Български English Français
Начало » Практика » Решения на ВАС за 2010 г. » Решение на Върховния административен съд № 15961/ 27.12.2010 г.

Решение на Върховния административен съд № 15961/ 27.12.2010 г.

РЕШЕНИЕ
№ 15961
София, 27.12.2010

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на петнадесети декември две хиляди и десета година в състав:
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

АНДРЕЙ ИКОНОМОВ

ЧЛЕНОВЕ:

ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА
МАРИЕТА МИЛЕВА

 
 

при секретар

Илиана Иванова

и с участието

на прокурора

 

изслуша докладваното

от председателя

АНДРЕЙ ИКОНОМОВ

 

по адм. дело № 5826/2010.
 
 
Производството е по реда на чл. 126 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във вр. с чл. 38, ал. 6 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Образувано е по жалба на Р.Ц.Ш. от гр. София, против Решение № 954/24.02.2010 г. на Комисията за защита на личните данни (Комисията, КЗЛД).
Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.
С обжалваното решение КЗЛД е оставила без уважение жалбата на Р.Ц.Ш.  срещу Агенцията по вписванията (АВ). Приела е, че между ЗЗЛД и Закона за търговския регистър (ЗТР) съществува противоречие, което може да бъде разрешено само по законодателен път. Недоволен от решението, Р.Ц.Ш.  го обжалва. Счита, че с оглед разпоредбите на ЗЗЛД Комисията следва да даде приоритет на нормите, защитаващи личните данни на гражданите и да даде задължителни указания на АВ за промяна на публично оповестения списък на акционерите на "А.И." АД (АИ). Моли да се отмени решението и се върне делото като административна преписка на КЗЛД за ново произнасяне в посочения смисъл.
Ответната страна - КЗЛД, не взема становище по жалбата.
Заинтересованата страна - изпълнителният директор на АВ, чрез процесуалния си представител, счита жалбата за неоснователна.
Върховният административен съд, състав на Пето отделение (ВАС), за да се произнесе по жалбата на Р.Ц.Ш. , приема за установено от фактическа страна следното:
Жалбоподателят Р.Ц.Ш.  е придобил акции в "А.М." АД (АМ), след вливане през 2008 г. на "А.И." АД в него. След справка в електронната база данни на Търговския регистър (ТР), поддържана от АВ, той е установил, че по партидата на А.М. е публикуван списък на акционерите, идентифицирани с трите им имена, единен граждански номер (ЕДИНЕН ГР. НОМЕР), населено място, адрес и брой на притежаваните акции. Същият е изпратен в АВ от органите, управляващи дружеството АМ. Установено по преписката е, че в Наредба № 1/14.02.2007 г. за водене, съхранение и достъп до ТР няма изискване акционерите в едно ТД да бъдат индивидуализирани с ЕДИНЕН ГР. НОМЕР, адрес и трите им имена. Р.Ц.Ш.  е внесъл в КЗЛД Жалба вх. № В-954/15.01.2009 г. против АВ. Поискал да бъде задължена последната да заличи неговите и на останалите акционери от списъка, лични данни.
След публично заседание на 24.02.2010 г., Комисията е постановила обжалваното решение.
При така установеното от фактическа страна, жалбата на Р.Ц.Ш.  се явява неоснователна.
Воденето на ТР, неговото съхраняване и автоматичното подаване на вписаните в него обстоятелства, е задължение на АВ съгласно чл. 3 от ЗТР. С оглед извършването на тези действия, Агенцията има качеството на администратор на лични данни по смисъла на чл. 3 от ЗЗЛД. По силата на същия закон (чл. 2 и чл. 4), администраторът има задължение да обработва предоставените му лични данни законосъобразно и добросъвестно, в посочените от закона случаи и при условията, описани там. В същото време, съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТР в случаите, когато в заявлението до АВ или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се приема, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от агенцията и за предоставянето на публичен достъп до тях чрез ТР.
В конкретния случай за част от предоставените на АВ данни, индивидуализиращи новите акционери в АМ няма задължение по закон за предоставянето им, но последното е станало доброволно от органите на управление на дружеството. По силата на законовата презумпция на чл. 13, ал. 9 от ЗТР се счита, че предоставилите ги лица са дали съгласие за тяхното обработване от АВ и за предоставяне на публичен достъп до тях. Освен това, съгласно чл. 11, ал. 2 от ЗТР, за АВ съществува задължение да осигури свободен и безплатен достъп на всички до постъпилите и съдържащи се в ТР заявления, електронния образ на приложените към тях документи и постановените откази. Т.е. за нея съществува задължение да включи в базата данни, съхранявани от ТР електронния образ на всички постъпили заявления и придружаващите ги документи във вида в който те са постъпили, без да има правото на редакция, вкл. и по отношение на съдържащите се в тях лични данни, чието предоставяне не е задължително.
С оглед изложеното, АВ е действала добросъвестно и законосъобразно. Действително, с предоставените `и лични данни за новите акционери на "А.М." АД са нарушени техните права по смисъла на ЗЗЛД, но това е станало след доброволното предоставяне на тези лични данни в АВ и при наличието на законова презумпция за наличие на съгласие от страна на акционетрите. За да се извършат исканите от Р.Ц.Ш.  заличаване на личните му данни, вкл. и на тези на другите акционери, е необходимо предоставянето в АВ на нов документ от страна на акционерното дружество, в което не са включени лични данни, предоставянето на които не е задължително съгласно нормативна разпоредба. До тогава и при наличието на задължението по чл. 11, ал. 2 от ЗТР, АВ не може да извърши редакция на предоставения `и "списък на акционерите", дори при декларираното несъгласие от страна на Р.Ц.Ш. .
По изложените съображения жалбата се явява неоснователна и следва да се отхвърли, поради което и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Върховният административен съд, състав на Пето отделение
 РЕШИ:
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Р.Ц.Ш. от гр. София, против Решение № 954/24.02.2010 г. на Комисията за защита на личните данни.
Решението може да се обжалва пред 5-членен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението на страните.
 
Вярно с оригинала,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ Андрей Икономов

секретар:

ЧЛЕНОВЕ:

/п/ Илияна Дойчева
/п/ Мариета Милева


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение на Върховния административен съд № 15961/ 27.12.2010 г. (DOC)
Изтегли файла Решение на Върховния административен съд № 15961/ 27.12.2010 г. (PDF)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2