Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2014 г. » Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи обработване на лични данни на собственици/наследници на земеделски земи

Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи обработване на лични данни на собственици/наследници на земеделски земи

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
с рег. № С - 487/2014 г.
гр. София, 14.11.2014 г.

ОТНОСНО: Искане с вх. № С - 487 от 15.09.2014 год. от Г.Т.З. - Изпълнителен директор на „Мини Марица-изток" ЕАД гр. Раднево, по въпроси, касаещи обработване на лични данни на собственици/наследници на земеделски земи, находящи се в землищата на общини Раднево, Гълъбово, Нова Загора, попадащи в концесионната площ, предоставена на дружеството с решение № 655 от 13 юли 2005 г. на МС на РБ.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Членове: Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 12.11.2014 г., разгледа преписка с вх. № С - 487 от 15.09.2014 год. от Г.Т.З. - Изпълнителен директор на „Мини Марица-изток" ЕАД гр. Раднево. Поставеният от него въпрос е във връзка с обработване на лични данни на собственици/наследници на земеделски земи, находящи се в землищата на общини Раднево, Гълъбово, Нова Загора, попадащи в концесионната площ, предоставена на дружеството с решение № 655 от 13 юли 2005 г. на МС на РБ.
Г-н Г.Т.З. информира КЗЛД, че "Мини Марица-Изток" ЕАД, гр. Раднево е титуляр на концесия за добив на твърди горива - лигнитни въглища от находище „Източномаришки въглищен басейн", попадащо на територията на общини Раднево и Гълъбово, област Стара Загора, община Нова Загора, област Сливен. Концесията е предоставена с Решение № 655 от 13 юли 2005 г. на Министерския съвет на Република България, обнародвано в ДВ бр. 61 от 26.07.2005 г.
„Източномаришкото въглищно находище" с площ 209 309 дка е регистрирано с Акт за изключителна държавна собственост № 559/20.07.1999 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. То е най-голямото в страната и в него са съсредоточени над 2 млрд. тона лигнитни въглища. Чрез преработката им се произвежда около 45% от електроенергията в страната.
Минно-геоложките и минно-техническите условия на залягане на въглищните пластове в „Източномаришкото въглищно находище" предопределят разработването и усвояването му да става по открит способ, чрез последователното отнемане на покриващите ги хумусен и глинести почвени слоеве. Ето защо при експлоатацията на находището, което се осъществява от рудниците: „Трояново-1", „Трояново-север" и „Трояново-3" по разработени и одобрени проекти, ежегодно се усвояват значителни площи земеделски и горски земи, които в последствие се рекултивират и предават в съответния поземлен фонд.
С цел осъществяване на основната дейност на дружеството, г-н Г.Т.З. уведомява КЗЛД, че отдел „Екология и недвижима собственост" извършва проучване на собствениците на земеделските земи, попадащи пред фронта на дейност на рудниците, за уреждане на взаимоотношенията по доброволен принцип. Предвид факта, че по-голямата част от недвижимите имоти са със земеделски статут, основен източник на информация са Общинските служби по земеделие. Друг източник на информация относно точните адреси и имена са регистрите на населението, които се водят на местно ниво от общинските администрации. Същите, обаче отказват да предоставят данни за собствениците на недвижимите имоти, като се позовават на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
В изпълнение на нормативните изисквания, личните данните, които са необходими за изготвяне на предложение за сключване на договор за покупко-продажба, се съхраняват в дружеството, което е администратор на лични данни, съгласно всички изисквания на ЗЗЛД. Същите се използват само и единствено за предназначението, за което се изискват и не се предоставят на трети лица и/или организации. Също така, дружеството е възприело политика по взаимно договаряне на условията по сключването на сделка, работи се само на доброволен принцип, а в момента се подготвя стратегия за придобиване на имоти, която ще включва и социален подход, насочен към съдействие на собствениците при отриването на алтернативни имоти и подпомагането им в процеса на преместване. Оценяването на поземлените имоти, се извършва от независим лицензиран оценител, съгласно изискванията на Закона за държавната собственост. „Мини Марица-изток" ЕАД гр. Раднево полага всички възможни мерки за запазване на законните права и интереси на собствениците на поземлените имоти.
Едва при непостигане на съгласие със собствениците, дружеството има право да поиска от министъра на икономиката и енергетиката отчуждаване на поземлени имоти, за осъществяване на въгледобив от дружеството, концесионер.
В този смисъл, г-н Г.Т.З. счита, че държавната администрация, следва да съдейства за осъществяване дейността на дружеството и да предоставя информация за имената и адресите на собствениците/ наследниците на поземлени имоти, попадащи в концесионната площ. Не на последно място, г-н Г.Т.З., моли КЗЛД да има предвид, че с Решение № 755/21.09.2004 г. на Министерски съвет рудник „Трояново-1", рудник „Трояново-север" и рудник „Трояново-3" при „Мини Марица-изток" ЕАД са утвърдени като стратегически обекти от национално значение в енергетиката.
Осигуряването на нормалната и безпрепятствена дейност на най-голямото въгледобивно предприятие в Република България е от съществено значение за енергийната независимост на страната. В този смисъл г-н Г.Т.З. счита, че обработването на личните данни на собствениците/наследниците на имоти от дружеството, е допустимо, т.к. е налице изпълнено условие по чл. 4, ал. 1, т. 5 от ЗЗЛД, а именно: обработването е необходимо за изпълнението на задача в обществен интерес.
Във връзка с изложеното, г-н Г.Т.З. се обръща към КЗЛД за становище следва ли компетентните държавни или общински органи да предоставят лични данни, за имената, адресите, наследниците /ако е относимо/ на собствениците на поземлени имоти, попадащи в концесионната площ, на „Мини Марица-изток" ЕАД гр. Раднево.
Към искането от страна на „Мини Марица-изток" ЕАД гр. Раднево са приложени следните документи:
1. Решение № 655 от 13 юли 2005 г. на МС на РБ;
2. Схема на разпределение на концесията по общини;
3. Решение № 755/21.09.2004 г. на МС на РБ за утвърждаване на стратегически обекти.
Правен анализ:
„Мини Марица-изток” ЕАД е дружество със 100% държавно имущество и с едностепенна система на управление. Дружеството е образувано със заповед номер 84/10.06.1993 г. на председателя на Комитета по енергетика, като новоучреденото дружество приема активите и пасивите на: Рудник „Трояново-1” ООД, Рудник „Трояново-север” ООД и Рудник „Трояново-3” ООД. Регистрирано е с решение номер 2773/07.07.1993 г. на Окръжен съд – Стара Загора, по фирмено дело 2444/1993 г.     
Дружеството "Мини Марица-Изток" ЕАД е вписано в електронния регистър на администраторите на лични данни към КЗЛД под № 30481.
От нормативна гледна точка предоставянето от един администратор (държавни или общински органи) на друг администратор (в случая „Мини Марица-изток" ЕАД гр. Раднево) на лични данни на физически лица, собственици на земеделските земи, , попадащи в обхвата на територията на „Източномаришкото въглищно находище, представлява "Обработване на личните данни", което се извършва чрез предоставяне на данните, съгласно легалната дефиниция, посочена в § 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Това е "...всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като ... разкриване чрез предаване … предоставяне".
Законът за енергетиката (ЗЕ) е специалният закон, който урежда обществените отношения, свързани с осъществяването на дейностите по производство, внос и износ, пренос, разпределение на електрическа и топлинна енергия и природен газ, пренос на нефт и нефтопродукти по тръбопроводи, търговия с електрическа и топлинна енергия и природен газ, както и правомощията на държавните органи по определянето на енергийната политика, регулирането и контрола.
В ЗЕ е разписан принципът на доброволното отстъпване на собствеността в полза на концесионера. Според чл. 63 а от ЗЕ, концесионерът за добив на подземни богатства може да предложи на собствениците и титулярите на други вещни права сключване на договор, по силата на който то да придобие правото на собственост или друг вид вещно право върху недвижимите имоти, включени в концесионната площ.
До отчуждаване се стига, когато несключването на договора е резултат от:
- отказ (който може да бъде и мълчалив, ако собственикът не отговори на предложението в определения срок); 
или
- невъзможност за изпълнение на действията по сключване на договор, която се дължи на причини, непреодолими от енергийното предприятие. Най-често такава пречка може да бъде свързана с установяването на адреса на собственика на имота. В тази хипотеза може да се приложи по правилото на чл. 63 а, ал. 2 от ЗЕ, което гласи, че „Когато концесионерът не може да установи или да открие титулярите на права върху земята или техните адреси, той има право да поиска съдействие от министъра на икономиката и енергетиката. При поискано съдействие министърът е длъжен да изиска необходимата информация от компетентните държавни или общински органи, които нямат право да откажат предоставянето й“.
От изложената в писмото на изпълнителния директор на „Мини Марица-изток” ЕАД информация става ясно, че в конкретния случай дружеството е предприело именно действия по водене на преговори за доброволно отстъпване на собствеността от собствениците, чиито имоти попадат в обхвата на работа на рудниците в територията на „Източномаришкото въглищно находище“.
Във връзка с така направения нормативен анализ и с оглед осигуряването на нормалната и безпрепятствена дейност на най-голямото въгледобивно предприятие в Република България („Мини Марица-изток” ЕАД) и при невъзможност от страна на концесионера да установи или открие титулярите на права върху земята или техните адреси, то следва „Мини Марица-изток” ЕАД да приложи правилата, разписани в чл. 63 а от ЗЕ.
 
Във връзка с горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на лични данни изразява следното
СТАНОВИЩЕ:
На основание чл. 63 а, ал. 2 от Закона за енергетиката "Мини Марица-Изток" ЕАД, в качеството на титуляр на концесия за добив на твърди горива - лигнитни въглища от находище „Източномаришки въглищен басейн", следва да поиска съдействие от министъра на икономиката и енергетиката за предоставяне на необходимата информация от компетентните държавни или общински органи, които нямат право да откажат предоставянето й.
ЧЛЕНОВЕ:
  Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/

Файлове за сваляне

Изтегли файла Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи обработване на лични данни на собственици/наследници на земеделски земи


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings