Български English Français
Начало » Практика » Задължителни предписания за периода 2008 - 2011 г. » Задължително предписание до Столичен общински съвет

Задължително предписание до Столичен общински съвет

  До
Столичен общински съвет
гр. София 1000
ул. Московска № 33

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДПИСАНИЕ
 
Комисията за защита на личните данни, на редовно заседание, проведено на 22 април 2008 г., в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев; Мария Матева и Веселин Целков, на основание чл.10, ал.1, т.5 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и като взе предвид, че:
І. В публикация на в. Монитор от 07.04.2008 г. със заглавие “ЕГН-та на показ върху таблата на колите” се посочва, че решение на Столичен общински съвет принуждава гражданите да излагат личните си данни върху таблата на колите си, за да не плащат такса при паркиране в район с режим на паркиране “синя зона”. В статията се твърди, че живеещите в центъра на столицата масово излагат на показ личните си данни, като за причина се сочи “общинско решение”, с което живеещите в района на “синя зона” са освободени от такса за престой, стига да поставят копие на личната си карта и свидетелство за регистрация на видно място на таблото на автомобила си.
С писма изх. № 1021 и 1022 от 07.04.2008 г., във връзка с правомощията по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на личните данни, Комисията е изискала становище от г-н Николай Александров – изпълнителен директор на “Паркинги и гаражи” ЕАД и от г-н Андрей Иванов – председател на Столичен общински съвет.
В рамките на указания в писмото срок, в Комисията за защита на личните е получено становище на г-н Николай Александров – изпълнителен директор на “Паркинги и гаражи” ЕАД, заедно с копия от документи, относими към настоящия случай.
Председателят на Столичния общински съвет не изразява становище и не представя доказателства.
В становището на г-н Александров - изпълнителен директор на “Паркинги и гаражи” се твърди, че съгласно чл. 47, т. 1 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична община (наредбата), приета с Решение № 332 по протокол № 48 от 2005 г., последно изменена с Решение № 82 по протокол № 7 от 2008 г. на Столичен общински съвет, не се допуска в „синя зона” паркиране на автомобил, без да е поставен от водача на видно място валиден талон, трайно и отчетливо попълнен или перфориран от контрольор с всички задължителни отбелязвания или без да е изпратено SMS съобщение с ДК № на автомобила на номер, валиден за всички мобилни оператори. Твърди се, че в наредбата не е предвидено право на преференциално паркиране за граждани по местоживеене без заплащане във времето на действие на режима “синя зона” – от 08.30 до 18.30 часа в делнични дни и в тази връзка Столична община не е задължена да осигурява безплатно места за паркиране на ППС върху публична общинска собственост в режим на безплатно паркиране, с изключение на тези по чл. 51, 52 и 53 от наредбата. Господин Александров сочи, че по изключение се допуска компромисно паркиране, без заплащане, при посочени в становището случаи и поставено зад предното стъкло на автомобила копие от регистрационния талон на МПС, от което да се виждат ясно марката и регистрационния номер на автомобила и адреса на собственика (ползвателя, ако е случай на наличие на лизингов договор). Адресът на собственика следва да съвпада с мястото на паркирането.
Към становището е приложено писмо с рег. индекс 9311 – 587/13.06.2007 г. на Кмета на Столична община до председателя на Столичен общински съвет, по повод постъпило питане. В писмото се твърди, че гражданите са уведомени от “Паркинги и гаражи” ЕАД, че за да паркират по местоживеене в “синя зона”, е необходимо да поставят зад предното стъкло на автомобила и ксерокопие от гърба на талона на автомобила с наличната информация по т. С 2.3. от големия талон, отнасяща се до адреса му. Относно личните данни, съдържащи се на тази страница на талона (ЕГН и име) – е препоръчително те да бъдат заличени.
Комисията установява, че в писмото и в становището не се сочат доказателства в подкрепа на твърденията, че гражданите са уведомени от “Паркинги и гаражи” ЕАД за условията, които допускат по изключение преференциални условия за паркиране по местоживеене в район на паркиране “синя зона”.
В писмо с рег. индекс 9311 – 587/13.06.2007 г. на Кмета на Столична община се споделят намерения за трайно решаване на въпроса за паркиране в “синя зона” на гражданите, които живеят в нейните граници, като се възнамерява в срок до 30.09.2007 г. да се предложат изменения на наредбата.
От полученото становище, както и с оглед липсата на отговор от г-н Андрей Иванов – председател на Столичен общински съвет, не може да се почерпи информация и доказателства, които да са в подкрепа на това, дали подобно предложение е разглеждано от Столичния общински съвет и ако е разглеждано – какви са резултатите.
Към становището са приложени отговори по повод жалби на граждани (изх. № 460/14.03.2008 г. и № 517 от 2008 г.), като отговорите са формулирани в духа на полученото становище.
 
         ІІ. Съгласно чл. 14 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Столична община е юридическо лице. В съответствие с нормата на чл. 3, ал. 1 от Закона за защита на личните данни тя се явява и администратор на лични данни.
         “Паркинги и гаражи” ЕАД също е администратор на лични данни и притежава Удостоверение № 423 от 05.05.2004 г., като са заявени три регистъра.
Обществено известно е, че физическите лица, за да ползват безплатно паркиране в район с режим на паркиране “синя зона”, в който е и адресната им регистрация, излагат на показ документи, съдържащи лични данни. Това обстоятелство не се оспорва и от изпълнителния директор на “Паркинги и гаражи” ЕАД, както и не е оспорено от председателя на Столичния общински съвет предвид липсата на негово становище, каквото той е могъл да представи.
В приложеното към становището писмо № 9311 – 587/13.06.2007 г. на Кмета на Столична община се казва, че за да паркират по местоживеене в “синя зона”, е необходимо, физическите лица да поставят зад предното стъкло на автомобила и ксерокопие от гърба на талона на автомобила с наличната информация по т. С 2.3. от големия талон, отнасяща се до адреса му.
Комисията приема, че поради липса на ясни правила за паркиране в район “синя зона” от собственици (ползватели) на автомобили, живеещи в такъв район, както и липса на информация за изискванията за паркиране, физическите лица са поставени в по-слабата позиция с оглед сериозните санкции, които се предвиждат при установяване от длъжностните лица на “Паркинги и гаражи” ЕАД на неправилно паркиране, което от своя страна принуждава физическите лица да излагат документи с лични данни на видно място.
 
Издава задължително предписание на Столичен общински съвет, както следва:
 
         Да бъде регламентиран в Наредбата за организация на движението на територията на Столична община (приета с Решение № 332 по протокол № 48 от 2005 г., последно изменена с Решение № 82 по протокол № 7 от 2008 г. на Столичен общински съвет) или в друг акт, режима на паркиране на моторни превозни средства от собственици (ползватели) в райони с режим на паркиране “синя зона”, съвпадащи с адресната регистрация на собствениците (ползвателите), като правилата бъдат съобразени с изискванията на Закона за защита на личните данни. Правилата за паркиране да бъдат публично оповестени.
 
         Задължителното предписание следва да бъде изпълнено в едномесечен срок след неговото получаване, като Комисията за защита на личните данни да бъде уведомена за предприетите организационни и технически мерки относно изпълнението му.
 
 
В случай на неизпълнение, ще бъде наложено административно наказание по реда на Глава VІІІ от Закона за защита на личните данни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings