разпоредби се съдържат текстове, които оправомощават администратора на лични данни да извършва посочените действия и без наличие на съгласието на физическите лица, обекти на видеозаснемане, но при спазване на определените срокове за съхранение на данните, както и допълнителното обработване чрез предоставяне само на изрично посочените в закона субекти.
От друга страна в чл. 91 от ЗМВР е разписано, чеполицейските органи могат да използват средства за явно наблюдение с цел превенция и противодействие на престъпления и други нарушения и опазване на обществения ред, както и контрол по спазване на правилата за движение по пътищата, управление на пътния трафик и подобряване безопасността на движение по пътищата. Предвидено е, че използването на средства за явно наблюдение се разгласява по подходящ начин, включително чрез поставяне на указателни табели, публикации в средствата за масово осведомяване и в интернет.Информацията от средствата за явно наблюдение може да се използва само за извършване на превантивна дейност и за разкриване на престъпления и други нарушения на обществения ред.Редът за използване на техническите средства за явно наблюдение се определя с правила, утвърдени от министъра на вътрешните работи. В изпълнение на тази законова разпоредба, администраторът на лични данни - министърът на вътрешните работи, със Заповед № 8121з-960/09.12.2014 год.е утвърдил Организационно – технологични правила за работа с автоматизираната информационна система „Видеозаснемане на пътен контрол“. В чл. 2 от правилата е определена целта за автоматизираното обработване на видеоинформация: превенция и разкриване на нарушения и престъпления, както и подобряване контрола за спазване на правилата за движение по пътищата.
Другият специален закон, който допуска възможността за извършване на контрол чрез средства за видеонаблюдение, е Законът за движението по пътищата (ЗДВП). Съгласно чл. 165, ал. 2, т. 7 от ЗДВП, при изпълнение на функциите си по този закон определените от министъра на вътрешните работи службиобозначават места за контрол по спазването на правилата за движение от всички участници в движението, като поставят пътни знаци и техника за видеонаблюдение.Контролът се осъществява само в обхвата на средствата за видеонаблюдение.
Също така при анализа на изложения казус следва да се вземат предвид и разпоредбите на чл. 23 от ЗЗЛД, съгласно които администраторът на лични данни (в случая министърът на вътрешните работи) следва да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване в съответствие с нормите на Наредба № 1 на КЗЛД от 30 януари 2013 година за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита. Това задължение е изпълнено чрез утвърждаване от администратора на лични данни - министъра на вътрешните работи на Организационно – технологични правила за работа с автоматизираната информационна система „Видеозаснемане на пътен контрол“.Снормите направилата са разписани конкретни и точно определени цели, основани на законовите правомощия на администратора. Конкретно са определени потребителите на тази информация, които имат пряк и непряк достъп. Начините на достъпване на системата (персонално – чрез потребителско име и парола). Сроковете за съхранение и съответно правила за заличаване на файловете с видео информация. Предвидени са технологични мерки за защита на данните.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 10, ал.1, т 4 от ЗЗЛД Комисията за защита на лични данни изразява следното
СТАНОВИЩЕ:
Администраторът на лични данни (Министърът на вътрешните работи) може да извършва обработване на лични данни чрез видео информация от автоматизираната информационна система „Видеозаснемане на пътен контрол ”.
В конкретната хипотеза предпоставка за допустимост на обработването е разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 6 от ЗЗЛД - обработването е необходимо за упражняване на правомощия, предоставени със закон на администратора на лични данни във връзка с чл. 25, чл. 26 и чл. 91 от ЗМВР , както и чл. 165, ал. 2, т. 7 от ЗДВП.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Становище на КЗЛД по приложението на ЗЗЛД във връзка с автоматизирана информационна система „Видеозаснемане на пътен контрол” в Министерство на вътрешните работи


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings