Български English Français
Начало » Профил на купувача » Публични покани - 2014 г. » Обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Доставка на горива и аксесоари за автомобилите, собственост на КЗЛД, чрез зареждане с карти за безналично плащане”

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Доставка на горива и аксесоари за автомобилите, собственост на КЗЛД, чрез зареждане с карти за безналично плащане”

П У Б Л И Ч Н А   П О К А Н А
за представяне на оферти
по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
 
Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчки под ID № 9037078/05.12.2014 г.
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание Заповед № РД-14-432/05.12.2014 г. на Председателя на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД/Комисията) и съгласно разпоредбите на Глава осма „а”, чл. 101a и следващите от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви каним да представите Вашите оферти, които съдържат Техническо и Ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доставка на горива и аксесоари за автомобилите, собственост на КЗЛД, чрез зареждане с карти за безналично плащане”.
 
РАЗДЕЛ І. ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител: Комисия за защита на личните данни
Адрес: Бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Град: София - 1592
Лицe за контакт: г-н Илия Шиляшки
Телефон: 02/ 9153 516
E-mail: kzld@cpdp.bg
Факс: 02/ 9153 525
Интернет адрес/и на възложителя: https://www.cpdp.bg
Адрес на Профил на купувача: https://www.cpdp.bg
 
РАЗДЕЛ ІІ
Обект на поръчката: Доставка
 
Кратко описание: Доставка на горива и аксесоари за автомобилите, собственост на КЗЛД, чрез зареждане с карти за безналично плащане, в обекти на Изпълнителя на територията на Република България и на територията на Европа.
 
Общ терминологичен речник (CPV):
основен код:    код 09000000 - „Нефтопродукти, горива, електричество и други  енергоизточници”
допълнителни кодове:
код 09100000  - „Горива”
код 09132000 - „Бензин”;
код 09132100 - „Безоловен бензин”;
код 09134200 - „Дизелово гориво”;
код 09211000 - „Сазочни масла и препарати”
 
РАЗДЕЛ ІІІ
Количество или обем: според нуждите на администрацията
 
Прогнозна стойност:
Прогнозната стойностна поръчката е до 66 000,00 (шестдесет и шест хиляди) лева без включен ДДС или до 79 200,00 (седемдесет и девет хиляди и двеста) лева с включен ДДС.
 
Място на извършване: код NUTS: BGZ
Територията на Република България и територията на Европа: в обектите, собственост на участника, определен за Изпълнител на поръчката
 
Изисквания за изпълнение на поръчката:
Всички видове горива, които ще се доставят по тази поръчка трябва да отговарят на изискванията на:
• Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (обн. - ДВ, бр. 66 от 25.07.2003 г.; изм. и доп., приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г.);
• Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн. - ДВ, бр.45 от 28.05.1996 г.; в сила от 29.06.1996 г.; изм. и доп.)
Участникът трябва да осигури зареждане на следните видове горива, материали и аксесоари:
- безоловен бензин А 95;
- бензин А 100 със съдържание на сяра 0,005 %;
- дизелово гориво със съдържание на сяра 0,005 %;
- смазочни материали;
- продукти против замръзване и други аксесоари.
Доставката на горивата и аксесоарите ще се извършва в бензиностанциите на участника, разположени на територията на Република България и територията на Европа. Участникът трябва да представи в офертата си списък на обектите с техните адреси.
Цените, по които Възложителят ще закупува горивата по тази поръчка се определят, като от редовната валидна и официално оповестена единична цена на дребно за деня за съответния вид гориво на бензиностанцията на участника се приспада процентът търговска отстъпка, посочен от участника в ценовото му предложение. Процентът търговска отстъпка, посочен от участника в ценовото му предложение е еднакъв за всички видове горива, които Възложителят ще закупува по тази поръчка и не се влияе от закупеното количество гориво. Процентът търговска отстъпка не може да бъде намаляван за периода на изпълнение на договора.
Участникът трябва да осигури възможност за безналично заплащане на заредените горива и закупените материали и аксесоари, чрез свои фирмени карти, при условията на отложено плащане от страна на Възложителя. В своята оферта, участникът трябва да посочи на кои свои бензиностанции на територията на Република България осигурява такава възможност за безкасово заплащане на заредените горива чрез фирмени карти. Фирмените карти трябва да отчитат и търговската отстъпка, която Възложителят ще ползува при закупуването на горивата. Фирмените карти за безналично плащане на горивата, трябва да бъдат издадени в максимално кратък срок, индивидуални, осигуряващи зареждане на МПС по регистрационния му номер.
Издадените карти следва да бъдат безплатни за Възложителя. Възложителят няма да заплаща никакви месечни или други такси за обслужване на картите. Участникът следва да предвиди и да съобрази тези условия в ценовото си предложение.
Заплащането на закупеното гориво, материали и аксесоари ще се извършва два пъти месечно - на 15-то и последното число на текущия месец, а за месец декември – до 20-то число, за което изпълнителят издава надлежно оформена фактура, като към нея прилага детайлна справка за извършените през съответния период транзакции за всяка карта поотделно.
Срокът за изпълнение на настоящата поръчка е 12 (дванадесет) месеца, считано от 01.01.2015 г., или до изчерпване на максималната стойност на договора.
Участниците трябва да отговарят на изискванията, заложени в чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП. Участниците следва да удостоверят липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП с нарочна декларация по образец.
В своята оферта, участникът трябва да представи декларации удостоверяващи, че към датата на подаване на офертата има право да продава на територията на Република България като краен разпространител: автомобилен бензин А-95, бензин А 100 със съдържание на сяра 0,005 % и дизелово гориво със съдържание на сяра 0,005 %.
Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 години (2011 г. – 2013 г.) и/или да изпълнява и в момента най-малко два договора, включващи продажба на горива с възможност за безналично плащане.
Рекламации по количеството и видими недостатъци се правят в момента на зареждане на горивото/закупуването на съответните продукти, материали и аксесоари. Рекламации на скрити недостатъци се извършват веднага след откриването им /писмено по факс,телефон, e-mail/.
 
Критерий за възлагане: „икономически най – изгодна оферта“
 
Показатели за оценка на офертите:
Показателите за оценка на офертите са посочени в Методиката за оценка, неразделна част от изискванията на Възложителя
 
Срок за получаване на офертите:
Дo 17.00 часа на 15.12.2014 г.
 
Европейско финансиране: Не
 
Допълнителна информация:
Пълен достъп до документацията за участие в процедурата и информация относно публичната покана е осигурен и се съдържа на официалната интернет страница на Комисия за защита на личните данни, в Раздел „Профил на купувача“ – www.cpdp.bg и може да бъде изтеглена от там.
В „Профил на купувача“ Възложителят ще публикува и всички съобщения до участниците, както и разяснения по документацията за участие.
Офертите следва да бъдат изготвени и представени съгласно разпоредбите на чл. 101в от ЗОП и изискванията на Възложителя.
Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на 16.12.2014 г. от 11:00 часа в административната сграда на КЗЛД – заседателна зала.
Условие за сключване на договор с участника определен за изпълнител е същият да представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
 
РАЗДЕЛ ІV
 
Срок на валидност на ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА (включително):
15.12.2014 г.
 
Приложение:
1. Изисквания на Възложителя с 10 броя приложения.

Файлове за сваляне

Изтегли файла Изисквания на възложителя (PDF)
Изтегли файла Изисквания на възложителя (DOC)
Изтегли файла Публична покана (PDF)
Изтегли файла Публична покана (DOC)
Изтегли файла Съобщение до средствата за масово осведомяване (PDF)
Изтегли файла Съобщение до средствата за масово осведомяване (DOC)
Изтегли файла Протокол на комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците
Изтегли файла Договор с „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
Изтегли файла Плащания по договорa за месец януари 2015 г.
Изтегли файла Плащания по договорa за месец февруари 2015 г.
Изтегли файла Плащания по договорa за месец март 2015 г.
Изтегли файла Плащания по договорa за месец април 2015 г.
Изтегли файла Плащания по договорa за месец май 2015 г.
Изтегли файла Плащания по договорa за месец юни 2015 г.
Изтегли файла Плащания по договорa за месец юли 2015 г.
Изтегли файла Плащания по договорa за месец август 2015 г.
Изтегли файла Плащания по договорa за месец септември 2015 г.
Изтегли файла Плащания по договорa за месец октомври 2015 г.
Изтегли файла Плащания по договорa за месец ноември 2015 г.
Изтегли файла Плащания по договорa за месец декември 2015 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings