Български English Français
Начало » Практика » Решения на ВАС за 2014 г. » Определение на Върховния Административен съд №10804/10.09.2014 г.

Определение на Върховния Административен съд №10804/10.09.2014 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 10804
София, 10.09.2014

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СВЕТЛАНА ЙОНКОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ТАНЯ РАДКОВА
СЕВДАЛИНА ЧЕРВЕНКОВА
ЕМИЛИЯ КАБУРОВА
АНЕЛИЯ АНАНИЕВА

 
 

при секретар

 

и с участието

на прокурора

 

изслуша докладваното

от съдията

ТАНЯ РАДКОВА

 

по адм. дело № 4121/2014.
 
 
Производството е по чл. 248 и следващите ГПК във връзка с чл. 144 АПК.Образувано е по молба на Силвия Чаворина-процесуален представител на Комисията за защита на личните данни за присъждане на разноски по адм.д. № 4121/2014 г., представляващи юрисконсултско възнаграждение.
В срока по чл. 248, ал. 2 ГПК другата страна не взема становище.
Молбата е основателна.
С определение № 7541/04.06.2014 г. по адм.д. № 4121/2014 г. съдът е оставил без разглеждане молбата на Я.Л.Н. за отмяна на определение № 1027/27.01.2014 г. по адм.д. № 13918/2013 г. по описа на Върховния административен съд и е прекратил производството по делото. Съдът не се е произнесъл по претенцията на ответника по частната жалба - Комисията за защита на личните данни за присъждане на разноски, представляващи юрисконсултско възнаграждение.
Претенцията е заявена своевременно в отговора към молбата за отмяна и следва да бъде уважена в размер на 200 лв. /двеста/ лв. съгласно чл. 7, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 11 от Наредба №1/2004 г. за миминалните размери на адвокатските възнаграждения.
Воден от горното, Върховният административен съд, петчленен състав
ОПРЕДЕЛИ:
ОСЪЖДА Я.Л.Н. да заплати на Комисията за защита на личните данни разноски по делото в размер на 200 /двеста/ лв, представляващи юрисконсултско възнаграждение.
Определението не подлежи на обжалване.
 
Вярно с оригинала,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ Светлана Йонкова

секретар:

ЧЛЕНОВЕ:

/п/ Таня Радкова
/п/ Севдалина Червенкова
/п/ Емилия Кабурова
/п/ Анелия Ананиева


Файлове за сваляне

Изтегли файла Определение на Върховния Административен съд № 10804/ 10.09.2014 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings