Начало » Профил на купувача » Публични покани - 2014 г. » Обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Извънгаранционно абонаментно обслужване на автомобили, собственост на Комисията за защита на личните данни и доставка на авточасти”

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Извънгаранционно абонаментно обслужване на автомобили, собственост на Комисията за защита на личните данни и доставка на авточасти”

П У Б Л И Ч Н А   П О К А Н А
                                           за представяне на оферти
 по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП)
 
Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчки под
                                                    ID № 9037383/12.12.2014 г.
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание Заповед № РД-14-438/12.12.2014 г. на Председателя на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД/Комисията) и съгласно разпоредбите на Глава осма „а”, чл. 101a и следващите от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви каним да представите Вашите оферти, които съдържат Техническо и Ценовопредложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет„Извънгаранционно абонаментно обслужване на автомобили, собственост на Комисията за защита на личните данни и доставка на авточасти”.
 
 
РАЗДЕЛ І. ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител: Комисия за защита на личните данни
Адрес: Бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Град: София - 1592
Лицe за контакт: г-н Илия Шиляшки
Телефон:  02/ 9153516
E-mail: kzld@cpdp.bg
Факс: 02/ 9153525
Интернет адрес/и на възложителя: https://www.cpdp.bg
Адрес на Профил на купувача:https://www.cpdp.bg/?p=rubric&aid=34
 
РАЗДЕЛ ІІ
Обект на поръчката: Услуга
 
Кратко описание:Извънгаранционно абонаментно обслужване на автомобили, собственост на Комисията за защита на личните данни и доставка на авточасти.
 
Общ терминологичен речник (CPV):
основен код:   
код 50100000 - „Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване”
допълнителен код:         
код 34300000- „Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства ”
 
РАЗДЕЛ ІІІ
Количество или обем:според нуждите на администрацията.
 
Прогнозна стойност:
Прогнозната стойностна поръчката е до 66 000,00 (шестдесет и шест хиляди) лева без включен ДДС или до 79 200,00 (седемдесет и девет хиляди и двеста) лева с включен ДДС.
 
Място на извършване: код NUTS: BG412
В сервизната база на Изпълнителя на поръчката
 
РАЗДЕЛ IV
Изисквания за изпълнение на поръчката:
            - Технически изисквания към изпълнителя на услугата – да отговаря на изискванията съгласно Техническата спецификация – участниците следва при подаването на офертата си, писмено да декларират наличната си сервизна база, апаратура и технически възможности.
- Изисквания за гаранция на извършените сервизни и ремонтни работи – дасе гарантира качеството на извършените дейности по сервизното обслужване и ремонта на автомобилите за срок не по-малък от гаранционния срок на вложените резервни части и материални средства.
- При осъществяването на договорените дейности, Изпълнителят да влага само нови и неупотребявани резервни части (при подаването на офертата си, кандидатите писмено да декларират това обстоятелство).
 - Срокът за изпълнение на настоящата поръчка е една година, считано от 09.01.2015 г. или до изчерпване на лимита от финансовите средства в срока на договора.
 - Участниците трябва да отговарят на изискванията, заложени в чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП. Участниците следва да удостоверят липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП с нарочна декларация по образец.
- В своята оферта, участниците  следва да представят декларация във връзка с чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС);
- Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
          - Участниците да представят списък на услуги, изпълнени през последните три години до датата на подаване на офертата, съставен и подписан от участника, с предмет, сходен с предмета на поръчката. Списъкът следва да включва услуги, чието изпълнение е приключило или се осъществява в заложения период и да съдържа: описание на обхвата и обема на дейностите (вид на извършените услуги, стойност (изплатено възнаграждение), начална и крайна дата на изпълнението и получателите (възложителите на услуги). Списъкът следва да е придружен от удостоверения за извършените услуги, издадени от получателя на услугите или да е посочен публичният регистър, в който е публикувана информация за извършената услуга. Списъкът се попълва съгласно приложения към документацията образец.
            - Списък на сервизните специалисти /техническите лица/, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка. Списъкът следва да съдържа имената, образованието и квалификацията на лицата, които ще изпълняват поръчката, както и информация за вида на правоотношението на лицата с участника (трудово, гражданско, друго). Списъкът се попълва съгласно приложения към документацията образец.
           -  Списък на техническото оборудване, което участниците ще осигурят за качественото изпълнение на обществената поръчка. Участниците да осигурят минималното техническо оборудване за качествено изпълнение на извънгаранционно обслужване на автомобилите, собственост на КЗЛД, включително оборудване за изпитване и изследване, както следва: Стенд за регулиране на преден и заден мост; Спирачен стенд; Стенд за електронна компютърна диагностика на двигатели и на електронни системи; Подемник за ремонт на ходова част; Апаратура за диагностика и зареждане на климатични инсталации.
              Забележка: Списъкът се попълва от участниците в свободен текст.
            -  Декларация за осигурена сервизна база и техническото й оборудванеот участниците, която е разположена на територията на гр. София или в радиус на 50 км от града /собствена, наета или др./, оборудвана с необходимите технически съоръжения, позволяващи извършването на сервизно обслужване и ремонт на леките автомобили, като посочи за основанието за ползването й.
            -   Декларация за приемане на условията в проекта на договора – Приложение  № 9.        Съдържанието на офертата да се представи в запечатан непрозрачен плик с изписани на него административни данни (адрес, телефон, факс) на фирмата-кандидат за изпълнение на ОП и предмета на ОП.
Критерий за възлагане: икономически най – изгодна оферта”
 
Показатели за оценка на офертите:
Показателите за оценка на офертите са посочени в Методиката за определяне на комплексна оценка (Приложение 14), неразделна част от изискванията на Възложителя.
 
Срок за получаване на офертите:
Дo 17.00 часа на 22.12.2014 г.  
 
 Европейско финансиране: Не
 
Допълнителна информация:
Пълен достъп до документацията за участие в процедурата и информация относно публичната покана е осигурен и се съдържа на официалната интернет страница на Комисия зазащита на личните данни, в Раздел „Профил на купувача“–https://www.cpdp.bg/?p=rubric&aid=34и може да бъде изтеглена от там.
В „Профил на купувача“ Възложителят ще публикува и всички съобщения до участниците, както и разяснения по документацията за участие.
Офертите следва да бъдат изготвени и представени съгласно разпоредбите на чл. 101в от ЗОП и изискванията на Възложителя.
Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на 29.12.2014 г. от11:00 часа в административната сграда на КЗЛД – заседателна зала.
Условие за сключване на договор с участника определен за изпълнител е същият да представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
 
 
 
РАЗДЕЛ  ІV
 
Срок на валидност на ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА (включително):
22.12.2014 г.
 
Приложение:
1. Изисквания на Възложителя с 14 броя приложения.
Приложение № 1 – Списък на документите в офертата – образец;
Приложение № 2 - Административни сведения за участника – образец;
Приложение № 3 – Техническо предложение на участника – образец;
Приложение № 4 – Ценово предложение на участника – образец;
Приложение № 5 - Списък на изпълнените/изпълняваните услуги по сервизно обслужване на леки автомобили и доставка на авточасти за последните три години (по образец – Приложение №  5);
Приложение № 6 - Списък на сервизните специалисти /техническите лица/, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка;
Приложение № 7 - Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП;
Приложение № 8 - Проект на договор;
Приложение № 9 - Декларация за съгласие с условията на проекта на договора;
Приложение № 10 - Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;
Приложение № 11 - Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;
Приложение №12 - Техническа спецификация за извънгаранционно абонаментно обслужване на автомобили и доставка на авточасти;
Приложение № 13 - Декларация за осигурена сервизна база и техническото й оборудване;
Приложение № 14 – Методика за определяне на комплексна оценка.

Файлове за сваляне

Изисквания на възложителя (DOC)
Изисквания на възложителя (PDF)
Списък на документите в офертата (DOC)
Списък на документите в офертата (PDF)
Административни сведения за участника (DOC)
Административни сведения за участника (PDF)
Техническо предложение на участника (DOC)
Техническо предложение на участника (PDF)
Ценово предложение на участника (DOC)
Ценово предложение на участника (PDF)
Списък на изпълнените/изпълняваните услуги по сервизно обслужване на леки автомобили и доставка на авточасти за последните три години (DOC)
Списък на изпълнените/изпълняваните услуги по сервизно обслужване на леки автомобили и доставка на авточасти за последните три години (PDF)
Списък на сервизните специалисти /техническите лица/, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка (DOC)
Списък на сервизните специалисти /техническите лица/, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка (PDF)
Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП (DOC)
Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП (PDF)
Проект на договор (DOC)
Проект на договор (PDF)
Декларация за съгласие с условията на проекта на договора (DOC)
Декларация за съгласие с условията на проекта на договора (PDF)
Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (DOC)
Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (PDF)
Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (DOC)
Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (PDF)
Техническа спецификация за извънгаранционно абонаментно обслужване на автомобили и доставка на авточасти (DOC)
Техническа спецификация за извънгаранционно абонаментно обслужване на автомобили и доставка на авточасти (PDF)
Декларация за осигурена сервизна база и техническото й оборудване (DOC)
Декларация за осигурена сервизна база и техническото й оборудване (PDF)
Методика за определяне на комплексна оценка (DOC)
Методика за определяне на комплексна оценка (PDF)
Съобщение до средствата за масово осведомяване (DOC)
Съобщение до средствата за масово осведомяване (PDF)
Публична покана (DOC)
Публична покана (PDF)
Протокол от дейността на комисията за разглеждане на подадените оферти, допускане и класиране на кандидатите за изпълнение на обществената поръчка
Договор с ФУЛДА-БЪЛГАРИЯ ООД
Плащания по договорa за месец януари 2015 г.
Плащания по договорa за месец февруари 2015 г.
Плащания по договорa за месец март 2015 г.
Плащания по договорa за месец април 2015 г.
Плащания по договорa за месец май 2015 г.
Плащания по договорa за месец юни 2015 г.
Плащания по договорa за месец юли 2015 г.
Плащания по договорa за месец август 2015 г.
Плащания по договорa за месец септември 2015 г.
Плащания по договорa за месец октомври 2015 г.
Плащания по договорa за месец ноември 2015 г.
Плащания по договорa за месец декември 2015 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings