Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2014 г. » Становище на КЗЛД относно отразяване на определена информация в регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри на лични данни, поддържан от КЗЛД

Становище на КЗЛД относно отразяване на определена информация в регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри на лични данни, поддържан от КЗЛД

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
рег. № П - 7788/2014 г.
гр. София, 22.12.2014 г.

ОТНОСНО: Искане за становище от „БТК“ ЕАД по повод отразяване на определена информация в регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри на лични данни, поддържан от КЗЛД
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев и Мария Матева на заседание, проведено на 17.12.2014 г., разгледа искане за становище вх. № П - 7788/10.11.2014 г. от г-жа Боряна Иванова - пълномощник на „БТК“ ЕАД. В искането за становище е посочено, че във връзка с изпълнение на нормативните задължения, произтичащи от Закона за електронните съобщения, Методиката за определяне на цените на ценовите пакети на универсалната услуга, приета с Постановление № 254 от 23.10.2008 г. и Наредба № 6 от 13.03.2008 г. за универсалната услуга по Закона за електронните съобщения, „БТК“ ЕАД (БТК) предлага специални ценови пакети на универсалната услуга на хора с увреждания, със специални социални нужди и с ниски доходи, за които административните органи са издали съответен документ. Сочи се също, че условията и редът за предоставяне на услугите, част от обхвата на универсалната услуга се уреждат също от Директива 2002/22/ ЕО от 07.03.2002 г. и Директива 2009/136/ЕО от 25.11.2009 г.
В искането е посочено, че в чл. 16, раздел четвърти от Наредба № 6 от 13.03.2008 г. за универсална услуга по Закона за електронните съобщения са определени специалните мерки, които следва да се предприемат от БТК по отношение на предоставянето на услугата на хора с увреждания. Сочи се, че в т. 6 е разписано задължението на предприятия, предоставящи универсална услуга да предлага цени и ценови пакети на универсалната услуга, определени в съответствие с Методиката по чл. 195 от Закона за електронните съобщения. Посочено е, че съгласно чл. 3, т. 5 от Методиката за определяне на цените на ценовите пакети на универсалната услуга, предприятията, предоставящи универсална услуга определят като достъпни цените за: „5. ценови пакет за хора с ниски доходи“. Казва се, че съгласно чл. 13, ал. 2 от Методиката предоставянето на специфични цени и ценови пакети от страна на БТК на лицата с ниски доходи е предпоставено от наличието на издаден официален документ, удостоверяващ ниските доходи на клиента. Сочи се, че БТК няма право да предоставя универсалната услуга при тези условия на неправоимащи, защото изпада в ситуация на предоставяне на услуга под нивото на направените разходи, а това се санкционира от Комисията за регулиране на съобщенията.
Казва се, че изложеното по - горе обуславя задължението на БТК да провери наличието на предпоставките за предоставяне на специфични цени и ценови пакети на правоимащите, а именно: налице ли е валиден официален документ в полза на клиента, удостоверяващ ниски доходи. Сочи се, че поради това е необходимо правоимащият да представи такъв документ в търговският обект на компанията в момента на сключване на договор за предоставяне на универсална услуга. Казва се още, че преференциалният план се предоставя на правоимащия за периода на действие на документа, удостоверяващ специалните му социални нужди и/или ниски доходи.
Казва се, че БТК не събира и не съхранява копия на документи, удостоверяващи ниски доходи на лицата.
В искането е посочено, че описаното по - горе обуславя необходимостта на БТК да отбелязва в електронния си регистър „Клиентски данни електронни съобщителни услуги“ следните обстоятелства:
1. номер на документ, удостоверяващ ниски доходи и дата на издаване;
2. издател на документа;
3. срок на валидност на документа.
Казва се,че за целите на изпълнение на изложените нормативни задължение за специални ценови пакети на универсалната услуга на хора с увреждания, със специални социални нужди и с ниски доходи, с настоящето искане се отправя молба към Комисията за становище относно допустимост на горните отбелязвания в електронен регистър „ Клиентски данни електронни съобщителни услуги“ на БТК при съобразяване със следните обстоятелства:
- „Целите на това отбелязване не се отличават от целите, за които БТК събира и обработва данни за регистър „Клинети“ след регистрирането си като администратор на лични данни;
- Индивидуалният договор на всеки правоимащ съдържа изричен текст-съгласие за предоставяне на лични данни: „С подписване на настоящото Заявление/договор, потребителят се счита за информиран, че част от данните, които предоставя или е предоставил, са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. Потребителят се съгласява, че БТК ЕАД може да събира и обработва, както и да предоставя тези лични данни, в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство, с оглед на предоставяне на услугата по настоящия договор, например за целите на събиране на дължимите от потребителя суми към БТК ЕАД. Потребителят предоставя личните си данни доброволно и дава съгласие, за да бъдат реализирани правата и задълженията му по договора, БТК ЕАД да ги предоставя на компетентни държавни органи и институции в предвидените от закона случаи, както и да ги предоставя на трети лица, в това число банки, кредитни бюра и агенции за събиране на вземания, БТК ЕАД, дистрибуторите на услуги на БТК ЕАД, включително партньорските дистрибуторски мрежи, когато това е необходимо за осигуряване на обслужването и реализиране на правата и интересите на потребителя, както и когато това е необходимо за реализиране правата и интересите на БТК ЕАД, включително с цел събиране на неизплатени задължения по договора. БТК ЕАД не носи отговорност за точността и верността на информацията, предоставена от кредитни или други институции за извършване на кредитна оценка.“;
- По отношение на добросъвестните лица, имащи право на преференциални условия за ползване на електронни съобщителни услуги, отбелязването от страна на БТК на посочените данни ще има единствено положителен ефект, доколкото информацията отразява представените от абоната обстоятелства и служи да гарантира правото му на специфични цени и ценови пакети на универсалната услуга за срока на валидност на документа, удостоверяващ ниски доходи;
- Информацията за наличието на ниски доходи, издателя на документа, удостоверяващ ги и срока на валидност не се предвижда да се предоставя на трети лица по никакъв повод - тази информация ще се обработва единствено от БТК и то за целите на предоставяне на специфичен ценови пакет на универсалната услуга;
- Информацията ще се заличава непосредствено след момента на изтичане на срока на валидност на документа, удостоверяващ ниски доходи на лицето, с което за клиента отпада основанието да ползва специфичен ценови пакет на универсалната услуга“
 
„БТК“ ЕАД е администратор на лични данни по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). При извършване на служебна справка в Регистъра се установява, че дружеството има подадено заявление за вписване в Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри на лични данни, поддържан от КЗЛД на основание чл.10, ал.1,т. 2 от ЗЗЛД с вх. №1025543 и е вписано в регистъра с уникален идентификационен номер 14414.
Съгласно цитираната в искането за становище методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга, приета с ПМС № 254 от 23.10.2008 г. е посочено, че хора с ниски доходи са лицата, които ползват различни социални помощи към момента на подаване на искане за ползването на универсална услуга. В чл. 13, ал. 1 от Методиката е посочено, че цената на ценовия пакет за хора с ниски доходи е по ниска от сумата от стойността на същите услуги, предлагани извън пакета, до 75 на сто. В ал. 2 на чл. 13 е посочено, че този ценови пакет се предоставя само на лица, които представят на предприятието, предоставящо универсална услуга официален документ, доказващ, че са с ниски доходи. За такъв документ се считат индивидуалните административни актове, издавани на лица, които имат право на месечно социално подпомагане, от Агенцията за социално подпомагане, както и актове на други органи, компетентни да издават официален документ, доказващ, че едно лице е с ниски доходи. При изменение на законодателството за такъв документ ще се счита всеки документ, издаван от държавно ведомство, което има същите или сходни правомощия с Агенцията за социално подпомагане.
На официалната електронна страница на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД на адрес: www.vivacom.bg са публикувани „Общи условия на договора между БТК АД и абонатите на услуги предоставяни чрез обществената далекосъобщителна фиксирана мрежа на дружеството“. В т.11.2.1 на тези Общи условия е посочено, че абонатът - физическо лице се идентифицира по следния начин:
- физически лица български граждани или чуждестранни граждани продължително или постоянно пребиваващи в РБ - с валиден документ за самоличност с вписани: име, ЕГН, или личен номер, постоянен адрес на територията на Република България
- за физически лица, граждани на държава членка на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство - с удостоверение за пребиваване или карта за пребиваване.
- за всички други  физически лица чуждестранни граждани, извън горните хипотези с валиден паспорт, съдържащ име, номер на паспорта , институция която го е издала и дата на раждане на лицето.
В т. 11.2.5 е посочено, че при сключване на индивидуалния договор, при необходимост, БТК може да изисква от Абоната, документи, издадени от компетентни органи във връзка с ползване на определени право, удостоверения за обстоятелства, когато това се налага от характера на ползваната услуга, както и други документи във връзка с предоставяните услуги, включително за извършване на кредитна оценка и за нуждите на разплащането .
В т. 23, б. „в“ от Общите условия е посочено, че БТК предоставя специални ценови пакети за хора с ниски доходи. В т. 23.3 е посочено, че ценовият пакет по т. 23, б.“в“ се предоставя „. За такъв документ се считат индивидуалните административни актове, издавани на лица, които имат право на месечно социално подпомагане от Агенцията за социално подпомагане, както и актове на други органи, които имат компетентност да издават официален документ, доказващ, че едно лице е с ниски доходи. При изменение на законодателството за такъв документ се счита всеки документ, издаван от държавно ведомство, което има същите или сходни правомощия с Агенцията за социално подпомагане.
Предоставянето на исканата информация от физически лица на „БТК“ ЕАД и използването й от дружеството би представлявало „Обработване на лични данни”, чрез предоставянето им, съгласно легалната дефиниция, посочена в § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД.
Обработването на лични данни, чрез предоставянето им следва да се извършва в съответствие с принципите на законосъобразност, целесъобразност и пропорционалност. Във всеки конкретен случай обемът на предоставените данни винаги следва да е съобразен с целта, за която същите се искат, т.е. с принципа на целесъобразност. Предоставянето на информация следва също така да е законосъобразно, а самата информация пропорционална, т.е свързана и ненадхвърляща целите, за които се обработва.
Всеки администратор на лични данни е длъжен да обработва личните данни законосъобразно, при спазване разпоредбите на ЗЗЛД, като в чл. 4, ал. 1 от закона е определено само в кои случаи е допустимо обработване на личните данни на физическите лица. В изложеният казус могат да намерят приложение разпоредбите на чл. 4, ал. 1 т. 3 и т. 7 от ЗЗЛД.
След като „БТК“ ЕАД събира или ще събира такава информация (номер на документ, удостоверяващ ниски доходи и дата на издаване; издател на документа и срок на валидност) то същата следва да се заяви в поддържаният от КЗЛД регистър на администраторите на лични данни и водените от тях регистри на лични данни. Всеки администратор има задължение да заявява и подържа актуална информация относно обработваните от него лични данни. Предвид това, че информацията от този документ, доказващ ниски доходи, ще доведе до обработване на лични данни относно икономическата идентичност на дадено лице, то в индивидуалните договори на тези лица следа да залегнат следните тестове , посочени като аргументи от дружеството за  необходимостта от обработване на информацията, касаеща ниски доходи - „Информацията за наличието на ниски доходи, издателя на документа, удостоверяващ ги и срока на валидност не се предвижда да се предоставя на трети лица по никакъв повод - тази информация ще се обработва единствено от БТК и то за целите на предоставяне на специфичен ценови пакет на универсалната услуга;
Информацията ще се заличава непосредствено след момента на изтичане на срока на валидност на документа, удостоверяващ ниски доходи на лицето, с което за клиента отпада основанието да ползва специфичен ценови пакет на универсалната услуга“.
С оглед на гореизложеното и на основание чл.10, ал.1, т.4 от ЗЗЛД, Комисията за защита на личните данни изразява следното
СТАНОВИЩЕ:
След като „БТК“ ЕАД обработва посочената информация - номер на документ, удостоверяващ ниски доходи, дата на издаване; издател на документа и срок на валидност, то същата следва да се заяви в поддържаният от КЗЛД регистър на администраторите на лични данни и водените от тях регистри на лични данни.
В индивидуалните договори на лицата, които искат да използават специалните пакети, предвидени за лица с ниски доходитрябва да залегнат следните текстове, посочени като аргументи от дружество за необходимостта от обработване на тази информация - „Информацията за наличието на ниски доходи, издателя на документа, удостоверяващ ги и срока на валидност не се предвижда да се предоставя на трети лица по никакъв повод - тази информация ще се обработва единствено от БТК и то за целите на предоставяне на специфичен ценови пакет на универсалната услуга;
Информацията ще се заличава непосредствено след момента на изтичане на срока на валидност на документа, удостоверяващ ниски доходи на лицето, с което за клиента отпада основанието да  ползва специфичен ценови пакет на универсалната услуга“
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Становище на КЗЛД относно отразяване на определена информация в регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри на лични данни, поддържан от КЗЛД


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings