Български English Français
Начало » Практика » Решения на ВАС за 2014 г. » Решение на Върховния административен съд № 9953/ 15.07.2011 г.

Решение на Върховния административен съд № 9953/ 15.07.2011 г.

РЕШЕНИЕ

№ 9953
София, 15.07.2014


В ИМЕТО НА НАРОДА

                Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседаниена четвърти юни две хиляди и четиринадесета година в състав:
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

АНДРЕЙ ИКОНОМОВ

ЧЛЕНОВЕ:

ДИАНА ДОБРЕВА
ИЛИАНА СЛАВОВСКА

 
 

при секретар

Николина Аврамова

и с участието

на прокурора

Иво Игнатов

изслуша докладваното

от съдията

ДИАНА ДОБРЕВА

 

по адм. дело № 399/2014.
 


          Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), подадена чрез процесуален представител, срещу решение № 7053 от 15.11.2013 г. по адм. дело № 7936/2013 г. на Административен съд София – град (АССГ), с което по жалба на „С.Г.Г.“ ООД е отменено нейно решение № Ж-62/2013 г. от 24.07.2013 г., в частта, с която е уважена жалбата на Н.Д.Т. срещу търговското дружество за осъществен състав на чл. 42, ал. 1 от ЗЗЛД във вр. с нарушение по чл. 4, ал. 1 от с.з., както и в частта, с която на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 26 000 лева. Иска се отмяна на първоинстанционното съдебно решение като неправилно поради нарушение на материалния закон и необоснованост. Претендира се юрисконсултско възнаграждение.
Ответникът Т. не оспорва жалбата и я счита за основателна.
Ответникът „С.Г.Г.“ ООД поддържа становище за неоснователност на касационната жалба с доводи, развити в писмения отговор и в съдебно заседание. Претендира разноски.
Ответникът „БТК“ АД не е изразил становище.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за потвърждаване на решението.За да се произнесе, настоящата инстанция съобрази следното:
Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срок и от надлежна страна. Разгледана по същество е неоснователна.
Фактическата обстановка е правилно установена от решаващия спора по същество съд, събраните релевантни доказателства са подробно обсъдени, както и възраженията на страните, а изводите изцяло се споделят. Решението на АССГ е законосъобразно и обосновано. 
Вместо да правоприлага съобразно предмета на спора, а именно налице ли са твърдените от Т. нарушения по ЗЗЛД, специализираният административен орган е излязъл извън правомощията си, като е установявал неизпълнение на облигационни отношения между търговските дружества във връзка със сключения между тях договор за цесия. 
Затова правилно съдът е констатирал, че няма недопустимо обработване на личните данни на Т., както от БТК, така и от колекторската фирма, предвид даденото от него изрично съгласие пред мобилния оператор във връзка с изпълнението на договора им за предоставяне на фиксирана гласова услуга. Това съгласие включва и възможността за предоставяване на личните данни на клиента (л. 33) при прехвърляне на вземането на трето лице с цел събирането на дължимите, но неплатени суми от него. Безспорно е, че обстоятелството кой е бил длъжен да уведоми длъжника за цедираното вземане спрямо него на новия кредитор, е ирелевантно по отношение на административноправния спор, с който комисията е била сезирана. Поради това правилно е отменено решението на КЗЛД, с което жалбата на Т. е била уважена, а дружеството „С.Г.Г.“ ООД е било санкционирано.
Предвид изложеното не са налице основания за касиране на постановеното решение на АССГ и същото следва да се остави в сила.
При този изход на спора касаторът дължи на „С.Г.Г.“ ООД направените разноски в настоящото производство в размер на 500 лева заплатено адвокатско възнаграждение.
Така мотивиран и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, Върховният административен съд, състав на пето отделение,
 
РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 7053 от15.11.2013 г. по адм. дело № 7936/2013 г. на Административен съд София – град.
 
ОСЪЖДА Комисията за защита на личните данни да заплати на „С.Г.Г.“ ООД сумата 500 (петстотин) лева разноски.

Решението е окончателно.
 
Вярно с оригинала,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ Марина Михайлова

секретар:

ЧЛЕНОВЕ:

/п/ Илияна Дойчева
/п/ Мариета Милева


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение на Върховния административен съд № 9953/15.07.2014 (DOC)
Изтегли файла Решение на Върховния административен съд № 9953/15.07.2014 (PDF)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings