Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2014 г. » Становище на КЗЛД относно правната възможност да се предостави удостоверение за наследници без наличие на съдебно удостоверение

Становище на КЗЛД относно правната възможност да се предостави удостоверение за наследници без наличие на съдебно удостоверение

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
рег. № П - 7287/2014 г.
гр. София, 22.12.2014 г.
ОТНОСНО: Искане за становище от г-н Д.П. - кмет на община В.Т. относно правната възможност да се предостави удостоверение за наследници без наличие на съдебно удостоверение
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов и Цветелин Софрониев на заседание, проведено на 12.12.2014 г., разгледа искане за становище вх. № П - 7287/23.10.2014 г. от г-н Д.П. - кмет на община В.Т.
Искането за становище е във връзка с депозирана в Община В.Т. молба от Н.И.К., в качеството му на пълномощник на инж. Д.В. - управител на „В.К.Й.“ ООД - В.Т. Молбата за изразяване на становище е относно правната възможност, без наличие на съдебно удостоверение, община В.Т. да предостави лични данни на наследниците на починали длъжници на „В.К.Й.“ ООД - В.Т., на основание чл. 4, ал. 1, т.7 от Закона за защита на личните данни, във връзка с чл. 106, ал. 1, т. 3 от Закона за гражданската регистрация.
Към искането за становище са приложени:
1. копие от молба на Никола Иванов Н.И.К. с  рег. №  5300- 6003/13.10. 2014 г. - 1 лист
2. копие от пълномощно на Н.И.К., подписано от инж. Д.В. - управител на „В.К.Й.“ ООД - В.Т. - 1 лист
В приложената към искането за становище молба с рег. № 5300-6003/13.10.2014 г. от Н.И.К. до инж. Д.П. - кмет на община В.Т. е отправено искане на „В.К.Й.“ ООД да бъдат издадени удостоверения за наследници на починали длъжници дружеството. Сочи се, че желание на водоснабдителното дружество е да уреди отношенията с абонатите си, относно дължимите му, но неизплатени от тях суми за потребени услуги, по доброволен и извънсъдебен ред. Казва се, че за целта е необходимо на наследниците да бъдат изпратени покани за доброволно изпълнение. Сочи се също, че тъй като срещу починалите потребители няма образувани висящи съдебни производства, няма възможност към молба до кмета на община В.Т. да бъдат приложени съдебни удостоверения по смисъла на чл.186 от ГПК.
Гражданската регистрация включва съвкупност от данни за едно лице, които го отличават от другите лица в обществото и в семейството му в качеството на носител на субективни права, като име, гражданство, семейно положение, родство, постоянен адрес и др. Гражданската регистрация на физическите лица в Република България се основава на данните в актовете за тяхното гражданско състояние и на данните в други актове, посочени в закон.
Вписването в регистъра на населението се извършва в общините по постоянния адрес на физическите лица. В регистрите на актовете за гражданско състояние се вписват в населеното място, в което е настъпило събитието/събитията раждане, брак и смърт за всички лица, които към момента на настъпване на събитието са български граждани, и за лицата, които не са български граждани, но към момента на настъпване на събитието се намират на територията на Република България, като отговорността за гражданската регистрация на територията на конкретна община е на кмета на общината, съобразно разпоредбата на чл. 4, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР).
Съгласно чл. 22 от ЗГР регистърът на населението се подържа в електронен вид и формира Национална база данни „Население“. Регистърът на населението се състои от електронните лични регистрационни картони на всички физически лица по чл. 3, ал. 2. Регионална база данни „Население“ е част от регистъра на населението и се състои от електронните лични регистрационни картони на физическите лица с постоянен и/или настоящ адрес в областта. Локална база данни „Население“ е част от регистъра на населението и се състои от електронните лични регистрационни картони на физическите лица с постоянен и/или настоящ адрес в общината. В чл. 24 е разписано, че общинската администрация издава удостоверения въз основа на регистъра на населението.
Във всички случаи на осъществяване на действия по предоставяне на данни от регистрите на населението или от регистрите на актовете за гражданско състояние, същите съставляват действия по обработване на лични данни по смисъла на легалната дефиниция, посочена в § 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД, т.е. всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.
По смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД, „предоставяне на лични данни” са действия по цялостно или частично пренасяне на лични данни от един администратор към друг или към трето лице на територията на страната или извън нея и съставлява обработване на лични данни по смисъла на закона.
По отношение законосъобразните условия, при които се допуска обработването на лични данни, се прилагат разпоредбите на чл. 4 от ЗЗЛД, според който обработването на лични данни (в случая предоставянето на данни от локална база данни „Население“) се допуска, когато е налице поне едно от изчерпателно изброените и дадени алтернативно в закона условия за допустимост.
Достатъчно е наличието на поне едно от горепосочените и дадени алтернативно в закона основания, за да е налице допустимо и законосъобразно обработване на лични данни. Доказателствената тежест по отношение на наличие на едно от основанията за допустимост на обработването на лични данни е на субекта, искащ съответния обем информация, като преценката по отношение на неговото наличие за всеки един конкретен случай е на администратора предоставящ данните.
Субектът, искащ данните при подаване на искане за получаване на информация от регистрите за гражданско състояние, съставяни и съхранявани в общините, следва да представи пред администратора, предоставящ данните, надлежни доказателства с цел доказване на наличието на условието за допустимост за обработване на данните, на което се е позовал и което твърди, че е налично във всеки един отделен, конкретен случай.
В разглеждания случай не са приложени нито към искането да становище, нито към молбата до община В.Т. документи, от които да е видно, че определени лица са потребители на услугите на дружеството и че същите са длъжници.
Регистрите за гражданското състояние и регистъра на населението се създават и поддържат от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН), която е национална система за гражданска регистрация на физическите лица в Република България и източник на лични данни за тях (чл. 100-101 ЗГР).
Съгласно чл. 106, ал. 1 ЗГР данните от ЕСГРАОН се предоставят на:
1. българските и чуждестранните граждани, както и на лицата без гражданство, за които се отнасят, а също така и на трети лица, когато тези данни са от значение за възникване, съществуване, изменение или прекратяване на техни законни права и интереси;
2. държавни органи и институции съобразно законоустановените им правомощия;
3. български и чуждестранни юридически лица - въз основа на закон, акт на съдебната власт или разрешение на Комисията за защита на личните данни.
Предоставянето от страна на кмета на община В.Т. на информация, съдържаща лични данни би представлявало „Обработване на лични данни”, което се извършва чрез предоставяне на данните, съгласно легалната дефиниция, посочена в параграф 1, т1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД. Предоставянето на информация, съдържаща лични данни, от длъжностните лица по гражданското състояние, може да се извършва само при наличие на една от хипотезите, разписани в чл. 4 от ЗЗЛД и в съответствие с разпоредбите на чл. 106 от Закона за гражданската регистрация.
Закона за гражданската регистрация (ЗГР) се явява специален по отношение на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) при предоставяне на лични данни на трети лица. В тези случаи на администратора на лични данни следва да спазват разпоредбите на и чл.106, ал. 1от ЗГР, където са изброени лицата и условията, при които се предоставят данни от гражданската регистрация, съдържащи се в регистрите на населението.
По отношение законосъобразните условия, при които се допуска обработването на лични данни, се прилагат разпоредбите на чл. 4 от ЗЗЛД, според който обработването на лични данни е законосъобразно, когато е налице поне едно от изчерпателно изброените и дадени алтернативно условия за допустимост на обработването За да се приложи разпоредбата, обективирана в т .7 на ал. 1, чл. 4, в изложения казус администраторът, който иска да му бъдат предоставени от друг администратор лични данни на физически лица - наследници е длъжен да докаже наличието на свой законен интерес, пред който няма преимущество интересът на физическите лица, чиито данни се предоставят. Следва да се отбележи, че законният интерес представлява произтичаща от закон полза или изгода за позоваващия се на него.
Най - общо понятието „потребител“ може да се определи като страна по сделка, която придобива стоката или приема услугата за лично ползване или потребление. Отношенията между „В.К.Й.“ ООД - гр. В.Т., от една страна и потребителите на предоставяните водоснабдителни и канализационни услуги на територията, обслужвана от В и К оператора, от друга страна са гражданскоправни Гражданският процес е състезателен и субектите, участващи в него са равнопоставени. Освен това, обстоятелството, че дадени лица са наследници на едно лице, не означава, че те автоматично придобиват качеството на длъжници на кредиторите на своя наследодател. Следва да се имат предвид хипотезите, при които наследниците се отказват от наследство или приемат наследство по опис. При отказ от наследство наследникът се изключва от кръга на наследниците, а при приемането му по опис - наследникът, който е приел наследството по опис, отговаря само до размера на полученото наследство. При установяване на кръга от лицата, които имат право да наследят едно почнало лице, следва да се вземат предвид не само наследниците по закон, за които се издава удостоверение за наследници, но и наследниците по завещание. Следва да се има предвид, че наследници от първи ред приели наследство, изключват наследници от втори и следващ ред, а в едно удостоверение фигурират личните данни на всички наследници по закон и обработването им, че предоставяне би се явило без правно основание. Твърдението, че наследниците на дадено лице - потребител на услуги, предлагани от „В.К.Й.“ ООД са длъжници на дружеството е факт, който следва да бъде доказан.Такова доказване се осъществява по съдебен ред. При необходимост сезираният съд има правомощие да изиска необходимата му информация. В Гражданско - процесуалният кодекс е предвидена възможността за издаване на съдебно удостоверение в гражданския процес. Основният принцип в ГПК е, че официални документи и удостоверения се представят от страните (чл.186, изр.1 ГПК). Допустимо е и самият съд, пред които делото е висящо да ги изиска от съответното учреждение (чл.186, изр.2 предл. 1 ГПК) - в случая от конкретното длъжностно лице по гражданска регистрация. Ако сам не изиска съответните документи от компетентните органи, съдът може да снабди страната със съдебно удостоверение, въз основа на което тя да се снабди със съответните официални документи и удостоверения (чл. 186, изр. 2 предл. 2 от ГПК).
Предвид горното предоставянето на информация, съдържаща лични данни, от длъжностните лица по гражданското състояние, може да се извършва само при наличие на една от хипотезите разписани в чл. 4 от ЗЗЛД и в съответствие с разпоредбите на чл. 106 от Закона за гражданската регистрация. В конкретният случай данни за наследници на починали лица, с цел събиране на вземания, могат да се предоставят при наличие на съдебно удостоверение по чл. 186 от ГПК.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 10, ал. 1 т. 4 от ЗЗЛД Комисията за защита на личните данни изразява следното:
СТАНОВИЩЕ
Кметът на община В.Т., в качеството му на длъжностно лице по гражданско състояние, не може да предостави удостоверения за наследници на „В.К.Й.“ ООД - В.Т. без наличие на съдебно удостоверение.Твърдението, че наследниците по закон, фигуриращи в удостоверението за наследници на дадено лице - потребител на услуги, предлагани от „В.К.Й.“ ООД, са длъжници на дружеството е факт, който подлежи на доказване и в тежест на лицето, което твърди това обстоятелство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Становище на КЗЛД относно правната възможност да се предостави удостоверение за наследници без наличие на съдебно удостоверение


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings