Български English Français
Начало » Практика » Задължителни предписания за 2014 г. » Задължително предписание от 11.06.2014 г. на „Артиком” ЕООД в резултат на извършена последваща проверка

Задължително предписание от 11.06.2014 г. на „Артиком” ЕООД в резултат на извършена последваща проверка

На основание чл. 10, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на личните данни, във връзка с извършена последваща проверка на „Артиком” ЕООД, ЕИК: 201447771, приключила с Констативен акт № КА 300/05.06.2014 г. и Решение на Комисията за защита на личните данни, прието на редовно заседание, проведено на 11.06.2014 г., Комисията за защита на личните данни издава задължително предписание на „Артиком” ЕООД, в качеството му на администратор на лични данни, както следва:
1. Да се преустанови изискването на копие на документ за самоличност при назначаването на служители на дружеството.
2. Да се унищожат обработваните до този момент копия на документи за самоличност, съхранявани към досиета на служителите.
Задължителното предписание следва да бъде изпълнено в двуседмичен срок, считано от датата на съобщаването му като за неговото изпълнение е необходимо писмено да се уведоми КЗЛД и да се предоставят доказателства относно изпълнението.
В случай, че задължителното предписание не бъде изпълнено в указания по-горе срок, ще бъдат предприети действия за налагане на административно наказание по реда на Глава VIII от Закона за защита на личните данни.
Съгласно чл. 38, ал. 6 от Закона за защита на личните данни, решението на Комисията за защита на личните данни подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от получаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цветелин Софрониев /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Задължително предписание от 11.06.2014 г. на „Артиком” ЕООД в резултат на извършена последваща проверка


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings