Български English Français
Начало » Практика » Решения на ВАС за 2012 г. » Решение на Върховния административен съд № 6611/ 10.05.2012 г.

Решение на Върховния административен съд № 6611/ 10.05.2012 г.

РЕШЕНИЕ
№ 6611
София, 10.05.2012

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия, в съдебно заседание на петнадесети март две хиляди и дванадесета година в състав:
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

НАДЕЖДА ДЖЕЛЕПОВА

ЧЛЕНОВЕ:

СВЕТЛАНА ЙОНКОВА
ДИМА ЙОРДАНОВА
ГЕОРГИ Д.П.А.
ГАЛЯ КОСТОВА

 
 

при секретар

Мария Попинска

и с участието

на прокурора

Лидия Ангелова

изслуша докладваното

от съдията

ГАЛЯ КОСТОВА

 

по адм. дело № 2082/2012.
 
 
Производството е по Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, образувано по касационна жалба на Д.П.А. от гр. София против решение № 16015/05.12.11 г. по адм.д.№ 2/11 г. по описа на Върховния административен съд с молба за отмяната му като неправилно.
Ответникът, НПМГ "А.Л.Ч.", гр. София, в писмен отговор на адв. В., надлежно упълномощена от представляващия директор И.Г., поддържа становище за неоснователност на касационната жалба с молба оспореното решение да бъде оставено в сила.
Ответниците Комисия за защита на личните данни и М.Д.Д. не вземат становище.
Прокурорът от Върховната административна прокуратура дава заключение, че касационната жалба е неоснователна.
Върховният административен съд намира допустимата, подадена от надлежно легитимирана страна /чл. 210, ал. 1 АПК/ в преклузивния срок по чл. 211, ал. 1 АПК, касационна жалба неоснователна.
Оспорено в първоинстанционното производство е решение № 73/14.01.09 г. на Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/, с което жалбата на касатора Д.П.А. срещу НПМГ "А.Л.Ч."-София относно неправомерно обработване на негови лични данни е отхвърлена. При липсата на спор относно фактите тричленен състав на V-то отделение на Върховния административен съд с обжалваното решение е отхвърлил оспорването на касатора като е приел, че административното решение е постановено при спазване на административнопроизводствените правила и в съответствие с материалния закон. 
Решението е постановено при липсата на касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК за отмяната му.
При безспорни установявания относно правнорелевантните факти, мотивите за съответствие на административния акт с целта по чл. 1, ал. 2 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/ и разпоредбите на чл. 4, ал. 1, т. 6 и т. 7 и чл. 5, ал. 2, т. 4 б "а" от същия е обоснован и законосъобразен. Установено е, че личните данни , отразени в нотариално заверена декларация на касатора , администраторът на лични данни е обработил добросъвестно в съответствие с целите на обработването, незабавно след като съществуването й официално е станало известно на ръководството на гимназията. Касаторът по свое усмотрение е предоставил посочената декларация на бившата си съпруга, М.Д.Д., упражняваща родителските права върху двете непълнолетни деца, ученици в НПМГ "А.Л.Ч.", която предвид проблемите на децата , е предоставила копия от нея на отделни преподаватели. След регистрирането й в регистър "Ученици", категория "Семейна идентичност: семейно положение, родствени връзки" данни от декларацията са изнесени на Педагогически съвет по повод разглеждане поведението на децата. Обсъждането на данните е в унисон с разпоредбите на чл. 38, ал. 1 от Закона за народната просвета /ЗНП/ и чл. 128, т. 4 / приложима ред. ДВ бр. 68/99 г./ ППЗНП , вменяваща задължения за учителите в насока опазване живота и здравето на учениците и контролните функции на педагогическия съвет по чл. 150 ППЗНП. С оглед тези обстоятелства изводът на тричленния състав, че личните данни , изложени в декларацията са обработени в съответствие с разпоредбата на чл. 17, ал. 3 ЗЗЛД е правилен. Обосновано е прието, че администраторът на лични данни не е допуснал твърдяното нарушение по чл. 20, ал. 2 ЗЗЛД. Жалбоподателят изрично е посочил в жалбата си, че има информация от лицето, в чието държане е била декларацията, че това лице я е предоставило за сведение на помощник директора на гимназията още през м. 11.2007 г., пред вид което правилен е изводът за наличие на хипотезата по ал. 3 , т. 3 от цитираната разпоредба.
С оглед горното, касационните доводи за неправилност на решението, в които правнорелевантните факти и законови разпоредби се интерпретират съобразно личното мнение на касатора, са неоснователни.
Следва обжалваното решение като правилно да бъде оставено в сила, поради което и на основание чл. 221, ал. 2 АПК Върховният административен съд, петчленен състав на ІІ-ра колегия
 РЕШИ:
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 16015/05.12.11 г., постановено от тричленен състав на V-то отделение на Върховния административен съд в производството по адм.д.№ 2/11 г. по описа на същия съд.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.
 
Вярно с оригинала,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ Надежда Джелепова

секретар:

ЧЛЕНОВЕ:

/п/ Светлана Йонкова
/п/ Дима Йорданова
/п/ Георги Д.П.А.
/п/ Галя Костова


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение на Върховния административен съд № 6611/ 10.05.2012 г. (DOC)
Изтегли файла Решение на Върховния административен съд № 6611/ 10.05.2012 г. (PDF)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings