Български English Français
Начало » Практика » Задължителни предписания за 2014 г. » Задължително предписание от 05.02.2014 г. на Застрахователно дружество „Евроинс“ АД в резултат на извършена текуща проверка

Задължително предписание от 05.02.2014 г. на Застрахователно дружество „Евроинс“ АД в резултат на извършена текуща проверка

На основание чл. 10, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на личните данни, във връзка с извършена текуща проверка на „Застрахователно дружество „Евроинс“ АД, приключила с Констативен акт № КА-27/17.01.2014 г. и Решение на Комисията за защита на личните данни, прието на редовно заседание, проведено на 05.02.2014 г., Комисията за защита на личните данни издава задължително предписание на „Застрахователно дружество „Евроинс“ АД, в качеството му на администратор на лични данни, както следва:
1. Да се преустанови изискването на копие на документ за самоличност на служителите на „Застрахователно дружество Евроинс“ АД.
2. Да се унищожат съхраняваните до този момент копия на документ за самоличност, съхранявани към съответните досиета на служителите на „Застрахователно дружество Евроинс“ АД.
Задължителното предписание по отношение на т. 2 следва да бъде изпълнено в едномесечен срок, считано от датата на съобщаването му.
За изпълнение на задължителното предписание е необходимо писмено да се уведоми Комисията за защита на личните данни и да се предоставят относими доказателства.
В случай, че задължителното предписание не бъде изпълнено в указания по-горе срок, ще бъдат предприети действия за налагане на административно наказание по реда на Глава VIII от Закона за защита на личните данни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Задължително предписание от 05.02.2014 г. на Застрахователно дружество „Евроинс“ АД в резултат на извършена текуща проверка


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings