Български English Français
Начало » Практика » Задължителни предписания за 2014 г. » Задължително предписание от 26.11.2014 г. на Министъра на образованието и науката в качеството му на администратор на лични данни

Задължително предписание от 26.11.2014 г. на Министъра на образованието и науката в качеството му на администратор на лични данни

З А Д Ъ Л Ж И Т Е Л Н О
П Р Е Д П И С А Н И Е
 
На основание чл. 10, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на личните данни, във връзка с изразено становище и решение, прието на редовно заседание, проведено на 26.11.2014 г., Комисията за защита на личните данни издава задължително предписание на Министъра на образованието и науката, в качеството му на администратор на лични данни, както следва:
Да предприеме необходимите мерки за премахване, считано от следващата учебна година (2015/2016 г.), на ЕГН от съдържанието на личната ученическа карта, ученическата книжка и ученическата книжка за задочно обучение по смисъла на чл. 65-67 от Наредба № 4 за документите за системата на народната просвета.
Задължителното предписание следва да бъде изпълнено в срок от три месеца, считано от датата на съобщаването му като за неговото изпълнение е необходимо писмено да се уведоми Комисията за защита на личните данни и да се предоставят доказателства относно изпълнението.
В случай, че задължителното предписание не бъде изпълнено в указания по-горе срок, ще бъдат предприети действия за налагане на административно наказание по реда на Глава VIII от Закона за защита на личните данни.
ЧЛЕНОВЕ:
  Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/

Файлове за сваляне

Изтегли файла Задължително предписание от 26.11.2014 г. на Министъра на образованието и науката в качеството му на администратор на лични данни


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings