Български English Français
Начало » Практика » Решения на ВАС за 2013 г. » Определение на Върховния Административен съд №7924/10.06.2013 г.

Определение на Върховния Административен съд №7924/10.06.2013 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 7924
София, 10.06.2013

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МАРИНА МИХАЙЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА
МАРИЕТА МИЛЕВА

 
 

при секретар

 

и с участието

на прокурора

изслуша докладваното

от председателя

МАРИНА МИХАЙЛОВА

 

по адм. дело № 8372/2012.
 
 
 
Производството е по реда на чл. 248 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) във връзка с чл. 144 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) .
Постъпила е молба от процесуалния представител на Комисията за защита на личните данни за допълване на решение № 5813 от 24.04.2013 г. по адм. дело № 8372/2012 г. на Върховния административен съд, в частта за разноските.
Ответната страна „Г.Д.Т.“ АД не е взела становище по молбата.
Молбата е подадена в срока по чл. 248, ал. 1 от ГПК и е процесуално допустима. Разгледана по същество е ОСНОВАТЕЛНА.
С решението, чието допълване се иска, е отменено решение № 2056 от 18.04.2012 г., постановено по адм. дело №1354/2012 г. по описа на Административния съд София - град в частта, в която е отхвърлена жалбата на „Г.Д.Т.“ АД срещу решение № 4011/2011 г. от 10.01.2012 г. на Комисията за защита на личните данни по т. 2 относно наложената имуществена санкция над 10 000 лв., и вместо него е постановено друго, с което е изменено решение № 4011/2011 г. от 10.01.2012 г. на Комисията за защита на личните данни в частта по т. 2, с която на „Г.Д.Т.“ АД е наложена имуществена санкция в размер на 23 000 лева, като същата е намалена на 10 000 лева. Със съдебния акт съдът оставя в сила решението на първоинстанционния съд в останалата част.
В заседание по делото, проведено на 01.04.2013 г., процесуалният представител на ответника - КЗЛД е представил писмени бележки с искане за присъждане на направените в съдебното производство разноски, състоящи се в юрисконсултско възнаграждение. Искането е направено своевременно преди да са приключили устните състезания. Независимо, че изходът от делото е частично благоприятен за молителя, тъй като оспореният административен акт е изменен в едната му част, следва да се присъди юрисконсултско възнаграждение на процесуалния представител на КЗЛД в минималния размер от 150 лева. Така страната молител има право на възнаграждението за юрисконсулт, равняващо се на минималното адвокатско възнаграждение, предвидено в чл. 7, ал.1, т.4 от Наредба №1/2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения.
Воден от горното и на основание чл. 248, ал.1 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК, Върховният административен съд, пето отделение
ОПРЕДЕЛИ:
ОСЪЖДА „Г.Д.Т.“ АД, гр. Гоце Делчев да заплати на Комисията за защита на личните данни сумата от 150 (сто и петдесет) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
 
Вярно с оригинала,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ Марина Михайлова

секретар:

ЧЛЕНОВЕ:

/п/ Илияна Дойчева
/п/ Мариета Милева


Файлове за сваляне

Изтегли файла Определение на Върховния Административен съд №7924/10.06.2013


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings