Български English Français
Начало » Практика » Решения на ВАС за 2011 г. » Решение на Върховния административен съд № 7290/ 26.05.2011 г.

Решение на Върховния административен съд № 7290/ 26.05.2011 г.

РЕШЕНИЕ

 7290
София, 26.05.2011

В ИМЕТО НА НАРОДА

          Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседаниена четвърти май две хиляди и единадесета година в състав:
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДИАНА ДОБРЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА
МАРИЕТА МИЛЕВА

 
 

при секретар

Пенка Котанидис

и с участието

на прокурора

 

изслуша докладваното

от съдията

МАРИЕТА МИЛЕВА

 

по адм. дело № 10890/2010.
 


          Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалби на „ОД” ЕООД, гр. София против решение № 72 от 24.03.2010 г. на Комисията за защита на личните данни, в частта, в която е уважена жалбата на В.Н.И. и И.Д.Б.–Б. против дружеството и на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 12 000.00 лв. за нарушение по чл. 4, ал. 1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и имуществена санкция в размер на 1000.00 лв. за нарушение по чл. 34а, ал.1, т. 3 от същия закон и по жалба на „ПМС” ЕООД, гр. С. против същия административен акт в частта, в която жалбите са уважени и на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 13 000.00 лв. за нарушение по чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД и имуществена санкция в размер на 1000.00 лв. за нарушение по чл. 34а, ал.1, т. 3 от същия закон. Жалбоподателите поддържат, че решението е незаконосъобразно, тъй като не са осъществени нарушения по смисъла на цитираните текстове, размерът на санкциите е определен, без да се изложат съображения за това и при постановяване на административния акт са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Молят решението да бъде отменено (всеки жалбоподател поддържа това искане за съответната оспорена част от акта).
Ответникът – Комисията за защита на личните данни оспорва жалбите.
Заинтересованите страни не изразяват становище.
Като взе предвид изложеното в жалбите и доказателствата по делото Върховният административен съд, пето отделение, констатира следното:
Производството пред административния орган е образувано по жалби на заинтересованите страни В.И. и И.Б. Двамата твърдят, че са получили от „ОД” ЕООД и подписани от М.Е., представяща се за ясновидка писма, в които се предлагат талисмани и изготвяне на информация за промяна в живота им. В писмата са посочени трите им имена, адреси и дата на раждане, без предварително да е взето тяхното съгласие тези данни да бъдат обработвани от подателя. Поради това считат, че личните им данни са ползвани неправомерно.
Комисията за защита на личните данни разглежда жалбите в няколко заседания, проведени през периода 21.10.2009 г. - 24.03.2010 г., призовава страните, приема писмените им становища по жалбите (становище от 11.11.2009 г. и становище от 30.12.2009 г.), изисква и събира доказателства относно обстоятелството на кого и за какви цели И. и Б. са предоставили личните си данни, за начина, по който тези данни са предоставени на „ОД” ЕООД, доказателства за изпращаните от последното дружество до И. и Б. писма, за сключени от дружеството договори с трети лица, както и становища по повод жалбите от трети лица.
От представените доказателства комисията установява, че заинтересованите лица И. и Б. са приели публикувана в медиите оферта на „ПМС” ЕООД за продажба на пълзящи ягодови храсти и по този повод са представили на последното дружество информация, включваща трите им имена и адрес и са изразили съгласие, обективирано в приложения за изпращане на поръчката талон, съдържащите са в талона данни да бъдат записани от „ПМС” ЕООД, за да може то да им „предава предложения, реклами и маркетингови съобщения по пощата …. или по какъвто и да е друг начин, отнасящи се до негови продукти или тези на други търговски дружества” (талон). Данните на заинтересованите лица жалбоподателят „ОД” ЕООД, гр. София получава от „ПМС” ЕООД съгласно сключения между двете дружества договор от 01.09.2008 г., с който последното дружество предоставя на първото адреси от своя регистър „Клиенти”. След получаване на данните жалбоподателят „ОД” ЕООД предоставя същите на трето лице - дружество, извършващо търговска дейност с хороскопи, талисмани, амулети и др. езотерични продукти, с което е в договорни отношения, а след това изпраща на заинтересованите лица И. и Б. писма, с които въз основа на събраните лични данни им предлага да получат срещу заплащане продуктите на третото лице в областта на езотериката и окултното.
На основание събраните доказателства КЗЛД приема, че личните данни на заинтересованите лица И. и Б. са обработени от „ОД” ЕООД и „ПМС” ЕООД, администратори на лични данни, в нарушение на чл. 4, ал.1 от ЗЗЛД – без да е налице нито едно от условията за обработване на данните по смисъла на текста, а в нарушение на чл. 34а, ал.1, т. 3 от закона не са уведомили физическите лица за това, че личните им данни ще бъдат използвани за нуждите на директния маркетинг. Поради това с решение
№ 72 от 24.03.2010 г., предмет на оспорване в настоящото производство, Комисията за защита на личните данни, единодушно приема, че жалбите са основателни и като администратори на лични данни, двете дружества осъществяват нарушения по чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД, като обработват личните данни за физическите лица И. и Б. без да са налице условията, предвидени в нормата за това и без да ги уведомят, че данните ще се използват за нуждите на директния маркетинг и налага на „ОД „ЕООД имуществена санкция в размер на 12 000.00 лв., а на „ПМС” ЕООД имуществена санкция в размер на 13 000.00 за нарушенията по първия текст и имуществени санкции по 1000.00 лв. на всяко дружество за второто нарушение (препис – извлечение от протокол № 10 от заседание на комисията, проведено на 24.03.2010 г. ). 
При така установените факти настоящият състав на Върховния административен съд, пето отделение, стигна до следните изводи:
Жалбите са допустими. Същите са подадени в предвидения в чл. 38, ал. 6 от ЗЗЛД срок за оспорване на решенията на комисията (жалбата на „ПМС” ЕООД е подадена по пощата на 09.07.2010 г. съгласно пощенското клеймо), от лица, чиито права са пряко засегнати от акта – жалбоподателите са лицата, за което е прието, че са извършили нарушения на ЗЗЛД и са им наложени наказания.
Разгледани по същество жалбите са неоснователни.
Оспореното решение е постановено от компетентният орган. Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД Комисията за защита на личните данни е органът, който разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица. Спазени са и изискването за форма и административнопроизводствените правила. Решението е постановено в писмена форма и съдържа описание на нарушението, нарушените разпоредби от закона и основанията за налагане на имуществени санкции. Административният акт е издаден след разглеждане на жалбите по същество в открито съдебно заседание съгласно чл. 9, ал. 4 от ЗЗЛД и чл. 39, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация, след конституиране и призоваване на страните, приемане и обсъждане на техните становища и възражения, като решението е взето единодушно от членовете на административния орган (чл. 9, ал. 3 от ЗЗЛД). Актът на комисията е постановен по реда на глава седма от закона, поради което процедурата по чл. 12 от ЗЗЛД не може да намери приложение. Ето защо доводите на жалбоподателя „ПМС” ЕООД за нарушение на цитирания текст са неоснователни. В частта, в която са установени нарушения по чл. 4 от ЗЗЛД при обработването на личните данни на заинтересованите страни И. и Б., решението на Комисията за защита на личните данни е в съответствие и с материалноправните норми.
Като администратори на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗЗЛД жалбоподателите „ОД” ЕООД, гр. С. и „ПМС” ЕООД имат задължение да обработват личните данни на физическите лица в случаите, когато това е допустимо при наличие на поне една от посочените в чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД предпоставки и в съответствие с изискванията на чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД. 
В разглежданата хипотеза съдът приема, че условията на цитираните разпоредби са нарушени. В случая данните на заинтересованите страни И. и Б. са обработени от жалбоподателя „ПМС” ЕООД, като са разкрити на трето лице, а от „ОД” ЕООД са обработени, като са употребени в търговската дейност на дружеството и са разкрити на трето лице (§ 1, т. 1 от ПЗР на ЗЗЛД) с цел директно предлагане на езотерични и окултни продукти, без да е налице нито едно от условията по чл. 4 от ЗЗЛД, разрешаващи това обработване.
Доводът на жалбоподателя „ПМС” ЕООД, че данните са обработени правомерно въз основа на предварително изразено от физическите лица съгласие за това, е неоснователен. Действително при сключването на конкретни сделки с дружеството заинтересованите страни изрязват съгласие данните, съдържащи се в талона за поръчка (имена и адрес), да бъдат използвани от „ПМС” ЕООД за предаване на предложения и рекламни и маркетингови съобщения по пощата. Това волеизявление на физическите лица са отнася само за посоченото дружество и не включва съгласие личните данни да бъдат предоставяни на трети лица с такава цел, т.е. за предлагане на стоки и услуги по пощата. Датата и годината на раждане на заинтересованите страни не са включени в талона за поръчка, поради което съгласие за обработването на тези данни от администратора по какъвто и да е начин, не е изразявано. Ето защо като разкрива данните и ги предава на трето лице (в случая на жалбоподателя „ОД” ЕООД), „ПМС” ЕООД обработва личните данни без съгласие на физическите лица, за които се отнасят, т.е. в нарушение на чл. 4, ал.1, т. 2 от ЗЗЛД.
Данните на заинтересованите страни са обработени от „ОД” ЕООД също в нарушение на закона. Физическите лица, за които се отнасят данните не са в договорни отношения с дружеството (чл. 4, ал.1, т. 3 от ЗЗЛД), не са изразявали съгласие личните им данни да бъдат обработвани от дружество (чл. 4, ал.1, т. 2 от закона), обработването не се налага в изпълнение на нормативно установено задължение на администратора, не се налага за защита здравето и интересите на физическите лица, нито в защита на правомощия на администратора или на трето лице или реализиране на права на администратора на лични данни или на трето лице (чл. 4, ал.1, т. 1 и т. 4 -7 от закона). Както вече се посочи съгласие от страна на заинтересованите лица за обработване на личните им данни е дадено на „ПМС” ЕООД, но само за обработване на част от данните (датата на раждане не е включена в данните, които се обхващат от талона за поръчка, публикуван от дружеството) и само за предложения, реклами и маркетингови съобщения, изпратени от дружеството, с което договарят, но не тези данни да бъдат предоставени на трети лица за осъществяване на извършваната от последните търговска дейност.
Възражението на жалбоподателите, че данните са използвани със съзнанието, че такова съгласие е било дадено на дружеството, предоставило данните, респ. на дружеството, приело поръчката от името на „ПМС” ЕООД, поради което не са налице основания за санкциониране, съдът прецени за неоснователно. Като администратори на лични данни „ОД” ЕООД и „ПМС” ЕООД имат задължение да обработват данните в съответствие с принципите, предвидени в чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД. В изпълнение на изискването за законосъобразно обработване на данните, дружествата следва да положат необходимите усилия и да установят действителната воля на лицата, чиито данни обработват и изразеното от тях съгласие, личните им данни да бъдат обработени от администратора по избрания начин. В случая такава грижа не е положена, поради което правилно е преценено, че действията на администраторите на лични данни са в нарушение на закона. Ето защо като приема, че от страна на двете дружества са допуснати нарушения на изискванията на чл. 4 от ЗЗЛД, административният орган постановява акт, който кореспондира със закона.
Налице са нарушения и по смисъла на чл. 34а, ал.1 т. 3 от ЗЗЛД. Като администратори на лични данни жалбоподателите имат задължение да информират физическото лице, чиито данни обработват за правото му да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. В случая това задължение на е изпълнено и личните данни на заитересованите лица са обработени без тяхно съгласие именно за предлагане на стоки и услуги по пощата (§ 1, т. 15 от ЗЗЛД). 
Размерът на санкциите е определен от комисията при съобразяване с тежестта на нарушенията и подбудите за тяхното извършване (арг. от чл. 27, ал.2 от ЗАНН) и при отчитане на възпитателната, възпираща и предупредителна функция на наказанието са наложени санкции в размер около минималния, предвиден в закона за съответните нарушения. 
По тези съображения Върховният административен съд, пето отделение,
 
РЕШИ:

          ОТХВЪРЛЯ жалбите на „ОД” ЕООД, гр. С. и „ПМС” ЕООД, гр. С. против решение № 72 от 24.03.2010 г. на Комисията за защита на личните данни. 
 
Решението може да се обжалва пред петчленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението на страните.
 
Вярно с оригинала,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ Диана Добрева

секретар:

ЧЛЕНОВЕ:

/п/ Илияна Дойчева
/п/ Мариета Милева


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение на Върховния административен съд № 7290/ 26.05.2011 г.(DOC)
Изтегли файла Решение на Върховния административен съд № 7290/ 26.05.2011 г.(PDF)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings