Български English Français
Начало » Практика » Задължителни предписания за 2014 г. » Задължително предписание от 15.10.2014 г. на „Лев Инс” АД в резултат на извършена текуща проверка

Задължително предписание от 15.10.2014 г. на „Лев Инс” АД в резултат на извършена текуща проверка

З А Д Ъ Л Ж И Т Е Л Н О   П Р Е Д П И С А Н И Е
 
 
На основание чл. 10, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на личните данни, във връзка с извършена текуща проверка на Застрахователна компания „Лев Инс” АД, ЕИК 121130788, приключила с Констативен акт № КА 543/09.10.2014 г. и Решение на Комисията за защита на личните данни, прието на редовно заседание, проведено на 15.10.2014 г., Комисията за защита на личните данни издава задължително предписание на Застрахователна компания „Лев Инс” АД, в качеството му на администратор на лични данни, както следва:
1. Да заяви в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри на лични данни по чл. 10, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД, поддържан от КЗЛД:
· обработването на лични данни във връзка със сключването на договори с трети лица (регистър „Контрагенти”);
· обработването на лични данни във връзка с осъществяване на видеонаблюдение (регистър „Видеонаблюдение”).
2. Да се актуализира Инструкцията за защита на личните данни по чл. 23, ал. 4 от ЗЗЛД, в съответствие с актуализацията по т. 1.
3. Да се преустанови изискването на копие на документ за самоличност при назначаването на служители на дружеството.
4. Да се унищожат обработваните до този момент копия на документи за самоличност, съхранявани към досиета на служителите.
 
Задължителното предписание следва да бъде изпълнено в едномесечен срок, считано от датата на съобщаването му като за неговото изпълнение е необходимо писмено да се уведоми КЗЛД и да се предоставят доказателства относно изпълнението.
В случай, че задължителното предписание не бъде изпълнено в указания по-горе срок, ще бъдат предприети действия за налагане на административно наказание по реда на Глава VIII от Закона за защита на личните данни.
Съгласно чл. 38, ал. 6 от Закона за защита на личните данни, решението на Комисията за защита на личните данни подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от получаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Задължително предписание от 15.10.2014 г. на „Лев Инс” АД в резултат на извършена текуща проверка


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings