Български English Français
Начало » Практика » Решения на ВАС за 2012 г. » Решение на Върховния административен съд № 8182/ 07.06.2012 г.

Решение на Върховния административен съд № 8182/ 07.06.2012 г.

РЕШЕНИЕ
№ 8182
София, 07.06.2012

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия, в съдебно заседание на десети май две хиляди и дванадесета година в състав:
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СВЕТЛА ПЕТКОВА

ЧЛЕНОВЕ:

РУМЯНА ПАПАЗОВА
АТАНАСКА ДИШЕВА
ТОДОР ТОДОРОВ
НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ

 
 

при секретар

Григоринка Любенова

и с участието

на прокурора

Македонка Поповска

изслуша докладваното

от съдията

ТОДОР ТОДОРОВ

 

по адм. дело № 4819/2012.
 
 
Производство по чл. 208 и сл. от АПК.
Образувано е по касационна жалба на Сдружение с нестопанска цел „Б.Ф.Х.Т.” гр. София против решение № 842 / 17.01.2012 г. по адм. дело № 7516 / 2011 г. на Върховния административен съд, тричленен състав на пето отделение, с което е отхвърлено оспорването срещу решение № 8694 / 07.02.2011 г. на Комисията за защита на личните данни. Поддържат се оплаквания за неправилност поради нарушение на материалния закон и необоснованост – касационни основания по чл. 209, т.3 от АПК.
Ответните по жалбата страни, Комисията за защита на личните данни и СНЦ ”К.Х.Т.С.2005” считат същата за неоснователна.
Ответниците К.Д.Я., Р.Е.П., „С.К.Х.Т.Л.”, всички от гр. София не изразяват становища.
Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационното оспорване.
Касационната жалба е подадена от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 от АПК, в срока по чл. 211, ал.1 АПК, при отсъствие на процесуални пречки за нейното разглеждане и наличие на всички положителни процесуални предпоставки по възникване и упражняване правото на касационно оспорване, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество на основанията посочени в нея и след проверка на решението за валидност, допустимост и съответствие с материалния закон, съгласно чл. 218, ал.2 от АПК е неоснователна.
С решение № 842 / 17.01.2012 г. по адм. дело № 7516 / 2011 г. Върховният административен съд, тричленен състав на пето отделение е отхвърлил жалбата на СНЦ „Б.Ф.Х.Т.”, гр. София срещу решение № 8694 / 07.02.2011 г. на Комисията за защита на личните данни. За да постанови този резултат, съдът е приел, че решението е издадено от компетентен орган, в предвидената форма, при спазване на административнопроизводствените правила, след точно прилагане на материалноправните разпоредби и в съответствие с целта на закона.
Решението е правилно.
По делото е установено, че Българската федерация по хокей на трева в качеството си на администратор на лични данни е ползвала информацията от картотеките на К.Д.Я. и Р.Е.П., състезатели на членуващи в нея спортни клубове, обработвайки ги чрез разпространението им по електронната поща, без за това действие от страна на лицата да е дадено съгласие за начина и обема в който са разпространени. Възприети по този начин фактите кореспондират с доказателствата по делото и не са налице релевираните с касационната жалба доводи за необоснованост. Съдът е обсъдил задълбочено събраните по делото доказателствени средства, съпоставяйки и анализирайки установените фактически обстоятелства по отделно и в тяхната съвкупност.
Изводите на първостепенния съд, че личните данни на К.Д.Я. и Р.Е.П. (трите им имена и единните граждански номера) са неправомерно разпространени на лица, които не са оторизирани от администратора да обработват от негово име и за негова сметка данните се споделят от настоящата инстанция. По този начин Българската федерация по хокей на трева е извършила административно нарушение, изразяващо се в незачитане на нормата на чл.2, ал.2, т.3 от Закона за защита на личните данни. Законосъобразно съдът е приел, че при предоставянето на личните данни на физическите лица, макар и свързани организационно с федерацията и нейната дейност, в разглеждания случай е допуснато надхвърляне на целите, за които същите се обработват.
След преценка на характера и вида на нарушението, и обществените отношения които са засегнати първостепенният съд правилно е приел, че Комисията за защита на личните данни е определила административно наказание за посоченото нарушение към неговия минимум - в размер на имуществена санкция от 10 500 лева.
При тези съображения и след служебна проверка на съдебното решение настоящата инстанция не констатира пороци, съставляващи касационни основания за отмяната му и като правилно същото следва да бъде потвърдено.
Предвид изхода на спора пред настоящата инстанция и заявеното от Комисията за защита на личните данни искане за разноски, Върховният административен съд на основание чл. 78, ал. 8 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК, чл. 8 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 4 от Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения и Тълкувателно решение № 3 от 13.05.2010 г. по т. д. № 5 / 2009 г. на Общото събрание на Върховния административен съд поставя такива в тежест на касатора под формата на юрисконсултско възнаграждение в размер на 150.00 лева.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо АПК, Върховният административен съд, петчленен състав
 
РЕШИ:
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 842 / 17.01.2012 г. по адм. дело № 7516 / 2011 г. на Върховния административен съд.
ОСЪЖДА Сдружение с нестопанска цел „Б.Ф.Х.Т.” гр. София да заплати на Комисията за защита на личните данни сумата от 150,00 (сто и петдесет) лева, разноски за настоящата инстанция.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
 
Вярно с оригинала,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ Светла Петкова

секретар:

ЧЛЕНОВЕ:

/п/ Румяна Папазова
/п/ Атанаска Дишева
/п/ Тодор Тодоров
/п/ Николай Гунчев


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение на Върховния административен съд № 8182/ 07.06.2012 г. (DOC)
Изтегли файла Решение на Върховния административен съд № 8182/ 07.06.2012 г. (PDF)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings