Български English Français
Начало » Практика » Решения на ВАС за 2013 г. » Определение на Върховния Административен съд №8469/13.06.2013 г.

Определение на Върховния Административен съд №8469/13.06.2013 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 8469
София, 13.06.2013

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в закрито заседание в състав:
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МАРИНА МИХАЙЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА
МАРИЕТА МИЛЕВА

 
 

при секретар

 

и с участието

на прокурора

 

изслуша докладваното

от съдията

ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА

 

по адм. дело № 8638/2012.
 
 
 
Производството по делото е по реда на чл. 144 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) вр. чл. 248 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК).
Образувано е по молба на Комисията за защита на личните данни за допълване на постановеното по делото решение в частта му за разноските.
Ответната страна „БТК” АД в срока по чл. 248, ал. 2 от ГПК не е изразила становище по молбата.
Молбата е подадена в срока по чл. 248, ал. 1 от ГПК и е допустима, а разгледана по същество е основателна.
С решение № 5332 от 16.04.2013 г., постановено по делото, съдът е отменил решение № 2342 от 02.05.2012 г., постановено по адм. д. № 8628/2011 г. по описа на Административен съд София-град и е отхвърлил жалбата на „БТК” АД против решение №735/07.09.2011 г. на Комисията за защита на личните данни в частта му, с което за нарушение на чл. 23 от Закона за защита на личните данни на „БТК”АД е наложена имуществена санкция в размер на 2000лв.
Искането за разноски е направено своевременно, но с постановеното в касационното производство решение съдът е пропуснал да присъди на касатора направените по делото разноски в касационното производство, а именно сумата 150 лв. представляваща юрисконсулско възнаграждение.
С оглед на изложеното молбата е основателна, поради което следва да се осъди „БТК” АД да заплати на Комисията за защита на личните данни сумата 150 лв., представляваща юрисконсулско възнаграждение.
По изложените съображения Върховният административен съд, пето отделение,
ОПРЕДЕЛИ:
ОСЪЖДА „БТК” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ****, да заплати на Комисията за защита на личните данни сумата 150 лв., представляваща юрисконсулско възнаграждение.
Определението не подлежи на обжалване.
 
Вярно с оригинала,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ Марина Михайлова

секретар:

ЧЛЕНОВЕ:

/п/ Илияна Дойчева
/п/ Мариета Милева


Файлове за сваляне

Изтегли файла Определение на Върховния Административен съд №8469/13.06.2013


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings