Български English Français
Начало » Профил на купувача » Публични покани - 2014 г. » Обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Извършване на одит” по проект „Усъвършенстване и разширяване на електронните услуги, предоставяни на бизнеса и гражданите от Комисията за защита на личните данни и интегрирането им с Единния портал за достъп до електронни административни услуги”

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Извършване на одит” по проект „Усъвършенстване и разширяване на електронните услуги, предоставяни на бизнеса и гражданите от Комисията за защита на личните данни и интегрирането им с Единния портал за достъп до електронни административни услуги”

П У Б Л И Ч Н А   П О К А Н А
за  представяне на оферти
по реда на Глава осма „а” от  Закона за обществените поръчки (ЗОП).
 
Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчки под
ID № 9035664 / 06.11.2014 г.
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание Заповед № РД-14-414/06.11.2014 г. на Председателя на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД/Комисията) и съгласно разпоредбите на Глава 8а, чл. 101a и следващите от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви каним да представите Вашата оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Извършване на одит” по проект „Усъвършенстване и разширяване на електронните услуги, предоставяни на бизнеса и гражданите от Комисията за защита на личните данни и интегрирането им с Единния портал за достъп до електронни административни услуги” и договор за финансиране с рег. № 13-32-13/11.02.2014 г., приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”, бюджетна линия BG051PO002/13/3.2-04 по Оперативна програма „Административен капацитет”.
 
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Партида на възложителя: 01039
 
РАЗДЕЛ І. ВЪЗЛОЖИТЕЛ
І.1 Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител: Комисия за защита на личните данни
Адрес: Бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Град: София - 1592
Лица за контакт: Албена Стефанова; Наталия Ангелова-Гелева
Телефон: 02 / 9153 546; 02 /9153 585
E-mail: kzld@cpdp.bg
Факс: 02 9153525
Интернет адрес/и на възложителя: https://www.cpdp.bg
Адрес на Профил на купувача: https://www.cpdp.bg
 
РАЗДЕЛ ІІ
Обект на поръчката:  Услуги
Кратко описание:
Извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по Проект „Усъвършенстване и разширяване на електронните услуги, предоставяни на бизнеса и гражданите от Комисията за защита на личните данни и интегрирането им с Единния портал за достъп до електронни административни услуги” , съгласно изпълнението на сключен с Министерство на финансите, Дирекция „ОПАК” договор № 13-32-13/11.02.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.2. „Стандартна информационно - комуникационна среда и оперативна съвместимост”, бюджетна линия BG051PO002/13/3.2-04, в съответствие с националните и международни одиторски стандарти и спазване на нормативните документи действащи към момента в Република България и указанията на Управляващия орган на ОПАК.
 
Общ терминологичен речник (CPV):
основен код: 79212000
основен код – одиторски услуги
 
РАЗДЕЛ ІІІ
Количество или обем:
Независимият финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по Проекта се извършва чрез изпълнение на следните дейности:
1. Периодична проверка на дейностите и извършените разходи по Проекта;
2. Одит на изготвените междинни технически доклади и финансови отчети при представяне на искания за плащане към УО на ОПАК от Бенефициента;
3. Изготвяне на одитен доклад, придружаващ финалния технически доклад и финалният финансов отчет за верифициране и сертифициране на дейностите и извършените разходи по проекта от УО на ОПАК и Сертифициращия орган към Министерство на финансите;
4. Проследяване ефективното прилагане на националното законодателство и правото на ЕС при изпълнението и отчитането на Проекта от страна на бенефициента;
5. Проследяване ефективното прилагане от страна на бенефициента на правилата, разписани от органите, отговорни за управление, наблюдение и контрол на Оперативна програма „Административен капацитет”;
6. Изпълнителят трябва да изразява независимо одиторско мнение относно достоверното представяне във всички аспекти на същественост при изпълнение на Проекта;
7. Одитите на проекта трябва да се извършват чрез проверки на 100% от документацията по проекта, като не се допуска използването на извадки за целите на одита.
 
Прогнозна стойност:
Прогнозната стойностна поръчката е 3 225,00 (три хиляди двеста двадесет и пет) лева без ДДС или 3 870,00 (три хиляди осемстотин и седемдесет лева) лева с ДДС.
 
Място на извършване: код NUTS: BG 411
В административната сграда на Комисия за защита на личните данни, находяща се в гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2. Някои от дейностите могат да се извършват в офиса на изпълнителя, ако това е целесъобразно или се налага от спецификата на съответната дейност.
 
Изисквания за изпълнение на поръчката:
Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от датата на подписване на договора и приключва с приемането без забележки от Възложителя на окончателния одиторски доклад в срок от 1 /един/ месец след приключване на изпълнението на дейностите по Проекта, но не по-късно от 14 календарни дни от приключване на срока на изпълнение на Проекта.
Участниците трябва да са регистрирани одитори по смисъла на §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за независимия финансов одит (за физическите лица и за специализирани одиторски предприятия). Изискването се изпълнява съгласно разпоредбата на чл. 49 от ЗОП.
Участниците трябва да представят документ, доказващ регистрацията в Института на дипломираните експерт- счетоводители или еквивалентен документ.
 Участниците следва да представят с офертата си и да поддържат за целия период на изпълнение на договора, валидна застраховка „Професионална отговорност на регистрираните одитори”.
Участниците трябва да са извършили за предходните 3 (три) години считано от крайната дата за подаване на офертите поне 3 (три) одиторски проверки.
Участниците следва да удостоверят липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1  и  ал. 5 от ЗОП с нарочна декларация.
 
Критерий за възлагане: „най-ниска цена”
 
Срок и място за получаване на офертите:
Оферти се подават до 17.00 часа на 14.11.2014 г.
 
Европейско финансиране: Да
 
Допълнителна информация:
Пълен достъп до документацията за участие в процедурата и информация относно публичната покана е осигурен и се съдържа на официалната интернет страница на Комисия за защита на личните данни, в Раздел „Профил на купувача” – www.cpdp.bg  и може да бъде изтеглена от там.
В „Профил на купувача” Възложителят ще публикува и всички съобщения до участниците, както и разяснения по документацията за участие.
Офертите следва да бъдат изготвени и представени съгласно разпоредбите на чл. 101в от ЗОП и изискванията на Възложителя.
Офертите се приемат в деловодството на КЗЛД в срок до 17.00 часа на 14.11.2014 г., на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.
Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на 21.11.2014 г. от 11:00 часа в административната сграда на КЗЛД – заседателна зала.
Кандидат, чието ценово предложение надхвърли посочената прогнозна стойност на поръчката ще бъде отстранен от участие в нея.
 
Условие за сключване на договор с участника определен за изпълнител е същият да представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
 
РАЗДЕЛ  ІV
 
Срок на валидност на ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА (включително):
14.11.2014 г.
 
Приложение: Изисквания на Възложителя с 12 бр. приложения.

Файлове за сваляне

Изтегли файла Изисквания на възложителя (PDF)
Изтегли файла Изисквания на възложителя (DOC)
Изтегли файла Приложение № 5 – списък с експертите (PDF)
Изтегли файла Приложение № 5 – списък с експертите (DOC)
Изтегли файла Приложение № 9 – списък на изпълнените одиторски услуги (PDF)
Изтегли файла Приложение № 9 – списък на изпълнените одиторски услуги (DOC)
Изтегли файла Съобщение до средствата за масово осведомяване (PDF)
Изтегли файла Съобщение до средствата за масово осведомяване (DOC)
Изтегли файла Публична покана (PDF)
Изтегли файла Публична покана (DOC)
Изтегли файла Приложение № 11 – проекто-договор (PDF)
Изтегли файла Приложение № 11 – проекто-договор (DOC)
Изтегли файла Протокол от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти
Изтегли файла Договор с „ФИСЕА ОДИТ” ЕООД за извършване на одит
Изтегли файла Информация по чл.22б т.14 от ЗОП


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings