Български English Français
Начало » Практика » Задължителни предписания за 2014 г. » Задължително предписание от 26.11.2014 г. на „Саламандър-Д.А.С.” ООД в резултат на извършена последваща проверка

Задължително предписание от 26.11.2014 г. на „Саламандър-Д.А.С.” ООД в резултат на извършена последваща проверка

З А Д Ъ Л Ж И Т Е Л Н О
П Р Е Д П И С А Н И Е
 
На основание чл. 10, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), във връзка с извършена последваща проверка на „Саламандър – Д.А.С.” ООД, ЕИК: 831637953 приключила с Констативен акт № КА-620/20.11.2014 г. и Решение на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) прието на редовно заседание, проведено на 26.11.2014 г., КЗЛД издава задължително предписание на „Саламандър – Д. А. С.” ООД, в качеството му на администратор на лични данни, както следва:
1. Да се преустанови копирането на документи за самоличност при назначаването на служители на дружеството;
2. Да се унищожат обработваните до този момент копия на документи за самоличност, съхранявани към досиета на служителите;
3. Да бъде направена актуализация на регистрите, вписани в Регистъра по чл. 10, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД, както следва:
- да бъде заявено обработване на лични данни за целите на нов регистър „Видеонаблюдение”;
- в регистър „Персонал” да бъде обявено обработване на лични данни, касаещи здравето на служителите.
 
Задължителното предписание следва да бъде изпълнено в двуседмичен срок, считано от датата на съобщаването му, като за неговото изпълнение е необходимо писмено да се уведоми КЗЛД и да се предоставят доказателства относно изпълнението.
В случай, че задължителното предписание не бъде изпълнено в указания по-горе срок, ще бъдат предприети действия за налагане на административно наказание по реда на Глава VIII от ЗЗЛД.
ЧЛЕНОВЕ:
  Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/

Файлове за сваляне

Изтегли файла Задължително предписание от 26.11.2014 г. на „Саламандър-Д.А.С.” ООД в резултат на извършена последваща проверка


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings